Räkfiskeförvaltning – fallet Danmark

I Danmark så omfattas i princip allt fiske av  individuella överförbara fiskerättigheter. Dessa är indelade i två olika grupper, en grupp som omfattar pelagiskt fiske och industrifiske (IOK) och en grupp som omfattar övrigt fiske (FKA). Dessutom finns det en särskild grupp med som omfattar kustnära fiske bland FKA-båtarna. Utöver detta finns en grupp för mindre aktiva fiskebåtar som varken omfattas av FKA eller IOK samt licenser för speciella fisken och små pelagiska fiskebåtar som varken omfattas av FKA eller IOK. Räkfisket på nordhavsräka ingår i det fiske som omfattas av FKA-reglerna:

FKA-fartøjer er tildelt en andel af den danske dermersale kvote (Demersale fisk er ”fisk på bunden”, det omfatter alle de almindelige konsumfisk). Et fartøj kan f.eks. have en kvoteandel på 3 promille af den danske torskekvote i Skagerrak. Spørgsmålet er nu, hvor mange fisk fartøjet må fange? Ganger man den danske torskekvote i Skagerrak (2.662 tons i 2007) med 3 promille, kommer man frem til resultatet, som er 8 tons.

Kvoternes størrelse har stor betydning for FKA-fartøjerne. F.eks. vil et fald i den danske torskekvote i Skagerrak med 300 tons betyde, at fartøjet i dette eksempel får tildelt 0,9 tons færre fisk.

FKA-fartøjerne kan bytte fisk indenfor det enkelte kvoteår. Der er i den forbindelse udarbejdet faste bytteforhold mellem de forskellige fiskearter. Der er endvidere mulighed for at (ud)leje kvoter inden for bestemte grænser. Hvis man ikke har tildelt en fartøjskvoteandel, men gerne vil påbegynde et fiskeri i som FKA fiskeri, kan man købe sig ind på en andel af et fartøj, hvis der er andele til salg. Her gælder der særlige regler bl.a. om hvor stor en andel af fartøjet, som skal være fiskerejet, nemlig minimum 2/3.

Der er etableret et system, hvor kvoteandele kan tildeles yngre fiskere, som gerne vil etablere sig.

FKA ordningen blev igangsat pr. 1. januar 2007. Hvis FKA-ordningen skal opsiges, kræver det at et flertal i Folketinget beslutter at opsige aftalen. Hvis det sker, går der 8 år før aftalen reelt ophører, da der er et opsigelsesvarsel på 8 år.

Fiskerättigheter (kvoter) enligt FKA-ordningen kan alltså hyras ut, köpas och säljas.

Utöver rgelerna i FKA-ordningen så regleras det danska fisket av räkor genom en årlig TAC (totalt tillåten fångst) som bestäms utifrån vetenskapliga råd från ICES (Internationella Havsforskningsrådet). Dessutom gäller en rad redskapbegränsningar och regler som bland annat innebär att trålar ska vara försedda med artsorterande rist. Det finns också områden där fiske är förbjudet liksom områden där fiske med bottentrål är förbjudet.

Nordhavsräka (Pandalus borealis) fiskas främst i Skagerak och norska rännan i Nordsjön. Innan indivuella överförbara fiskerättigheter (TFC, ITQ) infördes i danskt räkfiske fanns över 180 fiskebåtar som ägande sig åt räkfiske. De flesta fiskade bara räkor viss delar av året och i mindre mängder. Antalet båtar började minska innan TFC infördes men med införandet av överförbara fiskerättigheter i from av FKA-ordningen  påskyndades utvecklingen.

Idag innehar 7 båtar huvuddelen av fiskerättigheterna till räkor i Skagerak. Ytterligare 2 båtar innehar mindre rättigheter och ett större antal båtar innehar mycket små rättigheter, sannolikt främst ämnade att möjligggöra landning av räkor som fångats som bifångst i annat fiske. Endats 5 båtar innehar huvuddelen av fiskerättigheterna för räkor i Nordsjön medan 7 båtar har några rättigheter att tala om i norsk zon i Nordsjön. 7 båtar har sammanlagt så mycket räkkvoter att de kan sägas vara helt specialiserade räkfiskebåtar. Ytterligare en har så stora kvot att räkfisket sannolikt är det viktigaste fisket för båten. Det gör att det finns 8 fiskebåtar som helt dominerar det danska räkfisket. Ytterligare 4-5 båtar har kvoter som gör att räkfiske är viktigt för båten men inte på något sätt det viktigaste.

Nya former av fiskeriförvaltning i Danmark har alltså lett till en omfattande strukturförändring i danska räkfiske. Från en mängd båtar som ägnat sig åt räkfiske lite vid sidan av och på ett ganska olönsamt sätt till ett fåtal båtar som specialiserat sig på räkfiske, fiskar lönsamt och hållbart då fiskerikapaciteten anpassats till den kvot (TAC) som Danmark har. Utvecklingen har därvidlag sprungit ifrån fisket i Sverige och Norge där stor överkapacitet råder och räkfisket till stora delar är olönsamt. Skagen är det totalt dominerande fiskeläget när det gäller räkfisket i Danmark.

De flesta av de danska räkfiskebåtarna är dock gamla, något som tyder på att räkfisket inte är så lönsamt att det ger möjlighet till nyinvesteringar. Detta har sannolikt med konkurrensen från svenskt och norskt räkfiske att göra då räkfisket i Norge och Sverige saknar fungerande förvaltning. Fisket i de två länderna plågas därför av att olagliga metoder används vilket medför illojal konkurrens i förhållandena med de danska fiskarna. Det som främst förekommer är så kallad uppgradering, dvs mindre räkor, råräkor, som säljs till industrin för skalning och vidarebearbetning slängas ut så att fisket kan fortsätta och andelen kokräkor (säljs kokta och färska) i fångsten ökas. Kokräkor ger 5-10 gånger mer pengar per kilo än råräkor.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Räkfiskeförvaltning – fallet Danmark”

Kommentarer är stängda.