Pandemins påverkan på marint yrkesfiske

För att få en samlad bild över pandemins påverkan på marint yrkesfiske har Havs- och vattenmyndigheten (HaV) skickat ut en enkät till svenska yrkesfiskare. Det första utskicket gjordes våren 2020 och det senaste under våren 2021. Tillsammans ger resultaten en bild av hur pandemin upplevts ha påverkat yrkesfisket över tid.

Hälften av yrkesfiskarna upplever att de påverkats

Av de som svarade på enkäten upphav drygt hälften att pandemin har påverkat deras fiske (55 procent 2021, respektive 56 procent 2020). De som svarat att pandemin haft en påverkan på deras fiske fick sedan ange hur de påverkats. Allra flest (80 procent) angav att deras omsättning minskat, följt av ändrade arbetsmönster (42 procent) samt ökade arbetskraftskostnader (14 procent).

Av de som upplever att pandemin haft en påverkan på fisket, tycker majoriteten att omsättningen har blivit lägre.

Minskad omsättning

Bland de som upplever en påverkan av pandemin svarar en majoritet att omsättningen har minskat. Det skulle kunna bero på lägre såld kvantitet, eller samma kvantitet men till ett lägre pris. För att undersöka den saken lite mer är det intressant att se på utvecklingen av kilopriset.

Figuren nedan visar ett ungefärligt kilopris för hel fisk under åren 2018 till 2021. För att ge en helhetsbild visas statistik för samtliga arter som det finns siffror på. Åren 2018 och 2019 är av intresse utifrån ett jämförelseperspektiv, då det är åren innan pandemin tog fart och ledde till diverse restriktioner i Sverige och övriga världen.

Rullande medelvärde 3 veckor helviktspris (kr/kg) för samtliga arter det finns statistik över. Statistiken visar en tydlig prisökning år 2021 runt vecka 43, jämfört mot tidigare år där en prisökning skett senare på året.

Medelvärdet på kilopriset för alla arter under år 2021 börjar lägre än både år 2020 och 2019 men något högre än 2018. Man kan dock konstatera att år 2021 så ligger snittpriserna generellt högre än de föregående åren. Man kan också se att år 2020 följer trenden från 2018 och 2019. Det går faktiskt inte att påvisa att pandemin haft någon som helst inverkan på priserna. I alla fall har den inte inneburit lägre priser.

Påverkan inom olika kategorier

Yrkesfiskarna ombads i undersökningen att svara på pandemins påverkan på olika kategorier. Kategorierna var löner, antal arbetande timmar, dagar till sjöss, försäljningspriser, landad vikt samt landningsvärde. De fick svara med en skala från mycket negativt till mycket positiv påverkan.

Majoriteten i samtliga kategorier har inte upplevt någon påverkan. Dagar till sjöss och antal arbetade timmar har högst andel yrkesfiskare som inte upplever någon påverkan med ungefär 61% vardera. Därefter kommer landad vikt med 58%.

Andel i procent som upplever någon grad av påverkan på de olika alternativen.

Kategorierna där högst andel yrkesfiskare som upplevde en mycket negativ påverkan från pandemin är landningsvärde (runt 14%) och försäljningspriser (runt 13%). Alternativen där störst andel upplevt en negativ påverkan är också kategorin ”landningsvärde” med runt 34% följt av löner med ungefär 33%.

Det verkar faktiskt om om upplevelsen av att ha fått sämre betalt inte stämmer med verkligheten då den ju inte uppvisar några lägre priser på grund av pandemin.

Försäljningspriser har 5% angett positiv påverkan vilket är den kategori med störst andel positiv påverkan. Denna upplevelse stämmer ju med verkligheten. I alla fall under 2021.

Restriktioner kan ha påverkat

Tre artsegment stack ut och det var räk- torsk- och kräftsegmenten som i större utsträckning upplevde att pandemin hade en negativ påverkan gällande omsättning, löner, landningsvärde och försäljningspriser. Möjliga förklaringar till det skulle kunna vara att segmenten påverkats av restriktioner på restauranger, eller av nya konsumtionsmönster och att färre köper färskt. Men eftersom upplevelserna av negativ påverkan på priserna inte stämmer med verkligheten är jag tveksam till om det verkligen stämmer.

Större upplevd påverkan på fiske med aktiva redskap

Yrkesfisket kan grovt delas in i två större segment beroende på redskapstyp, aktiva redskap och passiva redskap. De med aktiva redskap upplevde generellt mer av en negativ påverkan på grund av pandemin. En möjlig förklaring är att det fisket oftare är en heltidssyssla.

En kommentar om undersökningen

Det är svårt att veta om undersökningen som HaV gjort faktiskt avspeglar verkligheten. Är de yrkesfiskare som svarat representativa för yrkesfisket som helhet.  Hur många har får enkäten och hur stor andel har svarat. Eftersom svarsfrekvensens inte är känd och vi inte heller vet om de som svarat på enkäten är representatiav för yrkesfisket måsta enkätens resultat tas med en stor nypa salt. Vi kan också se att upplevelser av priser och landningsvärde inte stämmer med den verkliga utvecklingen så även ur den synpunkten måste enkäten betraktas med skepsis

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!