Bättre vatten i Stockholms skärgård

Siktdjupet under sommaren har ökat med över en meter i delar av Stockholms inre skärgård under de senaste sex åren. Förbättringen kan kopplas till minskad kvävetillförsel till området. Mindre näring ger färre växtplankton och därmed ett klarare vatten.

Det är data från Svealands kustvattenvårdsförbund i den nya rapporten Svealandskusten 2021 som visar detta. I rapportens redovisas de samlade resultaten av förbundets omfattande undersökningar av miljötillståndet längs Svealandskusten tillsammans med en ny analys av näringsbelastningen i Svealands 27 största vattendrag.

Ungefär hälften av näringen som kommer med vattendragen kan hänföras till mänskliga aktiviteter där jordbruk och avloppsreningsverk är de största källorna. Analysen visar också att sjöar och våtmarker i avrinningsområdet tydligt minskar mängden kväve i vattnet.

Rapporten innehåller också flera artiklar från andra regionala aktörer. Flera kommuner
berättar om sitt arbete med olika typer av åtgärder för att förbättra sina
vattenmiljöer. Från forskarsamhället presenteras åtgärdsprojektet Levande vikar som ska restaurera grunda vikar och ta fram konkreta råd och rekommendationer, samt forskningen som lett fram till beskrivningen av hur storspiggen tagit över vik efter vik allt närmare fastlandet. En utveckling som ibland kallas för spiggvågen,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!