Licensjakt på både gråsäl och knubbsäl

Regeringen beslutade i december 2021 om ändringar i jaktförordningen som möjliggör för Naturvårdsverket att besluta om licensjakt på gråsäl och knubbsäl. Möjligheten att besluta om licensjakt bidrar till en mer ekosystembaserad förvaltning av sälbestånden.

De växande sälpopulationerna medför konsekvenser för fiskbestånden och kustfisket. Sälarna påverkar fisket negativt genom att de förstör eller tar fisk ur fiskeredskapen. Dessutom konkurrerar de med det kustnära småskaliga fisket genom att de konsumerar stora mängder kustnära fisk. Utöver att sälarna konsumerar fisk så bär de på flera parasiter som påverkar framförallt torskens kondition och levnadsvillkor negativt.

– Situationen för flera fiskbestånd runt Sveriges kuster är allvarlig. Sverige behöver därför ta ett helhetsgrepp och se över alla våra verktyg för att möjliggöra återhämtning av bestånden. Regeringen ger därför Naturvårdsverket möjlighet att besluta om licensjakt på gråsäl och knubbsäl, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg, i ett pressmeddelande.

Det finns i dag livskraftiga populationer av gråsäl i Östersjön samt knubbsäl i Skagerak och Kattegatt och arterna bedöms ha gynnsam bevarandestatus enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Det gäller dock inte den avgränsade knubbsälspopulationen i Kalmarsund.

Regeringen beslutade 2019 att tillfälligt införa möjlighet för Naturvårdsverket att besluta om licensjakt på gråsäl. Jakten har vetenskaplig utvärderats av Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket och myndigheterna föreslår att licensjakt fortsatt bör vara möjligt.

Årets säljakt

730 knubbsälar får fällas i årets licensjakt, enligt ett beslut från Naturvårdsverket. Dessutom får 2 000 gråsälar, som omfattats av licensjakt sedan 2020, fällas i samtliga län med kust mot Östersjön.

Licensjakt på knubbsäl och gråsäl startade den 20 april och pågår till den 20 maj. Jakten återupptas i september respektive juni och pågår sen fram till början av 2023.

För att det ska kunna bli ekonomi i jakten behövs också att EU:s regler om försäljningsförbud för säljprodukter tas bort. Det skulle dessutom kunna hjälpa kustnära fiskare att få ökade inkomster genom säljakt. Dessutom behövs sannolikt en viss jakt på vikaresälar i Bottenviken för att minska dödligheten för siklöjebestånden så att siklöjefisket kan fortsätta.

Läs mer om säljakt.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!