Vindkraft och fiske kan vara en bra kombination

Rent generellt har vindkraft en mycket liten påverkan på fisket. Det har en mängd undersökningar visat. Men de visar också att antalet fiskar ökar i vindkraftsparker med omnejd. Fiske är i allmänhet inte tillåtet i vindkraftsparkerna, men i området kring dem ökar tillgången på fisk. Vindkraftverken fungerar alltså som konstgjorda rev och ger nya skyddade områden för fisken att befinna sig i vilket gynnar fiskbestånden på sikt. Ljudet från vindkraftverken kan dock enligt undersökningarna ha en viss minskande effekt på hur mycket fiskbestånden i vindkraftsparken ökar.

I den slutrapport som Havs- och vattenmyndigheten lämnat kring vindkraftsparken på Lillgrund i Öresund står det att inga avgörande förändringar i artantal och artsammansättning har skett för den bottenlevande fisk som finns inom vindkraftparken Lillgrund. Arterna rötsimpa, stensnultra, torsk och ål har till och med ökat i antal på grund av att betongfundamenten ger nya möjligheter till skydd och födotillgång.

Men undersökningarna visar även att det finns vissa negativa förändringar hos fiskpopulationerna. Till exempel att högre ljudnivåer kan skrämma bort fisk och för arter som inte är bottenbundna har till exempel vandringen påverkats i södra Öresund. Men andra faktorer än vindkraftparken kan ha spelat in påpekas det i rapporten och det är svårt att visa på nåt orsakssamband mellan förändringarna och vindkraftsparken.

När det gäller undersökningen av effekterna av Utgrundens vindkraftspark i Kalmarsund kunde ingen ökning av fisktätheten konstateras men inte heller någon negativ påverkan på yrkesfisket. Det är också mycket osäkert om ljud faktiskt påverkat fisken eller inte.

Enligt en avhandling från Chalmers hotas inte heller torsken i Kattegatt av en vindkraftsutbyggnad.

I grunden bör därför yrkesfiskare och miljövänner vara positivt inställda till vindkraftsparker. De ökar de områden där fiskarter är skyddade från fiske och på sikt innebär de större fiskbestånd i närområdet. Fisket blir alltså bättre och fisken skyddas bättre. Dessutom innebär det en ökad produktion av miljövänlig och grön el vilket är bra för klimatet. Det finns alltså inga förlorare när vindkraftsparker anläggs till havs. Fiskbestånden gynnas, yrkesfisket blir bättre och vi andra får grön el. Utsläppen av växthusgaser minskar. Alla vinner.

Yrkesfiskarna i Hälsingland och Gävleområdet som vänder sig mot vindkraftsparken på Utposten har därför grundläggande fel liksom de partier (även om varje vindkraftspark är unik och vissa fall säkert kan innebär att fiske måste flyttas), exempelvis Vänsterpartiet i Gävle, som backar upp dem och motsätter sig vindkraftsparken. De vänder sig mot nåt som faktiskt är bra för alla. Nu blir det dock ingen vindkraftspark på Utposten utan bolaget som ville bygga har på grund av motståndet dragit tillbaks ansökan och tänker istället återkomma med en ansökan om en storleksmässigt mindre vindkraftspark.

Läs mer:

Ett svar på “Vindkraft och fiske kan vara en bra kombination”

Kommentarer är stängda.