Kvoterna i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt 2022

Varje år beslutar EU:s fiskeministrar om kvoter för Västerhavet. Det berör svenska fiskare som fiskar i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt. Beslutet om 2022 års fiskekvoter fattades efter förhandlingar på jordbruks- och fiskerådets möte i Bryssel den 12-13 december. Förhandlingar mellan EU och Storbritannien pågår dock fortfarande. Något som innebär att preliminära nivåer har fastställts för flera fiskbestånd. Det gäller bland annat för kummel och långa.

I Kattegatt och Skagerak har kvoten för sill i praktiken minskats för att minska fisket av Rügensill (västlig östersjösill, WBSS). Detta då det i Skagerak och Kattegatt förekommer olika sill samtidigt under hösten. Något som gör att det är svårt att veta om det är nordsjösill eller östersjösill som fångas. Sillkvoten i Nordsjön har istället ökats i praktiken.  Vilket möjliggör sillfiske i Nordsjön istället för i Skagerak.

EU, Norge och Storbritannien överens

Beslutet har föregåtts av förhandlingar med andra kuststater, såsom Norge och Storbritannien, samt med regionala fiskeorganisationer globalt. Resultat från förhandlingarna omfattar alla EU:s fiskemöjligheter utom för områdena Östersjön, Svarta havet och Medelhavet. Beslutet rör cirka 250 fiskekvoter, varav Sverige har andel av cirka 45.

I förhandlingar med Norge och Storbritannien kunde parterna den 10 december enas om kvotnivåer för 2022 års fiske i Nordsjön och i Skagerrak för de bestånd som parterna förvaltar gemensamt. Förhandlingarna ger även svenska och norska fiskare tillträde till varandras fiskevatten.

För de bestånd som förvaltas gemensamt av EU, Norge och UK i Nordsjön och i Skagerak fastställdes fiskemöjligheter för rödspätta (-12 procent), gråsej (-24 procent), och räka enligt det Internationella havsforskningsrådets (ICES) rådgivning för maximal hållbar avkastning (MSY).

Kvoten för nordhavsräka i Skagerak och i Kattegatt följer en förvaltningsstrategi som EU och Norge har tillämpat sedan 2019. En preliminär kvot är fastställd för första halvåret 2022 vilket innebär en ökning med 52 procent jämfört med 2020 års nivå.

Provisoriska kvoter för bestånd delade med Storbritannien

Förhandlingar mellan EU och Storbritannien pågår fortfarande för de cirka 100 fiskekvoter som fastställs av parterna. I avvaktan på överenskommelse i den förhandlingen satte fiskeministrarna provisoriska kvoter enligt principer i handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien. De provisoriska kvoterna gäller till den 31 mars 2022.

Beslut grundade på vetenskaplig rådgivning

Besluten grundas på vetenskaplig rådgivning för så kallad maximal hållbar avkastning, MSY. Internationella havsforskningsrådet, ICES, lämnar på uppdrag av EU-kommissionen rådgivning för fisk- och skaldjursbestånd och tar även fram översikter som beskriver status för olika havsområden och hur olika mänskliga aktiviteter påverkar ekosystemen.

Åtgärder för att bygga upp torskbeståndet

Givet den allvarliga beståndssituationen för torsk i Kattegatt, Skagerak och Nordsjön kvarstår de redskapsåtgärder som infördes 2020 i syfte att minska fiskeridödlighet av torsk och återuppbygga bestånden.

Redskapsreglerna innebär att endast fiskeredskap som har betydligt lägre fångster av torsk än standardredskap får användas. För Skagerak och Nordsjön finns dessutom möjlighet att anpassa reglerna till nationella förhållanden.

Kvoten för torsk i Kattegatt sänks med 21 procent medan kvoten för torsk i Nordsjön och Skagerak förblir oförändrad. Samtidigt begränsades ökningen av fiskemöjligheterna för kolja och vitling i Nordsjön till 5 och 25 procent istället för en större ökning på 154 respektive 236 procent som var möjlig enligt den vetenskapliga rådgivningen enligt MSY.

Beslutet har tagits för att begränsa bifångsten av torsk i fisket efter kolja. En liknande avvägning gjordes när det gäller havskräfta i Skagerak och Kattegatt för vilken kvoten sänktes med 31 procent av hänsyn till bifångster av torsk och i linje med vetenskaplig rådgivning.

Begränsning av sillfångst i Skagerak och Kattegatt

Fiskemöjligheterna för riktat fiske efter sill i Skagerak och Kattegatt ökar med 16 procent. Detta som följd av den positiva utvecklingen för nordsjösill. För att minska fiskeridödligheten för den östersjösill som också förekommer i Skagerak och Kattegatt, så får endast en låg andel av kvoten fiskas i Skagerak och Kattegatt (407 t för Sverige). Resterande del av kvoterna för Skagerak och Kattegatt får fiskas i Nordsjön.

