Insjöarnas fiskare – Vinöfiskarn

Yrkesfisket i Hjälmaren är större än yrkesfisket i Mälaren och Vättern, men mindre än det i Vänern. Fisket kan bedrivas med yrkesfiskelicens eller med enskild fiskerätt. Gös och signalkräfta är de viktigaste arterna men även många andra arter landas.

Hjälmaren

Historiskt har fisket i Hjälmaren bedrivits av markägare med enskild fiskerätt, inhyrda bönder som fiskade på allmän mark som anställda av bland annat kyrkan. Även byalag drev gemensamt fiske med stora notar (landvadar). Notfisket skedde från land på sommaren och från isen på vintern. Fångsten var främst braxen och gös. Från 1925 förbjöds isnotfiske och det var inte heller tillåtet mellan 16 april – 15 juni. På 1940-talet försvann notfisket helt.

Ett annat viktigt fiske var fångst av nors vid leken omedelbart efter islossningen. Norsen håvades med stora, finmaskiga håvar vid leken till eldsken. Att använda ljus vid fiske förbjöds senare, men norsfisket var viktigt in på 1800-talet.

Bottengarn, även kallade storryssjor, har i olika form funnits i sjön sedan lång tid tillbaka och används än idag för fiske av gös. Ål fiskades förr med långrev och lake med med flera olika metoder. Kräftfisket var viktigt under 1800-talet.

Hjälmarfisket idag

Det viktigaste fisket i Hjälmaren idag är gösfisket med garn. Garnfisket bedrivs från båt men har också från isen på vintern av personer med personliga fiskelicens. Dessutom fiskas gös med ryssjor. Några  försörjer sig på gösfiske på arrenderat vatten, men utan att vara licensierade yrkesfiskare. Från 1960-talet till 1997 minskade yrkesfiskets landningar av gös till endast 30 ton.

Gös

Efter att minimimåttet höjdes till 45 cm 2001 ökade uttaget i yrkesfisket till 289 ton år 2006. Yrkesfiskets landningar låg därefter på en något lägre nivå, men var under 2013–2017 i medeltal 179 ton. År 2017 landades 262 ton, den högsta fångsten sen 2006. 2018 landades betydligt mindre, 153 ton.   Fångsterna levereras framförallt till Göteborgs Fiskauktion.

Kräfta

Det näst viktigaste fisket i Hjälmaren är fisket av signalkräfta med burar. Det är ekonomiskt i stort sett lika viktigt som gösfisket. Yrkesfiskets fångster ökade från 1,5 ton 1990 till 85 ton 2011. Detta främst på grund av ökat fiske. Landningarna minskade 2013–2015 till cirka 67 ton per år, ökade till 81 ton 2016 för att sedan minska till 59 ton 2017. År 2018 landades 71 ton kräfta. Det finns ett antal som bedriver fiske av signalkräfta med enskild fiskerätt.

Övrigt fiske

I Hjälmaren landades som mest 53 ton gädda år 1999 och under 2017 landades 22 ton. 2018 landades också 22 ton gädda. Gäddan är till stor del bifångst vid gösfisket. Fritidsfisket av gädda är mer omfattande än yrkesfisket.

Braxen utgör 50% av fiskbiomassan i Hjälmaren och landningarna är relativt stora. Braxen liksom andra karpfiskar fångs främst som bifångst vid gösfiske och används sannolikt mest som kräftbete.

Yrkesfiskets fångster av abborre i Hjälmaren har varierat mellan cirka 30 och 80 ton per år sedan 1980-talet. Under 2017 fångades cirka 29 ton. 2018 landades 12 ton. Även abborre fångas främst som bifångst vid gösfisket.

I Hjälmaren har fångsterna av lake minskat sedan 1900-talets början. Under 2000-talet ökade fångsterna något i Hjälmaren för att återigen minska, 2017 var fångsten 1,7 ton. Lake används idag främst som kräftbete.

Vinöfiskarn AB

Vinöfiskarn AB ägs av Jonas Andersson som också är ende ordinarie styrelseledamot. Suppleant i styrelsen är hans fru eller sambo Elin Gustavsson. Fisket är främst gösfiske med MSC-märkning och kräftfiske av signalkräfta. Fisket utgår från Vinön där Jonas Andersson också bor.

År 2020 omsatte Vinöfiskarn AB drygt en miljon SEK vilket var mer än en halvering jämfört med 2019 då företaget omsatte nästan 2,2 miljoner SEK. Vinsten var 160 000 år 2020 vilket också var avsevärt lägre än vinsten 2019 som var nästan 700 000 SEK. De bokförda tillgångarna i slutet av 2020 var 2,5 miljoner SEK.

Vinön

Vinön är Hjälmarens största ö och ingår i det öst-västliga band av öar, skär och undervattensgrund som avgränsar Södra Hjälmaren från resten av Storhjälmaren. Ön ligger i Lännäs socken i Örebro kommun och län, har en yta på ungefär 4,5 km² och är cirka 10 km i omkrets. Ön har ett hundratal bofasta invånare. Befolkningen var i början av 1900-talet ungefär 300 personer.

Befolkningen var huvudsakligen fiskare som levde på kräftfiske. Detta var innan kräftpesten drabbade Hjälmaren 1908-09 och utrotade hela beståndet av flodkräftor. Ångbåtarna mellan Örebro och Stockholm gjorde då ofta uppehåll utanför Vinön för att lasta ombord kräftor och gös som sedan såldes i huvudstaden. Hjälmarkräftor var till och med kända nere på kontinenten.

Idag är cirka 10% av befolkningen på Vinön beroende av fiske. Gös och signalkräftor är det som fiskas mest.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!