Centerpartisten som visar hur okunnig han är

En centerpartist på Gotland som heter Anders Thomasson har skrivit en debattartikel i tidningen ATL. Det är en uppvisning i okunnigheter, felaktigheter och dumheter. Felaktigheterna formligen haglar och det är svårt att förstå hur ATL kunnat ta in en så okunnig och felaktig debattartikel.

Torsken

När fisket började regleras blev det fel påstår Thomasson. När det var helt fritt fungerade det bra. Så otroligt dumt. På 1980-talet när torsken med stor sannolikhet överfiskades var fisket fritt. Det var själva orsaken till att det var möjligt med överfiske. Hade det funnits en fiskeripolitik på den tiden med reglerade kvoter hade överfisket kunnat förhindras.

Att torskbeståndet har kollapsat på grund av överfiske är också ett felaktigt påstående. Den första kollapsen orsakades av överfiske (1980-talets överfiske) men efter att kvoter införts återhämtade sig torskbeståndet för att sen kollapsa igen. Denna gång hade det inte med fisket att göra. Orsaken är klimatförändringar med varmare hav, övergödning som skapat syrebrist,  sälspridda parasiter, säl och skarv.

Sillen/strömmingen

Sillbeståndet (SSB) har varit lika stort sen cirka 1990-talet. Ingen minskning sen sillfisket blev det dominerande alltså. 1995 gick Sverige med i EU och fisket blev hårdare reglerat med kvoter. Under 1990-talet minskade sillbeståndet kraftigt. Orsaken är oklar men en kombination av naturligt fluktuationer och överfiske är troligen anledningen. Bättre fiskeriförvaltning efter 1995 stabiliserade beståndet trots att antalet fiskebåtar var för stort. Dålig lönsamhet och olagligt fiske var vanligt. 2009 infördes överförbara fiskerättigheter. Hälften av trålarna försvann. Kapaciteten anpassades till resursen. Företagen blev lönsamma och olagligt fiske försvann.

Lönsamheten i sillfisket (det pelagiska fisket) gjorde att sillfiskeflottan kunde moderniseras. Det innebar att det blev större och kunde leverera fisk med bättre kvalitet. Dessutom medförde det bättre arbetsförhållanden och lägre bränsleförbrukning. Det pelagiska fisket blev miljövänligare, klimatvänligare och dessutom bättre för yrkesfiskarna. Men det fiskas inte mer på grund av det. Kvoterna bestäms utifrån vetenskapliga rekommendationer och har ingenting med båtarnas storlek att göra. Thomasson tycks inte begripa hur det fungerar.

Skarpsillen

Förutom att felaktigt påstå att sillbeståndet i Östersjön är på kollapsens rand menar den okunnige Thomasson att skarpsillsbeståndet också är det. Skarpsillsbeståndet (SSB) har i verkligheten varit lika stort så länge det har bedömts så uppenbarligen vet den okunnige centerpartisten inte vad han pratar om.

Garn- och krokfiske

Sen påstår pajasen Thomasson också att garn- och krokfiske har förbjudits. Det är ett helt falskt påstående. En total lögn. Det är hur tillåtet som helst. Det enda som förbjudits är drivgarnsfiske (det är för stora bifångster av fåglar och havsdäggdjur i det fisket) och allt fiske av lax (fiskades med långrev som är ett krokredskap). Sen har allt torskfiske också förbjudits och därmed slogs det småskaliga torskfisket med garn och krokredskap ut. En följd av den negativa utvecklingen av torskbeståndet (som alltså inte beror på fisket).

Fiskebåtar

Ingen har nånsin förbjudit eller tillåtit enorma fiskebåtar i Östersjön vilket Thomasson påstår. Det finns helt enkelt inga regler som storleken på fiskebåtar. Centerpartisen är helt ute och cyklar på denna punkt.

Efter 1980-talet då fisket var oreglerat gick fiskebåtar över från torskfiske till sillfiske. Vid den senaste torskkollapsen skedde inget sånt på grund av hur fiskeriförvaltningen ser ut. Torskfiskarna lade i flertalet helt enkelt ner sin verksamhet. I enstaka fall ägde de också båtar som fiskade sill och kunde fortsätta med det. Men ingen överflyttning av fiskekapacitet från torskfisket till sillfisket var möjlig (vilket jag ser som ett problem men det är en annan diskussion). Thomasson har helt klart noll kunskap om hur fiskeriförvaltningen fungerar.

