Yrkesfiske i Hjälmaren

Yrkesfisket i Hjälmaren är större än yrkesfisket i Mälaren och Vättern, men mindre än det i Vänern. Fisket kan bedrivas med yrkesfiskelicens eller med enskild fiskerätt men statistiken gäller bara fiske med yrkesfiskelicens. Gös och signalkräfta är de viktigaste arterna men även många andra arter landas. Totalt finns ett 30-tal yrkesfiskare i Hjälmaren som är organiserade i Hjälmarens Fiskareförbund som ingår i Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund (SIC). Ordförande i Hjälmarens Fiskareförbund är Hans Johansson, sekreterare Johan Nilsson och kassör Håkan Fälth. Hans Johansson sitter också i förbundsstyrelsen för SIC.

Det viktigaste fisket i Hjälmaren är gösfisket med garn. Hjälmaren är en näringsrik sjö och därför en bra miljö för gös. Från 1960-talet till 1997 minskade yrkesfiskets landningar av gös till endast 30 ton. Efter att minimimåttet höjdes till 45 cm 2001 ökade uttaget i yrkesfisket till 289 ton år 2006. Yrkesfiskets landningar låg därefter på en något lägre nivå, men var under 2013–2017 i medeltal 179 ton. År 2017 landades 262 ton, den högsta fångsten sen 2006. 2018 landades betydligt mindre, 153 ton. SLU Aqua anser att gösfisket i Hjälmaren inte bör öka. Fångsterna levereras framförallt till Göteborgs Fiskauktion.

Gösfisket i Hjälmaren är MSC-märkt och det finns totalt 36 fiskare som fiskar MSC-certifierad gös. De finns i Kungsör (1), Arboga (4), Valen (4), Göksholm (2), Vinön (9), Nannberga (2), Värhulta (1), Bergåsa (1), St. Sunbdy (4), Julita (2), Penningbo (1), Eskilstuna (2), Lännäs (1), Tockenön (1) och Odensbacken (1).

I Hjälmaren landades som mest 53 ton gädda år 1999 och under 2017 landades 22 ton. 2018 landades också 22 ton gädda. Gäddan är till stor del bifångst vid gösfisket. Fritidsfisket av gädda är mer omfattande än yrkesfisket. SLU Aqua rekommenderar att gäddfisket inte ökar.

I Hjälmaren utgör braxen 50% av fiskbiomassanoch landningarna är relativt stora. Braxen liksom andra karpfiskar fångs främst som bifångst vid gösfiske och används sannolikt mest som kräftbete. Enligt SLU Aqua kan fångsten av braxen ökas.

Yrkesfiskets fångster av abborre i Hjälmaren har varierat mellan cirka 30 och 80 ton per år sedan 1980-talet. Under 2017 fångades cirka 29 ton. 2018 landades 12 ton. Även abborre fångas främst som bifångst vid gösfisket.

I Hjälmaren har fångsterna av lake minskat sedan 1900-talets början. Under 2000-talet ökade fångsterna något i Hjälmaren för att återigen minska, 2017 var fångsten 1,7 ton. Lake används idag främst som kräftbete. SLU Aqua anser att fisket inte bör öka och att det inte bör förekomma något riktat fiske på lake.

Det näst viktigaste fisket i Hjälmaren är fisket av signalkräfta med burar. Det är ekonomiskt i stort sett lika viktigt som gösfisket. Yrkesfiskets fångst ökade från 1,5 ton 1990 till 85 ton 2011. Detta främst på grund av ökat fiske. Landningarna minskade 2013–2015 till cirka 67 ton per år, ökade till 81 ton 2016 för att sedan minska till 59 ton 2017. År 2018 landades 71 ton kräfta.

Den utrotningshotade ålen fiskas också i Hjälmaren. 2018 landades 10 ton.

Landad fisk från Hjälmaren 2018, art, ton

 • Gös, 153
 • Signalkräfta, 71
 • Gädda, 22
 • Abborre, 12
 • Ål, 10
 • Lake, 2 (2017)

Landad fisk från Hjälmaren 2018, art, 1000-tals kronor

 • Gös, 11 594
 • Signalkräfta, 11 121
 • Ål, 787
 • Gädda, 608
 • Abborre, 201

Fiske av sik och andra laxfiskar förekommer i praktiken inte i Hjälmaren och bör inte heller förekomma enligt SLU Aqua. 2018 landades 10 ton. Ålfisket kommer med all sannolikhet att minska och senare upphöra då inga nya yrkefiskarelicenser lämnas ut och de inte heller går att ta över.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!