Anledningen till de här åtgärderna är den allvarliga beståndssituationen för sill från västra Östersjön. Det är väl möjligt att detta kan ha vissa negativa konsekvenser för mindre svenska silltrålar.

Fortsatt begränsning för ålfiske

Fiskeministrarnas beslut omfattar även fortsättningsvis en begränsning i fiskeperiod för ål i likhet med under perioden 2018 till 2021. Beslutet omfattar alla EU:s vatten i Nordostatlanten och Medelhavet. Det innebär att det under en sammanhängande period på tre månader under perioden augusti 2022 till och med februari 2023 är förbjudet att fiska ål.

En skärpning för 2022/2023 är att medlemsländerna ska införa förbudsperioden då vandringen av ål är som störst. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för genomförande av förbudsperioden i svenska kustvatten.

Läs också:

Rejält sänkta kvoter för lax, torsk och sill i Östersjön

Kvoter i Västerhavet 2022

Total tillåten fångstmängd, TAC, och svenska kvoter i Norska havet, Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt, 2021 och 2022 (räknat i ton). Preliminärt 2021-12-14. Blåvitling kallas också kolmule, taggmakrill oftare hästmakrill och skarpsill ibland brisling. Svenska yrkesfiskare brukar byta bort kvoterna för blåvitling i Nordatlanten mot kvoter för sill i Nordsjön.

Kvoter
Område Art TAC 2021 TAC 2022 Svensk kvot 2021 Svensk kvot 2022
Norska Havet Sill (EU-andel) 29667 27278 4823 4823
Nordlig – EU o Inter­nationell Blå­vitling (EU-andel) 239927 192886 11300 9084
Grön­ländska vatten Lodda
Nordsjön EU zon Tobis 92500 * 3182 *
Nordsjön EU zon Sill 356357 427628 3449 4064
Nordsjön EU zon Sill ej konsum. 7750 8174 36 38
Nordsjön/ Skag/ Katt Makrill (EU-andel) 28322 26279 4857** 4550**
Nordsjön EU zon Torsk 13246 13246 17 13
Nordsjön EU zon Kolja 42785 44924 169 178
Nordsjön EU zon Vitling 21306 26633 3 4
Nordsjön EU zon Långa 3813 953 15 4
Nordsjön/ Skag/ Katt Gråsej 59511 44950 314 234
Nordsjön EU zon Skarp­sill 87186 * 1330 *
Nordsjön EU zon (syd) Tagg­makrill 14014 3461 75 19
Nordsjön EU zon (nord) Tagg­makrill 70254 48034 675 473
Nordsjön EU zon Marulk 11972 4789 8 3
Nordsjön EU zon Piggvar, Slätvar 5848 1408 6 2
Nordsjön EU zon Berg- o Röd­tunga 5428 1357 8 2
Nordsjön EU zon Räka 660 165 20 5
Nordsjön EU zon Lubb 251 63 7 2
Nordsjön norsk zon Torsk 382 382
Nordsjön norsk zon Kolja 707 707
Nordsjön norsk zon Gråsej 880 880
Nordsjön norsk zon Bleka, vitling 190 190
Nordsjön norsk zon Sill 878 991
Nordsjön norsk zon Makrill 251 283
Nordsjön norsk zon Räka 123 123
Nordsjön norsk zon Industri­arter 800 800
Nordsjön norsk zon Övriga arter trad*** trad***
Skagerrak/ Kattegatt Sill 21604 25021 9498 11000
Skagerrak/ Kattegatt Sill ej konsum. 6659 6659 916 916
Skagerrak/ Kattegatt Skarpsill 19529 * 4951 *
Skagerrak Torsk 1893 1893 265 265
Kattegatt Torsk bif­ångst 123 97 46 36
Skagerrak/ Kattegatt Kolja 2630 2761 250 263
Skagerrak/ Kattegatt Vitling 929 929 69 70
Skagerrak/ Kattegatt Kummel 2974 744 233 58
Skagerrak Röd­spotta 19188 16816 667 610
Kattegatt Röd­spotta 719 1038 48 56
Skagerrak/ Kattegatt Räka 5016 3888 938 727
Skagerrak/ Kattegatt Havs­kräfta 12360 8501 3250 2235
Skagerrak/ Kattegatt Äkta tunga 596 723 19 23
Skagerrak/ Kattegatt Långa 175 44 39 10
Skagerrak/ Kattegatt Birke­långa 4 1,5 1
Skagerrak/ Kattegatt Rockor 45 11 10 3
Skag/ Katt/ Nordsjön Guld­lax 809 202 28 7
Fotnoter

* Fastställs under 2022. Skarpsills-TAC gäller 1 juli – 30 juni.
** Svensk nabokvot ska läggas till den här nivån för total nivå för SE. (svenska kvoter för fiske i norsk zon som fastställs i NABO- avtalet med Norge.)
*** Det innebär att övriga arter i norsk zon i Nordsjön, som inte omfattas av specifika kvoter, får fångas på traditionell nivå

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!