Oceana missnöjda med EU-beslut om kvoter

TAC, totalt tillåten fångst, populärt kallade kvoter, har bestämts för EU-vatten och år 2015. Vad det betyder för svenska fiskare har jag kommenterat i ett tidigare inlägg. Det har varit höjningar för viss kvoter och sänkningar för andra. Beslutet berör inte Östersjön för de kvoterna har fastslagits tidigare. Däremot berör det EU-vatten i Nordsjön, Nordostatlanten, Irländska sjön, Medelhavet och Svarta havet.

EU:s fiskeministrar utgick från det förslag som EU-kommissionen lade fram i november och som grundas på den gemensamma fiskeripolitiken. Enligt denna ska uttagen av fisk grundas på maximal hållbar avkastning, MSY, i enlighet med den vetenskapliga rådgivningen, från Internationella havsforskningsrådet, ICES. För bestånd där den vetenskapliga informationen är otillräcklig, så kallade data-svaga bestånd, hade KOM lämnat förslag baserat på en försiktighetsansats, enligt målen i EU:s grundförordning för fiske. En fortsatt inriktning mot ett mer hållbart fiske kommer att ske genom den nya fiskeripolitiken. Dels innebär den ett förbud att kasta fisk överbord, så kallad landningsskyldighet, med början 1 januari 2015 i Östersjön och även pelagiskt fiske i västerhavet.

Greenpeace och Oceana är missnöjda med de beslut som fattas på mötet med EU:s ministerråd:

“This agreement represents a serious step backwards for EU fisheries management. Although catches will be reduced for several stocks, it is totally unjustifiable that fisheries ministers ignored 56% of the scientific advice, and that the number of stocks exploited at Maximum Sustainable Yield will therefore fall from 27 to 18,” declared Lasse Gustavsson, Executive Director of Oceana in Europe.

“Member States have not only shirked the obligations that they themselves established under the new CFP – their decision actually runs directly counter to sustainability.”

Redan i förväg kritiserade Oceana, i likhet med Greenpeaceförslagen till beslut:

The marine conservation organization also draws attention to the increased disparity between established catch limits and sustainable catch limits during recent years. Based on official data from the European Commission, this difference dropped to its lowest rate of 11% in 2012, but increased significantly during 2013 and 2014, and now stands at 35%. According to Oceana, this situation shows a worrying trend and an evident step back in the management of fish resources.

Siffrorna som Oceana uppger stämmer, men vad de glömmer att nämna är att ökningen av andelen och antalet bestånd som fiskas över högsta hållbara uttag (MSY) främst beror på att fler bestådn numera värderas i förhållande till MSY och finns med i rapporterna. Dessa bestånd var tidigare helt okontrollerade och så var fisket på dem också. Det betyder att i stor utsträckning det handlar om små bestånd av udda arter. Om några år har sannolikt situationen för dessa bestånd också förbättrats då vi nu vet hur läget är. Hade antalet bestånd som ingår i forskarnas beräkningar och i besluten om TAC inte ökat hade det sannolikt varit lägre än 11% av bestånden som överfiskats idag.

Dessutom utgår siffran från beslutad TAC och inte från verkligt fiske. När det gäller torskbeståndet i Östersjön så är TAC större än vad MSY medger. Men bara 25-50% av TAC fiskas upp, vilket motsvarar vad forskarna anser är vettigt att fiska. På liknande sätt är det med en del andra fiskbestånd i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt. De fiskas i enlighet med MSY men över TAC. Det betyder att det egentligen inte är nåt överfiske även om det redovisas som det.

Det är också så att situationen är mycket olika i olika hav. I de hav där svenskt och danskt fiske bedrivs är överfisket litet. I Östersjön uppges det att 50% av av två demersala (bottenlevande) bestånd fiskas över MSY. Det är inte helt korrekt, som jag påpekat ovan, då torsken fiskas enligt MSY, men bara 25-50% av TAC tas upp. I Nordsjön uppges att 12% av de demersala bestånden överfiskas och att situationen för 60% är okänd. Bestånd där läget är okänt handlar främst om bestånd som fiskas lite eller inte alls vilket kan ses när situationen ställs i förhållande till fångstens vikt istället för antalet bestånd. I Medelhavet och Svarta Havet är situationen betydligt allvarligare. Där är mellan 96% och 100% av bestånden överfiskade.

För pelagiska bestånd uppges att 11% är överfiskade i Östersjön i förhållande till MSY. I Nordsjön är inga pelagiska bestånd överfiskade. Det är däremot så att situationen för 50% av bestånden är okänd. Detta gäller främst bestånd som inte fiskas speciellt hårt elelr inte i praktiken inte fiskas alls. Även här är problemen mycket större i Medelhavet där mellan 50 och 100% procent av bestånden uppges överfiskade. I Svarta havet är det 33% av bestånden som överfiskas.

Till slut ska det också sägas att råden om kvoter enligt MSY från ICES är baserade på två år gamla data och situationen för många bestånd förändras mycket snabbare. Det betyder ofta att det fiskas för mycket eller att TAC sätts för högt när bestånden är på väg ner och för lite när bestånden är på väg upp. Det senare ser ut att vara fallet med torsken i Västerhavet just nu och det förstnämnda har varit fallet med torsken i Östersjön under några år. Genom att data är gammal blir det därför större svängningar i bestånden och fisket än vad som egentligen är rimligt och bra. Det är varken bra för fiskbestånden eller för de människor som lever på fiske.

Torsk

Torsk. Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Det är alltså så att påståenden om överfiske av torsk och att torsk inte fiskas enligt MSY rent generellt måste tas med en nypa salt. I Östersjön är TAC visserligen större än vad forskarna anser kan fiskas, men samtidigt fikas en så liten andel av TAC att det verklige fisket stämmer med forskarnas råd. Inget överfiske där, inte fiske utöver vad MSY anger alltså. I Västerhavet (Nordsjön, Skagerak och Kattegatt) är situationen mer komplicerad men mycket tyder på att torskbestånden är större än vad forskarna har klart för sig. Detta då deras data är minst två år gamla. Detta kan betyda att torsken rent faktiskt fiskas i enlighet med MSY även o TAC är satt högre än vad MSY skulle tillåta. Detsamma gäller flera andra kvoter och fiskbestånd i danska och svenska vatten. I Sverige är faktiskt underfiske vanligare än överfiske.

Intressant?
Mer: Bohusläningen, GP, HaV,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Oceana missnöjda med EU-beslut om kvoter”

Kommentarer är stängda.