Dags att fiska spigg

Spigg, mer korrekt storspigg (Gasterosteus aculeatus), utgör idag en mycket stor del av biomassan i Östersjön, mellan 6 och 15% beroende på var det är nånstans. Storspiggen är en liten fisk, det är sällsynt med exemplar över 8 centimeter i sötvatten, i saltvatten kan den bli som mest 11 centimeter.

Storspigg. Foto: Ron Offerman Licens: CC BY-SA 3.0

Spiggen går in i grunda vikar vid kusten för att leka och utrotar då i princip all annan kustlekande fisk såsom abborre, gädda med mera. Detta då vuxna spiggar äter dessa fiskars ägg och yngel sam tkonkurerra med andra fiskars yngel om maten. Vuxna abborrar och gäddor äter i sin tur spigg. Spiggen äter i uthavet främst små kräftdjur och konkurrerar därmed eventuellt med yngel av sill och skarpsill om födan.

Ett alltför hårt fiske på abborre och gädda innebär brist på stora rovfiskar vilket leder till att spiggen ökart i antal. Ökar spiggen i antal minskar möjligheten för yngel av större rovfiskar att överleva till vuxen ålder. Förutom gädda och abborre äter även gös och stor sill spigg. Det skapas en negativ spiral. För att minska mängden spigg och öka mängden rovfiskar i grunda havsvikar behöver flera åtgärder sannolikt vidtas. Sport- och fritidsfisket längs kusten måste begränsas kraftigt och ett trålfiske på spigg i uthavet behöver komma igång.

Att fiska spigg skulle lösa en del problem, det storskaliga pelagiska fisket skulle få ytterligare en art att fiska och deras andel av sill/strömmingskvoten skulle kunna minskas. Tillgången till stor strömming skulle öka liksom tillgången på rovfiskar som abborre, gädda och gös vid kusten. Något som skulle komma de kustnära yrkesfiskarna till del förutsatt att fritidsfisket blir reglerat. Ett fiske på spigg skulle också innebär att biomassan i Östersjön minskas vilket kan ha positiva effekter på övergödningen, dvs minska den.

Spigg har förr i tiden använts till agn och för tillverkning av tran för användning till lampolja. Att använda spigg till fiskmjöl och fiskolja är därmed möjligt och också lämpligt.

När det gäller spiggfiske är det på gång. Men det är inte problemfritt. Spigg är en liten fisk och fisket kräver därför finmaskiga trålar. Problemet i sammanhanget är därmed hur bifångst av annan fisk eller sill ska kunna undvikas. Dessutom är spiggen en hård fisk med taggar vilket skadar fiskeredskapen så dessa behöver utvecklas. Framförallt verkar det orsaka problem vid pumpningen.

Det finns dock en fisk med liknande egenskaper, hård och med taggar, som fiskas i Irländska sjön och Keltiska havet, trynfisk. När det gäller trynfisk har problemen vid pumpningen lösts. Trynfisken (Capros aper) är dock lite större än storspigg, 13-30 cm. Den används för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja. Trynfisk fångas också i Medelhavet, främst som oönskad bifångst och används inte till nåt utan slängs.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!