Thomassons plan för att utplåna yrkesfisket

På grund av att Anders Thomasson inget har en susning om hur fiskeriförvaltningen och fisket fungerar är hans förslag också totalt bisarra eller meningslösa.

Han vill uppmuntra till småskaligt garn- och krokfiske och det är väl bara men han föreslår inte hur det ska kunna gå till. Problemet är att det fisket är olönsamt och att säl gör en stor del av garnfisket praktiskt omöjligt. Bifångster av torsk ställer också till det. När det gäller krokredskap finns helt enkelt inga fiskarter i Östersjön som kan fiskas på det sättet. Thomassons förslag är meningslöst och betyder ingenting.

Industrifiske

Han vill förbjuda industrifiske, dvs fiske för fiskmjölsfabrikerna. Problemet med det förslaget är att det inte finns nån konsumtionsmarknad för sill/strömming från Östersjön idag. Livsmedelsverket avråder nämligen från större konsumtion av sill/strömming från Östersjön på grund av höga miljögifter:

Dessa fiskar innehåller höga halter av dioxin och PCB. Ät dem därför inte oftare än högst 2-3 gånger/år.

  • Vildfångad lax och öring från Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern. Även lax som är fångad i älvarna omfattas av kostråden.
  • Strömming/sill från Östersjön och Bottniska viken. Strömming och sill är samma fiskart. Sill kallas den söder om Kalmar, norr om Kalmar kallas den strömming. Inlagd sill som säljs i butik är från norra Ishavet eller Västkusten och innehåller lägre halter av dessa miljögifter.
  • Vildfångad sik från Vänern och Vättern
  • Vildfångad röding från Vättern
  • Ål

Rådet gäller den som vill bli gravid i framtiden, barn, ungdomar, gravida och ammande. Övriga kan äta dessa fiskar högst en gång i veckan.

Visserligen ligger halterna i södra Östersjön idag under gränsvärdena men Livsmedelsverket vidhåller ändå sin avrådan från konsumtion. Det går alltså inte att fiska sill för konsumtion idag. Industrifisket är inte problemet utan en möjlighet att bedriva fiske trots att fisken är giftig. I fiskmjölsfabrikerna rensas gifterna bort innan fiskmjölet och fiskoljan blir ingredienser i laxfoder.

Trålfiske

Thomasson vill också förbjuda allt trålfiske i Östersjön. I praktiken innebär det att han vill förbjuda nästan allt yrkesfiske. Han är så okunnig att han inte vet att nästan allt svenskt fiske är trålfiske. Även det småskaliga kustnära fisket som exempelvis siklöjefisket i Bottenviken, huvuddelen av det småskaliga strömmingsfisket i Bottenhavet för surströmmingsindustrin, det småskaliga och lönsamma gotländska sillfisket med sin frysanläggning i Ronehamn. Osv.

Det är heller inte möjligt att förbjuda det enbart i svenskt vatten. Det går att förbjuda svenska båtar att tråla innanför territorialvattengränsen men inte finska och danska på grund av ett avtal. I resten av Sveriges ekonomiska zon kan alla andra nationer fiska även om svenskt trålfiske förbjuds. Förslaget är helt enkelt otroligt okunnigt och korkat.

Mycket tyder också på att Thomasson inte kan skilja på flyttrålsfiske och bottentrålsfiske.

Slutligen vill han reglera motorstyrkan. Ett sånt beslut måste i likhet med ett totalt trålförbud tas på EU-nivå. Dessutom är det helt meningslöst. Motorstyrkan påverkar inte kvoterna och fisket styrs helt av kvoterna.

Sammantaget skulle Thomassons förslag leda till att yrkesfisket i Östersjön försvann helt. Fiskelägena skulle läggas öde, inte bara på Gotland utan längs hela Östersjökusten. Ingen ny sysselsättning skulle skapas utan många personer skulle förlora sin försörjning. Resultatet skulle alltså bli motsatsen till vad Thomasson i sin okunnighet tror.