Svend Erik Andersen från DFPO snackar skit om fisket i Östersjön

Svend Erik Andersen är ordförande i Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO). Han är mycket missnöjd med kvoterna i Östersjön som det just beslutats om:

Danmarks Fiskeriforening og den danske minister har arbejdet for, at slippe for lukkeperioderne og få en stigning på torskekvoten i den vestlige Østersø, ganske som det er anbefalet i den biologiske rådgivning, men biologernes anbefaling, vandt ikke gehør i Ministerrådet.

– Det er fuldstændigt utroværdigt og en direkte chikane af Danmark og dansk fiskeri, lyder det fra Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, der peger på, at det er svært, når et land, Sverige, hverken vil vil lytte til argumenterne fra den biologiske rådgivning eller sikre kystfiskeriets indtjening.

Netop lukkeperioderne er en torn i øjet. For lukningen er ikke kun katastrofal for fiskerne, den rammer også de følgeerhverv, der er i fiskeriet.

– Resultatet er langt fra tilfredsstillende. Det er tåbeligt og ligeledes biologisk ubegrundet med lukkeperioderne. Fiskerne er voldsomt frustrerede, lyder det fra Kim Kær Hansen, næstformand i Danmarks Fiskeriforening, der har fulgt nattens forhandlinger i Luxembourg om næste års kvotegrundlag i Østersøen.

Problemet med hans resonemang är dock att det är dåligt underbyggt och saknar verklighetsanknytning. Om den biologiska rådgivningen från ICES följts hade torskkvoten skurits ner med 28% i östra Östersjön istället för med 8% som det blev.  Naturligtvis är det märkligt att det inte sker nån ökning av torskkvoten i västra Östersjön som ICES föreslagit men samtidigt skulle en ökning på 53% inte på något sätt kunna rädda det kustnära danska fisket. Det är också uppenbart att svenskt fiske klarat sig bättre än danskt fiske då svenskarna bedriver huvuddelen av sitt torskfiske i östra Östersjön. Men det gör också yrkesfiskarna på Bornholm, där huvuddelen av det danska torskfisket i Östersjön har sin bas. Men Andersen kanske inte tycker att han företräder dem?

För det danska fisket är det egentliga problemet dock inte att kvoterna skurits ner utan att det finns för många fiskebåtar i det demersala fisket (FKA). Denna situation bevaras genom att yrkesfiskare som borde sluta på grund av olönsamhet istället subventioneras (genom bidrag på grund av uteblivna fiskekvoter) så att de kan överleva utan att fiska. Den danska kystfiskerordningen (som DFPO dock inte är nöjda med) förstärker utvecklingen och gör att fler båtar som egentligen bedriver ett olönsamt fiske blir kvar i fisket. I danskt demersalt fiske finns en överkapacitet och genom att marknadskrafterna inte får verka fritt bevaras denna överkapacitet.

Argumentationen från DFPO är därför helt enkelt inget annat än rent skitsnack och medför på sikt större problem för danskt fiske och risk för större problem för fiskbestånden i Östersjön. Istället för att gnälla borde det danska fisket acceptera de problem som finns. Något som också innebär att de måste acceptera färre fiskebåtar i det kustnära fisket i västra Östersjön.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!