Korta intryck från yrkesfiskekonferensens första dag

Yrkesfiskekonferensen som i år äger rum i Uddevalla ordnas av Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket samt Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Under den första dagen behandlades ämnen som nyetablering av fiskare i kustområden och insjöar, kameraövervakning (REM) av fångsten. Vidare presenterades kommande försök med utflyttning av trålfiskegränsen i Östersjön och Bottenhavet. Rent generellt var stämningen bra och många gav uttryck för sina åsikter.

Dessutom diskuterade yrkesfiskets organisationer möjligheter och utmaningar i det svenska fisket. De organisationer som var närvarande var r Swedish Pelagic Federation PO (SPF)Sveriges Fiskares PO (SFPO)Havs- och kustfiskarnas PO (HKPO)Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund (SIC) och PO Kustfiskarna Bottenhavet (POKB).

Inledande diskussion och ministerbesök

Organisationerna var i det stora hela ganska överens om utmaningar och möjligheter. SPF och SIC lite mer positiva än de andra då deras medlemmar bedriver ett lönsamt fiske och har en postitiv utvekling. POKB upplevde lite mer problem som dåligt med fisk vid kusten.

Både SFPO och HKPO framhöll vindkraftsetableringarna som ett mycket stort problem och det nya systemet med överförbara fiskerättigheter som en positiv sak för fisket. SFPO, HKPO och POKB framhöll också bristande föryngring i fiskarkåren som ett problem.

Peter Ronelöv Olsson från SFPO framhöll också att det var viktigt att alla yrkesfiskare höll sams utåt och kämpade tillsammans. Något som också underströks av Mats Eriksson från Insjöfiskarena vid ett litet middagstal på kvällen.

Slutligen var också den ansvarige ministern, landsbygdsminister Peter Kullgren närvarande. Att han var fysiskt närvarande måste ses som ett gott tecken, vid många tidigare konferens och möten jag varit på så har ministrar skickat tjänstemän för att representera dem eller så har de pratat via videolänk. Det är inte samma sak. Med en fysiskt närvarande minister hade folk en möjlighet att tala med honom.

Kameraövervakning

Ett antal unga fiskare inom det demersala fisket är också närvarande på konferensen. De tog fr sig i debatten och frågestunderna. De varar mycket kritiska till kameraövervakning och liknande. Klart är att det blir problem med detta då det som det ser att bli så att de filmer som myndigheten får tillgång till blir offentliga handlingar vilket kan innebära att de hamnar på Youtube. Något som verkligen inte är bra utan inskränker den personliga integriteten på ett sätt som knappast kan anses vara rimligt.

När det gällde nyetablering av fiskare i kustområden och insjö så presenterades arbetet av Qamer Chaudry från HaV. Jag upplevde det som lite svårt att hänga med men det var uppenbart att det var ett pågående arbete som presnterades och inte nånting som på något sätt var färdigt.

Utflyttning av trålgränsen

Slutligen presenterades uppdraget att på prov genomföra åtgärder som motsvarar en utflyttning av trålgränserna i Östersjön och Bottniska viken. De fakta som kom fram i presentationen var intressanta.

I Bottenhavet fiskades det i stort sett ingenting innanför territorialvattengränsen. En utflyttning där skulle i princip inte ha nån som helst effekt. I Östersjön fiskades en hel del innanför denna gräns men det var samtidigt uppenbart att det handlade om små båtar som fiskade där. Visserligen sa de som presenterade arbetet inte det men för den som känner till vilka båtar som finns var det uppenbart. Och små båtar ska kunna få dispens.

Det framstår i stort sett om om uppdraget är ett slöseri med pengar och resurser. Förutom den forskning som verkade äga rum inom ramen för projektet gällande olika sillbestånd och hur de vandrar över året.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!