Norrlandskustens fiskare – Rederi AB Engesberg

Norrlandskustens yrkesfiske har dels bestått av ett småskaligt fiske som kombinerats med jordbruk ochjakt eller annat jobb. Dels har det bestått av ett omfattande strömmingsfiske (sIllfiske) som bedrevs av invånare (borgare) i staden Gävle från 1400-talet och framåt. Så småningom ficks också invånare i andra städer som Härnösand,  Hudiksvall, Söderhamn och Sundsvall rätt till fisket. På 1500-talet startade även ett siklöjefiske i Bottenviken.

Gävlefiskarna skapade tillfälliga fiskelägen på många öar längs hela Norrlandskusten. När städernas monopol på fisket upphörde i slutet av 1700-talet övertog markägarna vid kusten fiskerättigheter. I de olika fiskelägen tog en bofats befolkning över som och vid 1800-talets mitt hade stadsbornas dominans upphört.

Traditionellt bedrevs sillfisket med garn (skötar) medan lax- och sikfisket bedrevs med ryssjor. Siklöjefisket bedrevs med garn. Under 1940-talet blev laxfisket i utsjön med garn och backor (långrev, långlinor) viktigt. Strömmingsfisket minskade i omfattning och många lämnade fisket helt. På 1950-talet introducerades trålfiske av strömming i Norrland och på 1960-talet kom detta fiske att dominera.

Minskat fiske

På 1970-talet minskade trålfisket igen och på 1980-talet hade det försvunnit förutom i Gävle med omnejd och i Bottenviken där ett trålfiske efter siklöja skapats med start på 1950-talet. Enstaka trålare har dock funnits även på andra håll till och från.Trålfisket av siklöja på hösten blev stort på 1990-talet. Ofta kombineras det med strömmingsfiske på våren för surströmmingstillverkning samt lax- och sikfiske under andra perioder.

På 1990-talet hade sälen också ökat i antal och börjat sprida sig längs med kusten. Garnfisket fick problem liksom ryssjefisket av lax och sik. Många fiskare lämnade fisket. Nya redskap utvecklades och laxfällor gjorde det möjligt att fortsätt fiska lax.

Idag finns ett begränsat trålfiske efter strömming med en större trålare i Gävle och ett antal siklöjetrålare som också fiskar strömming. Även lax- och sikfisket är viktigt för många företagare. Många fiskeriföretag längs Norrlandskusten kombinerar fisket med fiskhandel eller fiskindustrier.

Rederi AB Engesberg

Rederi AB Engesberg ägs av Tomas Karlsson i Gävle och Bernt Bergström i Karlholmsbruk (det är möjligt att Karlsson sålt sin andel). Bernt Bergström är också majoritetsägare av Arcadia Norr AB. Minoritetsägare i det sistnämnda företaget är sonen Isac Bergström. Bernt Bergström och Isac Bergström är ordinarie styrelseledamöter i Arcadia Norr AB medan Åsa Bergström (fru till Bernt Bergström) är styrelsesuppleant. I styrelsen i Rederi AB Engesberg är Isac Bergström ordförande, Bernt Bergström ledamot och Åsa Bergström suppleant.

Tomas Karlsson är också ägare av Sikvik Förvaltning AB, innehavare av den enskilda firman Fiskare Tomas Karlsson och styrelseledamot i PO Kustfiskarna Bottenhavet.

Rederi AB Engesberg är ägare av trålaren GE 49 Arcadia på 399 bruttoton och Arcadia Norr AB äger trålaren GE 40 Bönan. Båtarna används till strömmingsfiske (sillfiske) för foder och fiskmjöl såväl som till konsumtion. Tomas Karlsson äger för sin del minst en mindre fiskebåt. Han fiskar även han strömming i första hand.

Gamla GG 218 Västfjord samt FIN-1106-T Amazon, FIN-1116-U Hemland i Miiduranna år 2016

Gamla GG 218 Västfjord (numera FIN-1146-T Silverfors) samt FIN-1106-T Amazon (den nuvarande GE 49 Arcadia) och FIN-1116-U Hemland i Miiduranna år 2016. Bild: Pjotr Mahhonin. Licens: CC BY-SA 4.0

År 2019 som är det senast redovisade bokföringsåret omsatte Rederi AB Engesberg 6,8 miljoner SEK med en vinst på nästan 900 000 kronor. De bokförda tillgångarna var 3,8 miljoner SEK varav 1,7 miljoner i båt och utrustning. Arcadia Norr AB omsatte 3,9 miljoner SEK år 2020 med en vinst på 900 000 kronor. De bokförda tillgångarna var 3,2 miljoner, allt i likvida medel. Den enskilda firman Fiskare Tomas Karlsson omsatte drygt en halv miljon år 2020.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!