Trålfisket är inget problem för sjöfåglar i Östersjön

Stockholms universitets Östersjöcentrum ordnar regelbundet något de kallar Baltic Breakfast. Den 26 maj handlade det som sjöfåglar, deras utveckling och vad som orsakar problem. Med Kjell Larsson från SLU och Mikael Kilpi från Tvärminne Zoologiska Station, Helsingfors Universitet, som föreläsare.

Helt klart är att trålfiske inte utgör ett problem för sjöfåglar. Lika uppenbart är det att kustnära småskaligt garnfiske är ett problem.

Olika grupper av sjöfåglar utvecklas olika

Utvecklingen är dessutom mycket olika för olika sjöfåglar. För växtätare som simänder, svanar, sothöna är utvecklingen positiv eller stabil utveckling. Samma sak när det gäller fiskätare som sillgrissla, tordmule, skrakar, lommar, doppingar, skarvar, måsar och tärnor. För trutar är det dock en negativ utveckling (kanske beror på avvecklingen av öppna soptippar som ju kraftigt gynnade trutarna).

Dykänder som äter musslor och annan bottenfauna har dock i flera fall en mycket negativ utveckling. Det gäller exempelvis ejder och alfågel.

Alfågel

Hot mot alfågel i svenska vatten där huvuddelen av världens alfåglar övervintrar är olje- och kemikalieutsläpp från fartyg, kustnära garnfiske (nätfiske) och exploatering av utsjöbankar (vindkraft och sandsugning). Troligen hotas alfågelbetsåndet också av miljöförstöring och exploatering i deras häckningsområden på tundran i Sibirien och Nordkalotten. Sen 1990-talet har antalet alfåglar minskat med 65%.

Kollage med alfåglar i olika dräkter och åldrar. Av Richard Crossley från The Crossley ID Guide Britain and Ireland. Licens: CC BY-SA 3.0

Alfåglar övervintrar främst vid Hoburgs bank, Norra och Södra Midsjöbanken i centrala Östersjön samt vid Gotlands kust och Ölands norra udde. Hoburgs bank och norra Midsjöbanken ingår i ett Natura 2000-område.

Ejder

Ejderbeståndet som minskat med 50% sen 1990-talet hotas främst av den allt större havsörnsstammen men kanske också av brist på bra föda. Finska studier visar dock att det i alla fall inte är ett problem i finska vatten men i stort har minskningen varit större där. I finska vatten beräknas 75% av ejderbeståndet ha försvunnit.

Ejder. Public domain.

På och runt Gotland har ejderbeståndet minskat med 90%. Samma negativa utveckling kan ses kring Åland och i finska skärgårdshavet. I Finland är också de invasiva arterna mink och mårdhund ett hot mot ejderbeståndet.

Trålfisket påverkar inte fågelbestånden

De två föreläsarna fick en lång rad frågor. Några av dem om fiske. Dessa frågor avspeglade de vanliga fördomarna och missuppfattningarna om fiske. De illustrerade också tydligt att fågelforskarna av naturlig skäl inte är så kunniga om fiske.

Naturligtvis var det nån som frågade om det storskaliga trålfisket och dess eventuella påverkan på fågelbestånden. Det finns ingen påverkan från det storskaliga trålfisket på fågelbestånden. Trålfisket har inga bifångster av fågel och det storskaliga trålfisket använder inte bottentrål utan flyttrål.

Pelagiskt trålfiske sker med flyttrål

Kjell Larsson avvisade alla påståenden om att trålfiske skulle påverka sjöfåglarna i Östersjön. Larsson verkar dock tro att det storskaliga fisket använder bottentrål för han svarade att trålningen inte försiggår på musselbankarna och därför inte utgör ett problem för varken alfågel eller ejder.

Frågeställaren har också fel i sina förutsättningar för frågan som mest avslöjar hur okunnig personen är om yrkesfisket. Storleken på de pelagiska trålarna börjad öka först´2010 efter att överförbara fiskerättigheter infördes i det pelagiska fisket. Innan dess fanns det över 80 pelagiska trålare av mindre storlek. Idag finns det cirka 10 stora och 30 mindre i Östersjön inklusive de som fiskar på kustkvoten. Men det är också fel då trålning inte har några bifångster av fåglar. Det pelagisk fisket har dessutom inga trålar som vidrör botten.

Det var dessutom fler frågor från personer om trålning. Larsson verkade dock inte medveten om att det idag i princip inte finns någon bottentrålning alls i Östersjön. Torskfiske med bottentrål är ju inte tillåtet för närvarande.

Åtgärdsförslag

Förslag som Kjell Larsson för fram för att skydda alfågelsbeståndet är:

  • Inkludera Södra Midsjöbanken i Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna
  • Modifiera fartygsrutter, och inför via IMO ett ”Area to be Avoided” på Södra Midsjöbanken
  • Förbjud fiske med garn (nät) vintertid på grundare vatten än 25 meter i de viktigaste övervintringsområdena
  • Tillåt ej etablering av vindkraftspark på centrala Södra Midsjöbanken
  • Skapa ett övervakningsprogram för nyckelarten blåmussla i Östersjön

Natura-2000 området Hoburgs bank och Midsjöbankarna såväl som den oskyddade Södra Midsjöbanken är också viktiga områden för tumlaren i Östersjön. Även tumlare hotas främst av garnfiske. Vindkraft kan också utgöra ett hot mot tumlare. De åtgärder som Larsson föreslår skulle sannolikt också vara bra för tumlarna i Östersjön.

Det vore som jag ser det rimligt med jakt på havsörn vilket inte är tillåtet idag. Jakt på mink och mårdhund måste förstås alltid vara helt fri.

Fiskätande fåglar

Slutligen kan vi se att de fiskätande fåglarna klara sig bra. Det har exempelvis aldrig förr funnits så mycket sillgrisslor på Stora Karlsö som idag. Det betyder att det inte är någon brist på pelagiska fisk i havet. Pelagisk fisk som skarpsill och sill utgör huvuddelen av födan för dessa fåglar.

Att det finns så mycket fisk att bestånden av fiskätande arter ökar visar tydligt att det inte är brist på dessa fiskarter. Det föreligger alltså i det stora hela inget överfiske av sill eller skarpsill i Östersjön. Något som också ligger i linje med de vetenskapliga bedömningarna av fiske och fiskbestånd som publiceras av ICES varje år.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!