Läppfiskfiske

2007 kom ett generellt förbud för ålfiske i Sverige men de som var ålfiskare kunde fortsätta fiska på dispens. 2012 förbjöds sedan allt ålfiske på Västkusten. Ett 90-tal ålfiskare fick sluta, de flesta utan kompensation. Som en kompensatorisk åtgärd kan dock dispenserna för att fiska läppfisk ses även om det verkar som de som sökt och haft dessa dispenser är förhållandevis yngre än de ålfiskare som fick sluta. Läppfisk används för att bekämpa lus i laxodlingar.

Läppfisk fångas och säljs levande till laxodlare i framförallt Norge. Problemet med detta fiske är att ingen vet hur hårt läppfisk kan fiskas då beståndens storlek är oklara och för få läppfiskar kan innebära skador på de ekologiska systemen längs kusten så fisket måste bedrivas med försiktighet. Därför sker fisket med tillfälliga dispenser och under hård kontroll.

De läppfiskar som finns i nordiska farvatten är förvånansvärt färgglada fiskar som berggylta (Labrus berggylta), blågylta (Labrus mixtus), gröngylta (Labrus viridis), brunsnultra (Acantholabrus palloni), grässnultra (Centrolabrus exoletus), rödsnultra (Symphodus mediterraneus), skärsnultra (Symphodus melops) och stensnultra (Ctenolabrus rupestris). Dessa sju arter är de vanligt förekommande i svenska och nordiska farvatten, men även junkergirella (Coris julis) finns i Kattegatt och Skagerak, dock verkar den inte finnas i norska vatten.

Berggylta

Berggylta

Den enda läppfiskar som får fiskas är dock skärsnultra, stensnultra och berggylta men endast med en lång rad förbehåll. Fisket sker på dispens som förnyas årligen med följande villkor:

 • – Tillståndet gäller fr.o.m. den 15 maj 2015 t.o.m. den 31 december 2015.
 • – Kopia av detta beslut ska medföras vid varje fisketillfälle.
 • – Fisket med stöd av detta tillstånd får endast bedrivas för levande fångst till
 • bekämpning av laxlus i odling.
 • – Fiske med stöd av detta tillstånd får endast ske om kontrakt med uppköpare upprättats.
 • – Tillståndet omfattar fiske efter skärsnultra (Symphodus melops) med ett minimimått om 13 centimeter, stensnultra (Ctenolabrus rupestris) med ett minimimått om 11 centimeter, samt berggylta (Labrus berggylta) i storleksintervallet 15-30 centimeter.
 • – Individer av skärsnultra, stensnultra och berggylta med tydlig lekdräkt samt rombärande honor skall snarast återutsättas levande.
 • – Fångst av andra arter än skärsnultra, stensnultra och berggylta skall snarast återutsättas levande.
 • – Fisket får bedrivas med ryssjor och/eller burar/tinor utan flyktöppningar, högst 50 redskap får användas samtidigt.
 • – Vid fiske med stöd av detta tillstånd ska detaljerat fångstprotokoll föras i enlighet med angiven instruktion och sändas till Havs- och vattenmyndigheten, Avdelning för fiskförvaltning, Enheten för fiskereglering, Box 11930, 404 39 Göteborg, efter varje avslutad kalendermånad.
 • – Tillståndet innebär ingen dispens från andra delar av regelverket som till exempel fredningsområden och fiskefria områden.
 • – Redskapen som används med stöd av detta tillstånd ska vittjas dagligen.
 • – Efter avslutat fiske, dock senast 31 januari 2016, ska redovisning av försåld fångst till bekämpning av laxlus insändas till Havs- och vattenmyndigheten, Avdelningen för fiskförvaltning, Enheten för fiskereglering, Box 11930, 404 39 Göteborg.
 • – Havs- och vattenmyndigheten ska, när myndigheten så begär, beredas möjlighet att ha med egen, eller annan personal som ges sådant uppdrag ombord, för observation och provtagning.
 • – Ändrade förutsättningar för tillståndet eller överträdelser av villkoren eller bestämmelser om fisket och dess villkor kan medföra återkallelse av tillståndet.

De som haft dispens att fiska läppfisk under 2015 är 14 stycken:

 • Christer Olvesjö i Rönnäng, GG 343 Havet och via bolag GG 116 Linda
 • Johan Olvesjö i Rönnäng, GG 343 Havet och via bolag GG 116 Linda
 • Kristian Nygren i Torslanda, GG 982 IFK
 • Magnus Olausson i Torslanda
 • Martin Persson i Ellös
 • Pierre Herfors i Vallda, GG 3 Annika och GG 284
 • Reine Andreasson i Strömstad, SD 41 Tärnö
 • Robert Roysson i Grundsund, LL 494 Darwin
 • Kerstin Roysson i Grundsund, LL 424 Tärnö II via bolag
 • Stig Sörensson i Bovallstrand, LL 233 Kålö
 • Sune Hansson Zätherhäll i Havstenssund, SD 125
 • Bo Jansson i Marstrand, GG 29 och GG 1023 My Lady
 • Kjell-Åke Sörensson i Strömstad, SD 224 Ann
 • Elias Ahlström i Fiskebäck, GG 604 Knutskär via bolag. Hans far Tore Ahlström äger via bolag GG 304 Knut-Sjö och GG 1604 Knutvik.

Läppfisk fångas med burar och ryssjor på vatten som är grundare än 30 meter och med små båtar. Det är helt klart att betrakta som ett småskaligt kustnära fiske.

För GG 343 Havet och GG 116 Linda har far och son Olvesjö också tillstånd för burfiske av kräfta. Kerstin Roysson och hennes man Tony Roysson har gemensamt båten LL 424 Tärnö II via bolag för vilken Tony Roysson och Robert Roysson har burfisketillstånd för kräfta. Tony Roysson har också båtarna LL 454 Tärnö och LL 484 Tärnö 3. Även Kjell-Åke Sörensson har burfisketillstånd för kräfta med SD 224 Ann.

Källor för uppgifter om båtar är förutom länkade sidor Transportstyrelsens skeppslista. Den är från slutet av förra året och kan därmed vara behäftad med vissa fel. Uppgifter om villkoren för dispenserna och innehavare av dispenserna, liksom vilka som har burfisketillstånd kommer från Havs- och vattenmyndigheten. Uppgifterna om burfisketillstånden är dock för 2014.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!