Danskt pelagiskt fiske

En stor del av den pelagiska fiskeflottan i Danmark ägs och bemannas av svenska yrkesfiskare. Hur det pelagiska danska fisket ser ut är därför väldigt intressant och viktigt för det svenska yrkesfisket. Många av de svenskar som har båtar i Danmark har dessutom också båtar i Sverige. Några danskar som investerat i svenskt fiske finns däremot inte.

Huvuddelen av det danska pelagiska fisket sker i Nordsjön inklusive Skagerak men båtarna fiskar även i Östersjön, Norska havet, Nordatlanten väster om de brittiska öarna samt Keltiska havet och Engelska kanalen. Ibland förekommer även fiske vid Island och Grönland och i Biscayabukten. Det mesta fisket har traditionellt skett i det som numera är brittiskt vatten och inte längre EU-vatten. Det gäller framförallt sill, makrill och tobis.

DPPO och DFPO

Danmarks Pelagiske PO (DPPO) organiserar de största båtarna inom det pelagiska fisket. Deras medlemmar står 50% av de totala danska fångsterna i vikt och 1/3 av värdet. 85% av den fångade fisken är MSC-certifierad. Fisk landas bl.a. till Scandic Pelagic, Sæby fiskeindustri och fiskmjölsfabrikerna TripleNine och FF Skagen. DPPO har i nuläget 12 medlemsbåtar varav 5 är svenskägda.

Fem svenskägda fiskebåtar som bedriver pelagiskt fiske är dock medlemmar i Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO) som dessutom organiserar en mängd danska båtar som fiskar pelagiskt. DFPO organiserar pelagiska fiskebåtar som främst fiskar tobis, sperling (vitlinglyra) och brisling (skarpsill) för fiskmjölsindustrin.

Fiskade arter

Arterna som fiskas är sill (herring), skarpsill (brisling, sprat), tobis (sandeel), makrill, blåvitling (kolmule, blue whiting), vitlinglyra (sperling, norway pout) och hästmakrill (taggmakrill). Ibland förekommer också fiske av lodda (capelin), sardiner och trynfisk (havgalt, boarfish).

Säsongsfiske

Tobis fiskas på senvåren och försommaren (kvartal 2) i framförallt södra Nordsjön, makrill främst på senhösten och början av vintern (kvartal 4) i norra Nordsjön och väster om de brittiska öarna. Sperlingfisket sker i norra Nordsjön och Skagerak, huvudsakligen under kvartal 4. Förr i tiden var det stora bifångster i sperlingfisket men nya redskap har gjort bifångsterna mycket mindre. De består främst av sill.

Blåvitling fiskas på vintern och början av våren (kvartal 1) väster om de brittiska öarna, hästmakrill också under kvartal 1 väster om de brittiska öarna, i Engelska kanalen och Keltiska havet. Bara de största båtarna deltar i detta fiske. Vid fisket av av hästmakrill är det vanligt med bifångster av makrill och trynfisk.

Fiske året runt

Sill fiskas året runt i Nordsjön, under hösten i Skagerak och Kattegatt, samt på vintern i Östersjön och Norska havet. Skarpsill (brisling) fiskas i Östersjön på vintern, i Skagerak och Kattegatt på hösten och i södra Nordsjön och Engelska kanalen främst på våren och sommaren men även under andra tider på året. I Norska havet deltar enbart de största båtarna i fisket. I sillfisket fångas skarpsill som bifångst och i skarpsillsfisket fångas sill som bifångst och under vissa år även sardiner och ansjovis.

Tillfälliga fisken

Sardiner fiskas ibland (vissa år) i södra Nordsjön och Engelska kanalen, trynfisk (havgalt) ibland i Keltiska havet och väster om brittiska öarna medan lodda ibland fiskas vid Island och Grönland. Enstaka gånger förkommer fiske även utanför Västafrika. Även i dessa fisken är det bara de största båtarna som deltar.

De minsta båtarna ägnar sig också åt demersalt fiske i Nordsjön och Skagerak under hela året.

Grupp 1 är de största båtarna och grupp 10 de minsta.

Nästan allt pelagiskt fiske sker med flyttrål som inte rör botten. Men tobis och sperling fiskas med semipelagisk trål som rör botten. Makrill och sill fiskas även med snörpvad. Det finns också garnfiske efter sill och makrill samt dörjfiske efter makrill. Det pelagiska fisket i Skagerak och Kattegatt domineras av mindre båtar.

Svenskägda båtar

Svenskägda båtar fiskar framförallt sill, skarpsill, tobis och sperling men i viss utsträckning också makrill och hästmakrill. I Östersjön står svenskägda båtar i allmänhet för huvuddelen av det pelagiska fisket.

Läs också:

Svenskt pelagiskt fiske

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!