Danska kvoter som utnyttjas dåligt borde bli svenska

kvoteudnyttelseI alla fall till viss del. När landningskyldigheten nu införs så har Sverige för små kvoter eller inga kvoter alls för vissa arter. För en del av de arter där Sverige saknar kvot utnyttjar Danmark aldrig hela kvoten enligt en rapport om kvotutnyttjande i danskt fiske. Detta är mycket tydligt när det gäller vitlinglyra (sperling). Sen 2007 har den danska kvoten på sperling bara under två år utnyttjats till mer än 50%. I Danmark finns ett riktat fiske på sperling. Fisken används där som industrifisk för fiskmjölstillverkning. I Sverige är vitlinglyra ett problem som bifångst. Det är en kvoterad fisk som måste landas men utan kvot är det svårt.

Som landningsstatistiken och kvotutnyttjandet i Danmark ser ut borde 20% av sperlingkvoten utan problem kunna överlämnas till Sverige. Det skulle göra det möjligt att få en fungerande landningsskydlighet i Sverige. Utan kvot på vitlinglyra är det omöjligt.

Danska fiskare tar generellt upp en mycket liten del av sill och brislingkvoterna (skarspsillskvoterna) i Skagerak. I en dansk rapport om kvotutnyttjandet står det att brislingfisket i Skagerak begränsas av sillbifångster, men sillkvoten fiskas ju inte heller upp så det är nog snarast nåt fel med reglerna kring sillbifångst i brislingfisket. Även i detta fiske borde Sverige få en större del då svenskarna i allmänhet fiskar upp hela sin sillkvot (dock inte skarpsillskvoten) i Skagerak. Något som danskarna inte gör. I gengäld kan väl danskarna få lite ökad sillkvot i Östersjön (Sverige utnyttjar inte hela sin kvot i västra Östersjön och Bottenhavet) så att konsekvenserna av år med brist på tobis kan minskas. Sill långt norrut i Östersjön kan fiskas under samma period som tobis brukar fiskas.

I den danska rapporten om kvotutnyttjande tas inhyrning av svenska (och baltiska) fiskebåtar för att fiska på dansk kvot upp som ett förslag på lösning. Det vore mycket lättare att låta en del av de danska kvoterna istället blir svenska. Dessutom är det redan så idag att svenska fiskare köper upp danska båtar och kvoter då det inte verkar finnas tillräckligt med köpare i Danmark. Danmark verkar ha svårt att rekrytera yrkesfiskare, Sverige tycks inte ha problem i samma utsträckning. I alla fall inte i det pelagiska fisket.

Pelagiska svenska fiskare landar sin fångst i Danmark, detta oavsett vilken flagg de har i aktern på båten, oavsett om de är svenskflaggade eller danskflaggade. Detta nämns i rapporten som ett krav på utländska fiskebåtar (flaggade i annat land än Danmark) om de skulle tillåtas fiska på danska kvoter. Detta skulle dock inte lösa de problem med landningsskyldigheten som finns i svenskt fiske på grund av inga eller för små kvoter. För sillfisket skulle det kanske vara en lösning, men helt klart inte för vitlinglyrefisket (sperlingfisket).

Systemet med byten av kvoter mellan Danmark och Sverige borde säkerligen också ses över. De borde vara lika lätt att byta kvoter (fiskerättigheter) mellan mellan länderna som inom länderna. med andra ord ska det bara vara en angelägenhet för företagen själva.

Många av de problem med landningsskyldigheten som finns i Sverige och de problem med lågt kvotutnyttjande som finns i Danmark skulle lätt kunna lösas om Sverige och Danmark hade en gemensam fiskeriförvaltning med gemensamma kvoter som kunde säljas och köpas, lånas ut, hyras ut, lånas in och lånas ut på en gemensam marknad efter att kvoterna för småskaligt och kustnära fiske avsatts. Svenskar dominerar redan idag landningnarna i Skagen och är de som har störst ägande/inflytande i fiskmjölsfabriken där (FF Skagen). Svenskt och danskt fiske är i grunden samma sak. Det sker i samma farvatten, på samma arter och fiskbestånd, med samma sorters båtar och landningarna sker till stor del i samma hamnar. Denna enkla lösning är dock sannolikt idag ett för stort steg att ta på det politiska planet. Kvar blir möjligheten för Sverige att ta över en del av de danska kvoterna i Skagerak och Nordsjön.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!