HaV ger 22 miljoner till kustkommuner för havsplanering

Sveriges kustkommuner får dela på totalt 22 miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Pengarna ska användas till att hjälpa kommunerna att planera sina områden i havet.

Kommunerna har kommit olika långt i planeringen av hur havsområden ska användas. Vi hoppas att det här bidraget kan öka samverkan över kommungränser, med olika regionala intressen och med den statliga planeringen, säger Thomas Johansson, chef på enheten för havsplanering och maritima frågor på HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

De 22 miljonerna ska gå till projekt under 2016 och 2017 och har fått namnet KOMPIS – kommunal planering i statlig samverkan. Målet är att skapa en så bra samverkan som möjligt mellan kommuner och mellan stat och kommuner. Pengarna delas ut till 14 kustlänsstyrelser och som i sin tur väljer ut vilka kommunala projekt som ska få ta del av bidraget. Mest pengar går till länsstyrelserna i Skåne län, Västra Götalands län och Stockholms län.

– I havsplaneringen analyseras och vägs olika intressen mot varandra för att se vilket av dem som ska prioriteras. Havsområdena ska användas till det som de är mest lämpade för . Utgångspunkten är att ekosystemen fungerar väl och att man skyddar havsmiljön. Ett bra och klokt nyttjande ger också förutsättningar för ekonomisk utveckling och skapande av arbetstillfällen, säger Thomas Johansson

I juni 2014 fick Sverige en ny lagstiftning för våra havsområden. Tre havsplaner för områdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet ska tas fram av Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med kustlänsstyrelserna och kustkommunerna. Regeringen fattar sedan beslut om havsplanernas slutliga innehåll. Havsplanerna ska ge vägledning till myndigheter och kommuner när de prövar hur ett havsområde kan användas.Havsplanerna kommer att omfatta Sveriges havsområden, territorialhavet och ekonomisk zon, men inte området närmast kusten.

I Sverige överlappar kommunal och statlig fysisk planering gällande havet varandra. Nu pågår samordning av statliga intressen som en del i att underlätta för kommunernas ställningstaganden. Till hösten går arbetet med havsplanerna in i ett skede där kommunala intressen lyfts.

– Genom KOMPIS hoppas vi att kommuner och regionala intressen får ett stöd för att förbereda och utveckla sin fysiska planering av berörda havsområden.. Vi vill också öka möjligheterna att delta och lämna synpunkter på den statliga planeringen, både i höst men också inför det slutliga samrådet om havsplanerna under 2018, säger Johanna Egerup, utredare på enheten för havsplanering och maritima frågor.

En havsplan består av kartor och ställningstaganden om hur havet ska nyttjas, skyddas och förvaltas. Den kan liknas vid den kommunala översiktsplanen och ska bland annat ta hänsyn till riksintressen och aktuella politiska ställningstaganden. Mellankommunala och statliga frågor samordnas av länsstyrelsen.

Sverige har drygt 80 kustkommuner. En del kommuner har planerat eller planerar redan i dag sina havsområden, i enlighet med plan- och bygglagen. Kommungränsen i havet går vid tolv nautiska mil (cirka 22 kilometer) från baslinjen.

HaV

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla HaV på Patreon!