Nytt naturreservat föreslås skydda bottnar i Kattegatt

Länsstyrelsen Skåne har föreslagit ett nytt marint naturreservat för att skydda de djupa havsbottnarna utanför Kullen och Bjärehalvön.

– Att skydda Skånes djupa Kattegattbottnar är positivt både för den biologiska mångfalden och för möjligheten att fiska hållbart, säger Jonas Gustafsson, marinbiolog på Länsstyrelsen Skåne i ett pressmeddelande.

Under hösten 2014 lät Länsstyrelsen filma bottnarna på 300 platser i de djupa delarna av Kattegatt. Filmerna gav ny kunskap om att det finns gott om sjöpennor (en typ av koralldjur), samt andra djur som gräver i bottnarna, till exempel musslor och havskräftor . Bottendjuren har med stor sannolikhet gynnats av att en del av området varit fiskefritt sedan 2009.

Mjuka havsbottnar med hög biologisk mångfald ger en stödjande ekosystemtjänst genom att de även gynnar och föder fiskbestånd, tumlare och sjöfågel.

– Ett naturreservat innebär att området fredas från skadliga verksamheter, till exempel bottentrålning, och samtidigt öka bottensamhällenas biologiska mångfald och produktion. På så sätt kommer även fiskproduktionen att gynnas. Det skulle kunna vara möjligt att tillåta andra typer av fiske, exempelvis fiske med kräftburar inom delar av området, säger Jonas Gustafsson.

Länsstyrelsen Skåne har nu inlett en process för att bilda ett marint naturreservat i södra Kattegatt. Den exakta omfattningen och avgränsningen avgörs i den fortsatta processen.

Det område det rör sig om är en del av det område i södra Kattegatt som varit helt eller delvis skyddat från fiske sen 2009. Länsstyrelsen hänvisar i sitt förslag bland annat till en studie från 2010 som jämför Öresund och Kattegatts torskbestånd och torskfiske. Rapporten är dock inte entydigt till stöd för skyddade områden.

Rapporten från studien konstaterar att beståndet i Öresund är mycket friskare och att orsaken till detta sannolikt är trålfiskeförbudet i Öresund. De konstaterar dock samtidigt att det relativt sett fredade torskbeståndet i Öresund inte inneburit några fördelar för torskbeståndet i Kattegatt. Detta betyder att fredade områden må vara bra för livet på botten, men inte nödvändigtvis hjälper för att fiskbestånd ska återhämta sig. Minskat fisketryck rent generellt är i sig mycket viktigare enligt rapporten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!