Årets siklöjefiske startar

På söndag 25 september är det premiär för årets trålfiske efter siklöja i Bottenviken. I år har HaV beslutat tillåta en fångst på maximalt 800 ton. Det är nästan en fördubbling jämfört med förra årets fångsttak på 454 ton.

Årets beslut om fångsttak bygger på den biologiska rådgivning som tas fram av SLU Aqua, Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för akvatiska resurser, inför fiskesäsongen varje år.

Siklöjetrålning, Bild: NKFPO

Rådgivningen har setts över

Under året har en större översyn av hur rådgivningen tas fram gjorts av forskare, fisket och HaV.

– Inför vårt beslut om fångsttak har vi samrått med fiskets representanter och vi har i år beslutat att tillåta en fångst om högst 800 ton, säger Martin Rydgren, utredare vid HaV, i ett pressmeddelande.

– Av rådgivningen framgår att vi skulle kunna tillåta en något större fångstmängd. Även om detta är ett välförvaltat bestånd har vi i år valt att inte besluta om det maximalt möjliga fångsttaket. Denna uppfattning delas av fiskets representanter då det är det första året med den uppdaterade rådgivningen och vi strävar efter ett jämnare uttag av beståndet mellan åren.

Samförvaltning

Siklöjefisket förvaltas genom så kallad samförvaltning där berörda yrkesfiskare deltar. Det finns 35 båtar som har tillstånd att tråla efter siklöja. Dessutom finns ett antal som fiskar med garn (skötar) och de har redan fått börja fiska. För dem är säl ett stort problem.

Siklöjan är inte kvoterad av EU utan förvaltas nationellt och trålfisket regleras med ett särskilt trålfisketillstånd. Inför varje års fiske beställer HaV en biologisk rådgivning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Aqua).

Varje år sker en dialog mellan fiskets organisationer, SLU Aqua och HaV efter att den biologiska rådgivningen har levererats. Mot bakgrund av rådgivningen diskuteras vilka anpassningar som behöver vidtas på kort och lång sikt utifrån siklöjans beståndsutveckling.

Fisket regleras dessutom med områdes-, redskaps- och tidsbegränsningar. Dessa regleringar, utöver de som framgår av föreskrifterna, läggs som villkor i tillstånden varje år efter samråd med fiskets organisationer inom ramen för en samförvaltning.

Fångsttak från 2019

Tidigare reglerades trålfisket efter siklöja framför allt med tillåtna fisketider och områden. Från 2019 har HaV istället beslutat om ett fångsttak.

– Det är sedan upp till fisket att besluta om hur det ska bedrivas inom de ramar som HaV har beslutat om, säger Martin Rydgren.

Fångsttaket tidigare år

2019: 700 ton
2020: 880 ton
2021: 454 ton

Trålfiskets utveckling följer i stort sett beståndets utveckling. Efter en nedgång under slutet av 1990-talet ökade fångsterna av siklöja fram till år 2004, och minskade därefter fram till 2008 för att sedan öka igen. År 2014 och 2015 fångades 1 550 ton siklöja, vilket är de största noterade landningarna sedan trålfisket inleddes på 1960-talet och drygt sex gånger så mycket siklöja som bottenåret 1998.

Läs mer:

PS. Siklöjetrålarna är också de som bedriver huvuddelen av det kustnära strömmingsfisket i Norrland.