Yrkesfiskarna vill ha överförbara fiskerättigheter

Sveriges två största yrkesfiskarorganisationer, Sveriges FIskares PO (SFPO), och Swedish Pelagic Federation PO (SPFPO) plus Svenska Västkustfiskarnas Centralorganisation (SVC) vill ha överförbara fiskerättigheter inom det demersala fisket.

De menar att det nuvarande systemet med årliga fiskemöjligheter bidrar till bristande lönsamhet. Dessutom innebär det att det finns tillståndsbulvaner som står på en båts tillstånd trots att de inte äger den. Det är också huvudorsaken till att det finns så kallade kvotbåtar. Båtar som inte behövs för fisket men som måste behållas på grund av det nuvarande förvaltningssystemet. Det är en bidragande orsak till bristande lönsamhet.

De har tillskrivit Miljö- och jordbruksutskottet samt regeringen med krav på överförbara fiskerättigheter (juni 2021):

Sveriges Fiskares PO (SFPO) organiserar svenskt demersalt yrkesfiske. Swedish Pelagic Federation PO (SPFPO) organiserar svenskt pelagiskt yrkesfiske. Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund (SVC) är en politiskt obunden medlemsorganisation som bistår svenskt fiske affärsmässigt.

Vi representerar tillsammans en majoritet av det svenska yrkesfisket, försäljning och beredning; vi skriver till er för att framföra vår gemensamma uppfattning om behovet av en vidareutveckling av det demersala systemet; det som behövs är ett möjliggörande av permanenta överföringar. Vår uppfattning är att den lämpligaste metoden för att åstadkomma detta är att besluta att ge Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att tillsammans med fiskenäringen framta ett förslag.

Den 31 augusti 2020 slutredovisade Havs- och vattenmyndigheten sitt regeringsuppdrag ”Utvärdering av system med individuella fiskemöjligheter”. Myndighetens sammanfattning lyder:

Vi föreslår att ett system med överlåtbara fiskerättigheter införs i det demersala fisket. Rätt utformat och implementerat och i rätt kombination med förvaltningens övriga verktyg bedömer vi att ett flerårigt demersalt system kan bidra till ett enklare och mer transparent regelverk, ökad möjlighet till mer lönsamt fiske och större möjligheter till att kunna anpassa fiskemöjligheter efter sitt individuella fiske. Genom ett enklare och mer lättbegripligt regelverk skapas bättre förutsättningar för att anpassa systemet till övriga verktyg i den ekosystembaserade förvaltningen för att uppnå en hållbar utveckling”.

Vi delar Havs- och vattenmyndighetens slutsats.

Liknande system finns i nästintill alla medlemsstater och möjliggör kvotbyten på individuell nivå mellan medlemsstater. Det förbättrar förutsättningarna för fisket. Nuvarande ordning med tillståndsbulvaner är liksom fenomenet kvotbåtar något som vi måste komma ifrån utifrån skäl som rättssäkerhet, sjösäkerhet och ett fiskeriperspektiv. Som det är nu, utan en möjlighet för permanenta överföringar, hämmas fiskets förutsättningar och lönsamhet. Med en sådan möjlighet kan vi nå Livsmedelsstrategins mål om konkurrenskraftiga företag.

Härutöver finns en mängd andra skäl som talar för den förändring som Havs- och vattenmyndigheten föreslagit och som vi vill se. Det nuvarande systemet fungerar i allt väsentligt bra och är en utmärkt grund för att bygga ut systemet med permanent överförbarhet.

Vi efterlyser ett beslut som ger Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att tillsammans med näringen framta ett förslag så att man möjliggör för permanenta överföring i det demersala fisket.

Peter Ronelöv Olsson, ordförande SFPO, Anton Paulrud, VD SPFPO, Roger Skymne, ordförande SVC

Fakta

SFPO har cirka 250 fiskebåtar som medlemmar och representerar huvuddelen av det demersala fisket. De har medlemmar från Strömstad till Haparanda. SPFPO har ett 30-tal medlemsbåtar och representerar det pelagiska fisket. Majoriteten av deras medlemmar finns i Göteborgsområdet. Dessa två organisationer representerar majoriteten av alla svenska yrkesfiskare.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!