Kan burfiske rädda den utrotningshotade kaliforniatumlaren?

Den lilla kaliforniatumlaren – vaquitan – är världens mest utrotningshotade val. Det största hotet mot vaquitan idag är illegalt garnfiske. Grundorsaken till problemen är dock de stora dammbyggena i Coloradofloden som bl.a. förser städer som Las Vegas och Los Angeles med vatten så att livsvillkoren i Californiaviken försämrats för flera viktiga fiskarter såsom totoaba (Totoaba macnoldi) och havsgös (Atractoscion nobilis). Det har gjort att mängden totoaba minskat samtidigt som fisket ökats och förflyttats till områden där vaquitan lever. För att rädda vaquitan och samtidigt stärka det lokala fisket försöker forskare från SLU tillsammans med fiskare i Mexiko att utveckla alternativa selektiva fiskeredskap.

Vaquitan lever bara i Californiaviken i Mexiko, ett område som är rikt på fisk och vida känt för sin produktivitet. Fisket utgör idag det största hotet mot den lilla valen som fastar och drunknar i de nät som används. Garnfiske är visserligen förbjudet i området, men det pågår fortfarande ett omfattande illegalt fiske bland annat efter den eftertraktade vekfisken (totoaba). Vekfiskens simblåsa kan säljas för upp till 46 000 dollar per kilo.

Fisket av totoaba är mycket lönsamt. Garnfiskeförbudet och andra åtgärder för att förhindra fisket har därför lett till att fiskarbefolkningen i området knutit kontakter med de mexikanska kartellerna. Detta då de inte har några alternativa försörjningsmöjligheter utan är hänvisade till garnfiske. Då fisket är olagligt behöver de sälja produkterna underjordiskt och dessutom kanske få skydd gentemot myndigheter och aggressiva miljörörelser. Genom att det är olagligt måste de också fokusera på det mest lönsamma fisket, fisket av totoaba, för att det ska vara värt risken. Fiskeripolitiken i Californiaviken är ett typexempel på en misslyckad politik.

Förutom garnfiske efter totoaba finns också garnfiske efter makrill och corvina, bottentrålfiske efter räkor, chano, hajar och rockor. Trålfisket är inget problem när det gäller bifångster av vaquita. Fiskarbefolkningen i området skulle behöva ett alternativ till fiskat av totaoaba. Ett alternativ som kunde ge dem tillräckliga inkomster och innebära räddningen för både totoaban och vaquitan. Idag är det dock mycket svårt att åtgärda problemet då tidigare vidtagna åtgärder gjort många fiskare beroende av illegalt fiske och kontakter med de kriminella kartellerna. När organiserad brottslighet av den dimensionen är inblandad är det mycket svårt att stopp den illegala verksamheten.

– Fiskenäringen är mycket viktig för området, och förbudet mot nätfiske drabbar de lokala fiskarfamiljerna som försörjer sig på fiske. Det finns alltså ett stort behov att hitta alternativa redskap, och det är också en viktig del i arbetet för att skydda vaquitan, säger Sara Königson, forskare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU (SLU Aqua), i ett pressmeddelande.

Många alternativ till garnfiske har provats. Med varierande lycka. Problemet är att det är svårt att få tillstånd ett lika lönsamt fiske som garnfisket på totoaba. Utan det är alla försök till alternativ dömda att misslyckas. Kanske är det också nödvändigt med ett begränsat lagligt totoabafiske. Det är också absolut nödvändigt att hitta ett användbart och lönsamt alternativ till garnfiske när det gäller vanlig fisk. Det är dock inte troligt att det kommer att ske. Mexikanska myndigheter är notoriskt korrupta och kartellerna har normalt ett direkt inflytande i regeringen. Kartellerna vill sannolikt att fiskarfamiljer i området även i framtiden ska vara beroende av dem.

Ett av alternativen till garnfiske är fiske med burar. Tillsammans med WWF i Mexiko och danska forskningsinstitutet DTU-Aqua har SLU-forskarna tagit fram flera olika typer av burar för att fånga bottenlevande fisk. I samarbete med lokala fiskare testades både flytande och bottenstående burar, och det genomfördes även ett mindre försök där olika typer av beten och ljus användes för att attrahera fisk.

– Vi såg att burarna hade potential att fånga stora mängder fisk, och fiskarna som arbetade i projektet tyckte att burarna var lätta att hantera. Det är fortfarande en bit kvar innan burar fullt ut kan implementeras, både vi forskare och fiskarna ser möjligheter i ett framtida burfiske. Californiabukten är vida känt för sin höga produktivitet och potentialen att utveckla ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart fiske är stor, säger Sara Königson.

Delar av resultaten från provfisket i Mexiko presenterades nyligen i ett examensarbete som handletts av Sara Königson. Examensarbetet är ett samarbete mellan SLU Aqua och DTU Aqua och presenterades på DTU Aqua i Köpenhamn.

Arbetet visade att bottenstående burar betade med lokalt bete med två ingångar var de burar som gav mest fångst. I genomsnitt fiskade burarna runt 1,7 kg per bur och vittjning. Burarna vittjas upp till 4 gånger per dygn.

– Båtarna som fiskarna använder kallas pangas och är öppna båtar 6 till 7 meter långa och det finns inte plats för ett stort antal burar. För att få ekonomi i denna typ av fiske krävs att fler burar används och att man ändrar sina fiskerutiner tex att burarna lämnas ute under natten. Det är inte alltid så lätt i dessa vatten och fiskarna oroade sig över att få redskapen stulna om de lämnades obevakade, säger Sara Königson.

I Sverige finns det fiskare som idag fiskar med liknande mindre öppna båtar och som bedriver ett burfiske med upp till 50 burar, så möjligheten att öka antalet burar per båt för att få ett bärkraftigt fiske bör finnas även i Mexico.

Trots de goda ansatserna från forskarna på SLU Aqua och DTU Aqua tror jag inte att det går att rädda vaquitan. Kartellernas inblandning i det illegala fisket av totoaba omöjliggör lösningar. Hade alternativa fiskemöjligheter utvecklats innan förbudet mot garnfiske infördes och innan kartellerna kom in i bilden hade det varit möjligt. Att så inte skett är framförallt de mexikanska myndigheternas ansvar. De har helt enkelt inte tagit sitt ansvar. de åtgärder som vidtagit har dessutom i stor utsträckning varit kontraproduktiva då de drivit fiskare in i illegalt fiske då inga alternativa fiskemetoder utvecklats. Att straffa fiskare på det sätt de självutnämnda poliserna i Sea Shepherd gjort har bara inneburit att fiskaran i området blivit än mer beroende av de mexikanska kartellerna. Nu har det blivit är det försent. Så burfiske är ingen räddning för varken totoaban eller vaquitan.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!