Utökat skydd för kustnära rovfiskbestånd

På kusträckan från norra Uppsala län och ner till och med Kalmar län inför Havs- och vattenmyndigheten (HaV), skärpta fiskebestämmelser för fritidsfisket efter förslag från länsstyrelserna. Beslutet innebär bland annat nya fredningsområden för att skydda gädda, gös och abborre såväl som fångstbegränsningar för öring.

Totalt införs 64 nya och 28 justerade fredningsområden. De flesta nya områdena, 47 stycken, är områden som fredas under våren för att skydda framför allt gädda, gös och abborre. Beslutet innebär också att det införs en ny fredningstid för gädda och abborre i östra Blekinge. Beslutet träder i kraft 1 april.

De kustnära gäddbestånden har under senare år generellt uppvisat vikande trender.

– Det beror på en rad orsaker, inte bara fiske, utan också på sälar, skarvar och storskaliga miljöförändringar i Östersjön, säger Martin Rydgren, utredare vid HaV, i ett pressmeddelande.

Länsstyrelserna på berörda kuststräckor har därför, i ett projekt finansierat av HaV, tagit fram ett förslag till skärpta fiskebestämmelser. Inom projektet har man också provfiskat befintliga fredningsområden och gjort bedömningen att införandet av fler fredade områden är en viktig del i arbetet med att skapa ett långsiktigt hållbart fiske.

Gädda. Bild: Jik jik  Licens: CC BY-SA 3.0

Befintliga fredningsområden har enligt de olika länsstyrelserna haft en positiv inverkan på fiskbestånden. Effekterna var särskilt tydliga för stora gäddor. Provfiske efter gädda i fredade områden gav ungefär tre gånger fler fiskar jämfört med områden där fiske var tillåtet året om.

– Vi delar därför länsstyrelsernas uppfattning att det är viktigt att införa de föreslagna regleringarna, säger Martin Rydgren.

I arbetet med att ta fram förslaget har länsstyrelserna särskilt beaktat behovet av att införa reglering i marina skyddade områden som naturreservat och Natura2000-områden. Förslaget är därför också en del av arbetet med att införa ett ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk av skyddade områden i Sveriges havsmiljöer.

Inför beslutet om de nya bestämmelserna har HaV skickat ut förslaget på remiss och fått in synpunkter från en rad aktörer; såväl myndigheter och kommuner som yrkes- och sportfiskare. Över hundra svar har kommit in. Även om det mest har varit positiva synpunkter, så har det från några håll upplevts som orättvist att HaV reglerar framför allt sportfiske i lekområdena. Sportfiskelobbyister menar det det inte är detta fiske som skapat problemen. Deras inställning är märklig då det riktade yrkesfisket på gädda, gös och abborre är mycket begränsat. Fritidsfisket står för den övervägande delen av fångsten på dessa arter.

– Vi har dock bedömt att de beslutade åtgärderna behöver införas då vi anser att de kommer att ge en positiv effekt på bestånden och därmed på ekosystemet i sin helhet, säger Mats Svensson, chef för avdelningen för havsförvaltning vid HaV.

– Vi kommer dessutom att tillsammans med länsstyrelserna på regional och lokal nivå fortsätta jobbet med att identifiera lekområden som är lämpliga för fredning, fortsätter Mats Svensson.

Beslutet innebär att:

  • Den södra gränsen för den befintliga fredningstiden för gädda och abborre i Kalmarsund och runt Öland flyttas söderut till Torhamns udde i Blekinge län. Dessutom förlängs fredningstiden från och med 1 mars till och med 31 maj.
  • Nuvarande minimimått för gös på 40 cm ökas till 45 cm i samtliga Östersjöns delområden för alla tillåtna redskap utom handredskap och ryssjor. För fiske med handredskap och ryssjor införs dock istället ett fönsteruttag på 45–60 cm i Östersjöns samtliga delområden. Motsvarande bestämmelser finns redan från gränsen mellan Västernorrlands och Västerbottens län till och med norra Uppsala län varför beslutet innebär att dessa bestämmelser ska gälla i hela Östersjön.
  • Från gränsen mellan Blekinge och Kalmar län upp till norra Uppsala län införs en fångstbegränsning på en icke fenklippt öring per dygn vid fiske med handredskap och ryssjor. Motsvarande bestämmelse finns redan från gränsen mellan Västernorrlands och Västerbottens län till och med norra Uppsala län.
  • Den befintliga fångstbegränsningen för gädda på tre gäddor, som idag gäller i Östersjön söder om Östhammars och Tierps kommuner, ändras till högst tre fiskar av den sammantagna fångsten av gös och gädda vid fiske med handredskap och ryssjor.
  • På kusträckan från norra Uppsala län och ner till och med Kalmar län inför myndigheten totalt 64 stycken nya- och 28 justerade fredningsområden. De flesta nya områdena, 47 stycken, är områden som fredas under våren för att skydda framför allt gädda, gös och abborre. Fem nya områden fredas under hösten för att skydda havsvandrande öring. Ett nytt område fredas under både vår och höst. Beslutet innebär också att elva stycken nya områden blir fredade året runt.

Kartor över alla fredningsområden per län.