Göteborg borde bevara den fiskerinäring som staden har

Inom Göteborgs gränser finns Sverige största fiskeläge, Fiskebäck. Göteborg har också den största handelsplatsen för fisk, Göteborg Fiskauktion och den största koncentrationen av grossister och fiskuppköpare i Göteborgs fiskhamn.

För Göteborgs fiskhamn finns ett förslag om satsningar, Vision Fiskhamnen 2015. På Donsö Shipping Meet 2015 presenterade de sin vision, men nu är det tänkt att den ska kunna färdigställas till 2021. Enligt visionen ska Fiskhamnen utvecklas med publika områden, ny auktionshall, restaurang och kafé. De nya planerna inkluderar också bättre möjligheter för fiskebåtar att landa sin fångst i Fiskhamnen, något som också innebär muddring. Än så länge tycks politikerna i Göteborgs stad dock vara helt kallsinniga till dessa förslag och planer.

En del av de båtar som har Fiskebäck som hemmahamn kommer inte längre in i Fiskebäcks hamn. Det rödgröna styret är och har länge varit mot att muddra hamnen så att det blir möjligt för alla båtar med Fiskebäck som hemmahamn att komma in. En del av argumenten mot muddring är orimliga och inkorrekta, alla argument är det dock inte. Idag ligger de stora fiskebåtarna i Frihamnen när de inte är ute på fiske, men de ska inom en snar framtid vara borta därifrån. Nån alternativ tilläggsplats för båtarna har Göteborgs stad inte presenterat. Något som fått båtarna att undersöka möjligheten att flytta till Skagen. En sådan flytt skulle innebära att sysselsättning försvinner från Göteborg och kanske början till döden för Göteborg som en fiskeri- och sjömatsstad.

Förslaget från 2001

Förslaget från 2001

Det saknas dock inte förslag om att göra Fiskebäcks hamn tillgänglig för större båtar. Ett förslag presenterades redan 2001. Då utgjorde förslaget en del i en kampanj mot lastfärjeläget i Fiskebäck. Den kampanjen var ett misstag som sannolikt gjort politiker och tjänstemän i Göteborg lite mer avogt inställda till fiskerinäringen än vad som annars skulle varit fallet. Förslaget från företagarföreningen i Fiskebäck, Fiskebäcks fiskhamnsförening och Fiskebäcks Egnahemsförening avvisades, något som var förutsägbart.

Eftersom lastfärjeterminalen idag finns i Fiskebäck och båtarna idag är färre och i vissa fall större än då så är förslaget från 2001 knappast aktuellt längre. Men det finns också ett nyare förslagFiskebäck 2015 – en idé om hur området runt Fiskebäcks fiskehamn skall utvecklas, som togs fram 2009 av SVC/SFR avd 3 Fiskebäck. Det skulle innebära att en processanläggning för sortering, frysning och lagring av fisk byggdes. Andra omfattande åtgärder i hamnen som ingår i förslaget är muddring av infartsled och hamn samt en ny pir. Planer på att bygga ett besökscentrum med restaurang, konferensdel och museum ingår också. De tänker sig att detta besökscentrum etappvis ska kunna kompletteras med sjöbodar innehållandes butiker och eventuellt ett vandrarhem. Det som anses mest akut är muddring av infartsleden samt själva hamnen.

fiskebäck_hamn

Förslaget från 2009.

Fiskebäcks fiskhamnsförening har senare modifierat förslaget något med hänsyn tagen till de planer som finns för Fiskhamnen inne i Göteborg. Deras utbyggnadsförslag innebär anläggande av kaj, muddring av hamnområde och farled samt utfyllnad av hamnens inre område.

De pekar på att en sådan utbyggnad skulle göra det möjligt att landa betydligt mer fisk från det pelagiska fisket i Sverige, vilket skulle gynna svensk beredningsindustri. Idag landas 80 % i Danmark. Fiskebäcks fiskehamnsförening bedömer att en utbyggnad av hamnen kan leda till att 5-10% av den fisk som fångas med båtar som har hemmahamn i Fiskebäck i stället kunde landas i Fiskebäcks hamn. Lossning av fisk kräver relativt liten kajyta eftersom lossning innebär att fisken pumpas över till lastbilar som fraktar fisken vidare till försäljning eller beredning.

Vidare menar de att en utbyggnad av Fiskebäcks hamn också möjliggör en etablering av en mottagningsterminal.Terminalen bör innehålla kyl- och eller frysrum samt inte minst möjlighet till vägning av godset.

En muddring som gör det möjligt för det storskaliga fisket att komma in, medför också att landaktiviteter kan öka. Fiskehamnsföreningen skattar att underhåll och reparationer av båtar med hemmahamn i Fiskebäck omsätter ca 30 – 40 miljoner kronor årligen. Idag görs dessa arbeten främst i danska hamnar. En del av detta kunde med muddrad ränna i stället hamna i Fiskebäck och därmed bidra till ökad sysselsättning i Göteborg.

Om båtarna tvingas bort från Frihamnen utan att ha en alternativ tilläggsplats i Göteborg innebär det ännu färre arbeten i Göteborg. På sikt innebär det sannolikt danska besättningar på svenska båtar med förlust av både kulturella traditioner och ett traditionellt yrke i Sverige. Minskar möjligheten för unga att får arbeten på de stora båtarna innebär det färre små båtar på sikt. Detta då ingen längre kommer att se fisket som en existerande möjlighet till arbete. Erfarenheter av fiske försvinner och det småskaliga fisket blir inte längre möjligt då ingen kan ta över.

Att yrkesfisket har sina båtar i hemmahamn där de bor, innebär att de själva kan gå ner till båten och arbeta även när den ligger i hamn. Sådant skapar liv och rörelse i en hamn. Några få stora båtar innebär mycket mer sådant arbete än många små. Stor båtar bidrar så till att teknisk kompetens även i land bevaras. Kompetens som annars skulle gå förlorad och som de små båtarna då inte skulle ha tillgång till.

Med båtarna ständigt liggande i Danmark skulle livet i hamnen försvinna, teknisk kompetens försvinna och inköp i lokala affärer försvinna. Sysselsättningen skulle minska. En satsning på muddring i Fiskebäck, vilket är vad yrkesfiskarna i Fiskebäck själva vill ha, skulle innebära motsatsen. Naturligtvis skulle även en annan placering av de stora fiskebåtarna kunna ha samma effekter, men då inte lokalt i Fiskebäck. Men då får det inte se ut som i Frihamnen, en ödemark utan någon som helst service eller underhållsmöjligheter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!