Fiske kan ha samma effekter som övergödning invid kusten

Fiske kan enligt enligt en undersökning som gjorts av forskare på SLU påverka kustnära fiskbestånd på liknande sätt som övergödning. Detta genom att rovfiskar som abborre (perch, artikeln om undersökningen är på engelska) och gädda (pike) fiskas hårdare vilket leder till ökad förekomst av exempelvis mört. Framförallt är det, enligt artikeln, fritidsfisket som påverkar bestånden av rovfiskar. Åtgärder som stärker rovfiskbestånden kan alltså motverka övergödningseffekter i kustzonen.

– En kustplanering där man i vissa områden uttryckligen satsar på att bevara och återskapa naturvärden skulle sannolikt gynna kustmiljön som helhet, inklusive våra långsiktiga möjligheter till fiske, säger Lena Bergström, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet och huvudförfattare till artikeln som publicerats i senaste numret av Ambio, i ett pressmeddelande.

Övergödning har en stark påverkan på kustens ekosystem. En förhöjd tillgång på näringsämnen leder till en överproduktion av alger, vilket i sin tur kan förändra hela ekosystemets funktion genom att vissa arter missgynnas och andra gynnas. Abborre kan till exempel missgynnas av övergödning, medan karpfiskar (cyprinids) som mört (roach) gynnas. Gös (pikeperch), också en rovfisk, gynnas dock av övergödning men är också populär för fritidsfiskare. Det är dock en förhållandevis ovanlig fisk. På samma sätt kan fiske ha en stor påverkan, framför allt på rovfiskar som gös, abborre och gädda, som är populära och viktiga arter för framför allt fritidsfisket längs Östersjökusten.

I en fältstudie har forskarna studerat fisksamhällets sammansättning i områden som är olika mycket påverkade av övergödning. Dessa har sedan jämförts med ett fiskefritt område, där varken yrkesfiske eller fritidsfiske är tillåtet.

Studien visar att artsammansättningen varierar beroende på graden av övergödning. Bland annat var mängden karpfiskar större i de övergödda områdena, där siktdjupet var lägre. Mängden och storleken på abborre var flerfaldigt större i det fiskefria området. Det fiskefria området avvek också genom att mängden karpfiskar var lägre där än i andra områden med samma grad av övergödning. Resultaten tyder på att den relativt större mängden rovfisk har minskat bestånden av karpfiskar genom predation.

Samtidigt borde ju dock en sådan utveckling med fler rovfiskar och färre karpfiskar innebära mer alger i vattnet om området är utsatt för övergödning då de Detta berörs inte i artikeln där studien presenteras. Det verkar inte heller som om studien intresserat sig för gösen som ju verkar öka i antal när det finns övergödning och dess betydelse för bestånden av karpfiskar. Kanske spelar detta mindre roll då det är en förhållandevis ovanlig fisk.

– Goda rovfiskbestånd kan innebära att ekosystemen blir mer motståndskraftiga mot effekter av övergödning i Östersjön. Man pratar ofta om behoven att begränsa övergödningen för att återskapa ekosystemtjänster, men det är minst lika relevant att beakta ekosystemets inneboende möjligheter att arbeta för miljömålen, säger Lena Bergström.

Helt fiskefria områden är ovanliga i Sverige, men de få som finns kan inte bara hjälpa fisken utan även öka förståelsen för hur våra kustområden reagerar på olika typer av miljöpåverkan. Den här studien baserar sig på data från ett område som har varit fiskefritt länge, för att kunna visa på så etablerade resultat som möjligt.

– Men det finns andra studier som visar att ett ekosystem snabbt svarar på ett minskat fisketryck. En tydlig slutsats är att förekomsten av stora fiskar i våra kustvatten idag är långt under de nivåer de skulle kunna ligga på, säger Lena Bergström.

Undersökningen visar att det uppenbart finns anledning att förbjuda allt fiske, framförallt fritidsfiske, lokalt på delar av den svenska östkusten.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!