Ola Höiden – ytterligare en lögnare från Greenpeace

Individuella överförbara fiskerättigheter (TFC) har inte lett till att småskaligt kustnära fiske drabbats hårt. Varken i Danmark eller Sverige. Det visar publicerade utvärderingar klart, när det gäller Sverige konstaterar forskarna:

Antalet fartyg som nyttjat kustkvoterna har varit relativt stabilt runt 300 under perioden. Fartyg är definierat som fartyg som någon gång under året använt de för fångstkvantiteten viktigaste redskapen för varje art. Om man tittar till de ökade kvoterna och fångsterna samt att antalet fartyg inte minskat under perioden är slutsatsen att kustkvoten uppfyllt syftet att det småskaliga fisket kunnat fortsätta sin verksamhet.

Och för Danmark visar utvärdering och forskning:

Det kan konkluders at antallet af aktive danske fartøjer det sidste årti (2001-2011) er reduceret fra 1.509 til 668, svarende til 56 %. Årsagen er primært den effektivisering som fulgte med ny regulering med individuelt omsættelige kvoter i 2003 og fartøjskvoteandele i 2007. Der ses store reduktioner for alle fartøjsstørrelser, størst dog for gruppen 24-40 meter, yderligere som følge af tilbagegang i industrifiskeriet. Antallet af fartøjer 24-40 meter og længere end 40 meter er reduceret med hhv. 68 % og 40 %. De mindre fartøjer har således ikke oplevet en større tilbagegang end gennemsnittet.

Ändå fortsätter Greenpeace sprida lögnen om att överförbara kvoter påverkar det kustnära fisket negativt. Den senaste i raden är Ola Höiden. Dessutom sprider de uppgifter om att kustnära fiske per definition är miljövänligare än icke-kustnära fiske, att småskaligt fiske är mer miljövänligt än storskaligt. Det finns faktiskt inga belägg för dessa påståenden heller.  Garn (nät) kan vara minst lika problematiskt som bottentrål när det gäller bifångster. För bifångster av fåglar och havsdäggdjur är garn ofta mycket värre än bottentrål. Vad det gäller bottnarna är bottentrål skadligare än garn. Men en mycket stor del av det kustnära fisket bedrivs med bottentrål.

Det mest miljövänliga svenska fisket är det storskaliga fisket med flyttrål (pelagisk trål) och snörpvad efter sill, skarpsill och makrill. Bifångsterna i detta fiske är små och påverkan på bottnarna noll. Energiförbrukningen per fångad mängd fisk är de lägsta inom det svenska fisket.

Systemet med överförbara kvoter i Danmark är konstruerat exakt så som svenska fiskare till att systemen ska kontrolleras och på samma sätt som i det pelagiska fisket i Sverige. Det finns avgränsade fiskekvoter för kustfiskare. I Danmark är dessa också överförbara så att de kan handlas mellan de små båtarna sinsemellan, men å sär det inte i Sverige. Men stora pelagiska båtar, sillfiskare, kan inte skaffa rättigheter till kustnära fiske i Danmark, inte heller i Sverige, förutom i Bottenhavet och Bottenviken. Medelstora fisktrålare, såna som fiskar bottenlevande fisk, torskfiskar och skaldjur kan inte heller skaffa sig sån rättigheter.

Problemet har dock länge varit att fiskeflottan är för stor. Såväl i Danmark som Sverige. Endast en metod har visat sig fungera för att minska fisketrycket och överkapaciteten. Överförbara fiskerättigheter.

Antalet båtar och yrkesfiskare har såväl i Danmark som Sverige dock minskat sen långt innan överförbara rättigheter infördes. Som ett resultat av teknisk utveckling, försvunna fiskbestånd och möjligheter till andra, mindre slitsamma arbeten. Det är alltså inte överförbara fiskerättigheter som gjort att huvuddelen av fiskebåtarna längs med Blekingekusten försvunnit. Eller för den delen i Danmark, på Västkusten i Sverige eller i vilket land som helst.

Fiskerikapaciteten har dock inte minskat förrän överförbara fiskerättigheter infördes. Detta då rationaliseringar tidigare ledde till större och kraftigare båtar som var och en kunde fiska mer än många fler tidigare båtar ihop. Dessutom med färre personer ombord.

Först när överförbara fiskerättigheter infördes gick fisketrycket ner och idag förekommer inget överfiske i Sverige. I torskfisket finns det inte då torsken från Östersjön inte går att sälja på grund av dålig kvalitet, i räkfisket och kräftfisket finns det inte då bestånden är så stora att fisketrycket inte är nåt problem. Detta trots att det med all säkerhet förekommer fiske med illegal metoder inom räkfisket. I det pelagiska fisket var det införandet av individuella kvoter och senare individuella överförbara fiskerättigheter som ledde till att överfisket slutligen försvann.

I Sverige ledde överförbara fiskerättigheter i det pelagiska fisket till halverad utsjöfiskeflotta men ingen nedgång i kustfisket. Det finns inget regelverk som missgynnar de små. Det är en ofta upprepad osanning. Greenpeace är ofta de skyldiga till att sprida denna osanning, men den återfinns också alltför ofta bland kustfiskare. Kustfiskare som så vitt jag kan förstå verkligen inte har koll på läget.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!