8-fjordar – fiskefria områden och ekosystemförvaltning på prov

8-fjordar är ett projekt som berör fjordarna innanför och runt Orust. Från början var det tänkt att också Hakefjorden och Älgöfjorden söder om broarna i Stenungsund och nordost om Marstrand skulle varit med men så blev inte fallet. På det skedet i projektet ingick inte fjordarna norr om Orust. I hela området är fiske av kolja, torsk och bleka förbjudet året runt. Även allt fiske med andra redskap än burar/tinor och krokredskap är förbjudet i området. Med andra ord är garnfiske, snurrevadsfiske, trålfiske och snörpvadsfiske förbjudet. I ett område nära Nötesund och norr om Orust (grönt på kartan) är allt fiske helt förbjudet och i ett område i Havstensfjorden (blått på kartan) är allt fiske förbjudet utom en period (1 april till 30 september) då det är tillåtet att fisk med krokredskap från land.

Fiskeförbuden har gällt sen 2010 men verkar i stort sett inte ha haft någon effekt på bestånden av torsk, kolja och bleka. Varför det inte skett någon egentlig återhämtning av dessa bestånd är oklart, men erfarenheter från andra delar av världen tyder på att det kan ta årtionden innan effekter av fiskeförbud märks. Många på ett möte i Stenungsund där det fiskefria området inom 8-fjordar diskuterades menade dock att den tillväxt av skarv- och sälbestånd som skett under samma period som projektet ägt rum förhindrat en tillväxt av torskfiskbestånden.

Forskarna menade dock att det inte gick att svara på frågan om tillväxten av säl- och skarvbestånden haft någon betydelse då inga vetenskapliga fakta finns. De flesta deltagare på mötet verkade dock mycket övertygade om att framförallt sälen har betydelse. De flesta var nog också helt övertygade om att regelbunden säljakt är nödvändigt. När det gäller skarv är det lite mer osäkert då skarvens huvudföda eventuellt kan vara småfisk som normalt skulle ätas av torsk men som i brist på torsk blir alldeles för många.

Ett annat problem är försvinnandet av torskfiskarnas barnkammare, ålgräsängarna. I Uddevalla och Kungälvs kommuner har 70-80 % av ålgräsängarna försvunnit och i Stenungsunds kommun cirka 20% sen 1980-talet. Orsakerna till den bättre situationen i Stenungsunds kommun framgick inte från den rapport som gjordes på mötet. Men anledningarna till att ålgräsängarna försvunnit verkar solklara, grumligare vatten med mer näring (övergödning) vilket ger brist på ljus, varmare vatten och brist på stora rovfiskar. Brist på ljus innebär att ålgräsängar dör. Brist på stora rovfiskar ger för många småfiskar som äter upp alla de djur som normalt betar trådalger. Trådalgerna växer till sig i ofantliga mängder, kväver och skuggar ålgräset som dör. Brist på ålgräsängar innebär färre lekmiljöer för torsk och färre bra miljöer för torskyngel att leva i som små och därmed färre stora rovfiskar.

Att få tillbaka ålgräsängarna och de stora rovfiskarna verkar alltså inte lätt. Utan ålgräsängar inga stora rovfiskar och utan stora rovfiskar inget ålgräs.  Varmare vatten är också ett stort hinder. varmare vatten innebär att algerna växer mer och kväver mer ålgräs än om vattnet är kallt. Varmt vatten har i andra delar av världen dessutom visat sig vara en starkt begränsande faktor för att torskfiskbestånd ska kunna återhämta sig. Kanske är detta ett större problem än sälar och skarv.

Anledningen till torskfiskbeståndens försvinnande verkar däremot inte helt klarlagt. All forskning och allt tyckande så här långt har utgått från att det handlar om överfiske, men en forskare från SLU (Henrik Svedäng) menade på mötet att något sådant samband faktiskt inte gick att finna. Torskfiskbestånden försvann på 1980-talet och då gjordes inga rekordfångster i fjordarna. Samtidigt sa han dock att det gjordes rekordfångster i Skagerak så jag tror han har fel. Överfiske har troligen en viss skuld i torskfiskbeståndens försvinnande i fjordarna, men kanske inte på det direkt sätt som antagits. Ett annat har sannolikt varit försämrade lekmöjligheter och minskade yngelkammare i form av ålgräsängar men samtidigt är det så att ålgräsängarnas försvinnande kom efter att torskfiskbestånden kraschat.

En större rovfiskart vars bestånd däremot ökat är öring. Dessa bestånd har sannolikt inte i första hand ökat på grund av att yrkesfiske med garn och liknande inte är tillåtet även om frånvaron av garn utanför åmynningar säkert haft en viss betydelse. Yrkesfisket i Sverige ägnar sig i stort sett inte alls åt öringfiske. Den viktigaste anledningen till öringbeståndens tillväxt är sannolikt åtgärder i åar och sjöar för att förbättra öringens vandringsmöjligheter. På mötet menade dock flera att tillväxten av öringbestånden hade varit mycket större om det inte funnits så mycket sälar. Forskarna menade att i frånvaron av vetenskapliga data var det bara gissningar som inte kunde utgöra något underlag för framtid åtgärder för att gynna fiskbestånden. Det fanns dock även andra problem med öringbeståndets tillväxt då laxen tagit över i vissa vattendrag. Vilket väl iofs inte behöver vara av ondo egentligen, laxen är ju också en större rovfisk.

Företrädare för Havs- och vattenmyndigheten (HaV) redovisade för sin del att de valt ut 8-fjordar som pilotprojekt för ekosystembaserad förvaltning på grund av att området redan visade upp en förvaltning som till vissa delar liknar det som de anser är ekosystembaserad förvaltning. Dessutom finns det i området sen länge ett stort engagemang kring havsmiljö, vilket inte minsta visades av det stora deltagarantalet (cirka 100 personer) på mötet som 8-fjordar-projektet anordnat.

I ett sådant ekosystembaserat projekt måste allt beaktas. Småbåtshamnar (innebär sämre ljusförhållanden för ålgräset som dör), om det är rimligt att allt fiske ska förbjudet, borde kanske yrkesfiske på mindre fiskarter vara tillåtet. Jag saknade också redovisningar och rapporter om makrillens betydelse som rovfisk i fjordarna på sommar och tidig höst eller hur det står till med skarpsills- och sillbestånden i området. Fisket av skarpsill var ju en gång i tiden viktigt i fjordarna. Ålen verkade enligt vad Niclas Åberg från 8-fjordar sade ha börjat återhämta sig i området. Sen några år tillbaka gäller totalt ålfiskeförbud på hela Västkusten. Något många dock menade hade minskad säldödligheten då många sälar fastande och dog i ålryssjor. Kanske är ålfiskeförbudet därmed inte bara positivt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!