Regeringen föreslår regleringar av fisket i marina skyddsområden i Kattegatt

Regeringen har tillsammans med Danmark och Tyskland överlämnat förslag till EU-kommissionen om åtgärder för att reglera fisket i marina skyddade områden i Kattegatt. Förslaget har utarbetats av Havs- och vattenmyndigheten i dialog med grannländernas myndigheter. Avsikten är att regleringarna till skydd för känsliga miljöer i Kattegatt ska föras in i EU:s gemensamma regelverk för fiske.

Förslagen omfattar fyra marina skyddsområden i den svenska delen av Kattegatt (Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank, samt Morups bank). Inom områdena föreslår regeringen dels fiskefria zoner, och i övrigt att endast vissa typer av fiskeredskap får användas.

Syftet är att skydda känsliga bottenmiljöer samt undvika bifångster av tumlare och sjöfågel, i enlighet med EU:s art- och habitatdirektiv. Dessa argument är märkliga då bifångst av tumlare och sjöfågel är obefintligt vid bottentrålning som är det helt dominerande fisket i Kattegatt. Såvida det inte handlar om att förbjuda garnfiske för det är i det fisket som det finns risk för att tumlare och sjöfåglar. Samtidigt är det inte heller så att tumlare i Kattegatt riskerar utrotning då det i Bälthavet och Kattegatt finns cirka 30 000 tumlare. Att de skulle behöva utökat skydd är rent nonsens. Om det förekommer bifångst av tumlare i garnfisket i Kattegatt saknar det helt betydelse för tumlarnas beståndsstorlek.

Enligt januariavtalet ska även ett generellt stopp för bottentrålning införas i skyddade områden, med möjlighet till begränsade undantag i förvaltningsplanen. Länsstyrelsen i Hallands län, som förvaltar de skyddade områdena, har inte identifierat några möjliga undantag i dessa fall och bottentrålning blir därför förbjudet i hela områdena, för samtliga fiskebåtar oavsett flagg.

Eftersom Danmark och Tyskland har rätt att fiska i områdena behövs en gemensam rekommendation från alla tre stater för att kommissionen ska kunna anta åtgärder genom EU-lagstiftningen. Förslagen kommer nu att granskas vetenskapligt av kommissionen innan de kan antas. Detta förfarande är relativt nytt inom EU, och Sverige och Danmark är de länder som kommit längst i att på detta sätt implementera miljökrav i fiskelagstiftningen. Samtidigt som Sverige genom Havs- och vattenmyndigheten har utarbetat dessa förslag har även Danmark föreslagit åtgärder i den danska delen av Kattegatt, vilka även de gått in till kommissionen.

– Detta visar på vikten av gränsöverskridande samarbete för att skydda den marina miljön och även genomföra våra nationella målsättningar. Förslagen innebär vissa behov av anpassningar för fiskenäringen, men dessa ska inte gå utöver vad som är nödvändigt för att kunna fortsätta med en hållbar produktion av viktiga livsmedel från havet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson, i ett pressmeddelande.

Läs också: Garnfiskeförbud i nordvästra Skåne?

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!