Klimatförändringar i Östersjön

Varmare i vattnet, varmare i luften och högre havsvattennivå. Effekterna av ett förändrat klimat är redan verklighet i Östersjön. Det slås fast i en ny typ av faktarapport. 100 forskare från Östersjöregionen sammanställt den senaste forskningen på området.

Näringstillförseln till Östersjön har minskat de senaste decennierna. Det kan dock ta 20–30 år innan de positiva tecknen på en minskad övergödning syns. Under tiden börjar effekterna av klimatförändringarna att märkas allt tydligare. I framtiden kommer dessa ha stor påverkan på Östersjöns miljötillstånd. Enligt forskarna kommer just vattentemperaturen och havsnivån att stiga samt istäcket minska. Något som i sin tur påverkar hela ekosystemet, marina arter samt verksamheter som sjöfart, fiske och vattenbruk.

Utvecklingen kan bara tolkas som tecken på global uppvärmning, menar Markus Meier, professor vid Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde samt SMHI, och ordförande för gruppen som koordinerat rapporten.

– Östersjöns vattentemperatur har ökat under de senaste 100 åren och beräknas öka ytterligare under 2000-talet, säger Markus Meier och tillägger att de aktuella prognoserna tyder på att Östersjön kommer att vara i stort sett helt isfri under normala vintrar mot slutet av seklet.

Effekter på fiskbestånd

Effekten på fiskbestånden varierar. Rent generellt anser forskarna att vårlekande fiskbestånd (ex. gädda, abborre, karpfiskar) gynnas medan höstlekande (ex. siklöja, sik) missgynnas. De anser att alla laxfiskar kommer att missgynnas.

Påverkan på torsk, sill och skarpsill är mer oklar men annan forskning tyder på att storleken på individerna kommer att minska. Skarpsill kommer troligen att gynnas av förändringarna medan sill kan missgynnas. Torsken kommer sannolikt att drabbas negativt då den föredrar kallare vatten. Om salthalten samtidigt minskar innebär det en negativ påverkan på både skarpsill och torsk såväl som på plattfisk.

Nya arter kommer att sprida sig i både Kattegatt och Östersjön. Tänkbart är exempelvis att ansjovis och sardiner blir vanligare. Svartmunnad smörbult kommer att öka i antal liksom sötvattenssakldjur och en del musslor.

Enligt rapporten kommer vikare och gråsäl drabbas negativt och minska i antal. Påverkan på knubbsälen är mera oklar.

Texten delvis från Havet.nu

Läs mer om klimatförändringar

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!