Märkligt agerande från HaV om pelagisk remiss

Inför remissen om det pelagiska systemet så genomförde Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ett samråd. Inför samrådet förde HaV fram ett antal punkter som de menade borde diskuteras:

 • Hur ska pelagiska fiskerättigheter fastställas för sill och skarpsill i Östersjöns delområde 30-31, där vissa fartyg idag har fiskerättigheter och andra fartyg har årliga pelagiska fiskemöjligheter.
 • Ska fördelning genom pelagiska fiskerättigheter ersätta nuvarande fördelning genom årliga pelagiska fiskemöjligheter för taggmakrill (hästmakrill).
 • Bestämmelser om fördelning genom regionalkvot i Östersjön behöver
  tydliggöras i föreskriften.
 • Kan samma principer som idag fortsätta gälla för kvoter som inte fördelas genom pelagiska fiskerättigheter, såsom bifångstsill i skarpsillfisket i Kattegatt och skarpsillfiske i Nordsjön.
 • Fastställande av fiskerättigheter för en ny tioårsperiod.
 • Fördelning av svenska pelagiska fiskemöjligheter mellan pelagiska
  fiskerättigheter, regionalkvot och kustkvot.
 • Möjligheterna till nyetablering i pelagiskt fiske.
 • Ytterligare behov av översyn av det pelagiska fisket.

I samrådssvaren framgår att bara när det gäller ett par av dessa förslag finns det olika åsikter bland de som deltagit i samrådet. Det gäller införande av pelagiska fiskerättigheter för hästmakrill och nyetablering i det pelagiska fisket.

När remissen nu kommit har det dock dykt upp en annan betydligt mer kontorversiell sak. HaV föreslår nämligen att pelagiska yrkesfiskare ska fråntas pelagiska fiskerättigheter för NVG-sill och blåvitling. Dessutom utan kompensation. Det finns företag som skaffat sådan rättigheter genom att byta bort dem mot andra rättigheter. Detta för att kunna öka flexibiliteten i det egna fisket. De har alltså haft kostnader för fiskerättigheterna. Pengar som HaV nu i praktiken vill konfiskera.

Två av de myndigheter och organisationer som deltagit i samrådet, Swedish Pelagic Federation PO (SPF) som organiserar de pelagiska yrkesfiskarna samt Jordbruksverket är för att hästmakrill ska omfattas av systemet med pelagiska fiskerättigheter och därmed också för att NVG-sill och blåvitling även fortsättningsvis ska omfattas av systemet. Jordbruksverket skriver:

Jordbruksverket anser att fiskelicensinnehavarnas innehav av fiskerättigheter den 22 november ska fastställas som nya fiskerättigheter.
Jordbruksverket anser att de enskilda fiskeföretagen bör vara de aktörer som har bäst kännedom om hur verksamheten bedrivs mest rationellt samt vilka förutsättningar och möjligheter som erbjuds på marknaden. För bästa möjliga ekonomiska utbyte av kvoterna bör därför besluten om deras användande ligga hos företagen om det inte finns biologiska skäl som talar emot. Fiskerättigheter bör därför fastställas även för kvoter som inte nyttjas för fiske utan enbart för överlåtelser och utlandsbyten.

De som är negativa till fiskerättigheter ska införas för hästmakrill är framförallt organisationer och myndigheter som inte berörs av frågan (som HKPO) eller som faktiskt inte verkar begripa frågan (Länsstyrelsen i Hallands län). Trots detta väljer HaV att lägga ett förslag som inte varit ute på samråd och där de som berörs inte vill ha förändringen som HaV föreslår.

Agerandet från HaV är ytterst märkligt och dessutom oseriöst. Att föreslå något så väldigt kontroversiellt som att rakt av konfiskera värden från fiskeriföretag utan att detta föregåtts av något som helst samråd är faktiskt inte rimligt. Pelagiska fiskmöjligheter som HaV föreslår istället är inte värda några större pengar och det innebär därför ändå en förlust för berörda fiskeriföretag.

Det rimliga i nuläget är därför att låta allt vara som förut, dvs pelagiska fiskerättigheter för NVG-sill och blåvitling och fiskemöjligheter för hästmakrill. Att inte genomföra förändringar är en bättre väg att gå. Det är också något som HaV kan hämta stöd för i samrådet som ägt rum. Vad som bör utredas är istället möjligheten att införa infiskningskrav också i det pelagiska fisket. En åtgärd som de pelagiska yrkesfiskarna (SPF) faktiskt kan tänka sig.

Det finns dessutom ytterligare ett fall av konfiskation. Det gäller tre fiskebåtar som haft pelagiska fiskerättigheter i Bottenhavet och Bottenviken men inte fiskat där de senaste åren. HaV vill därför ta ifrån dem deras fiskerättigheter. Detta agerande är precis lika felaktigt och oseriöst som med fiskerättigheterna för blåvitling och NVG-sill. Något aktivitetskrav har inte funnits och därför är det orimligt att yrkesfiskare och fiskebåtar ska drabbas av konfiskation på detta sätt för att de inte varit aktiva. Sådant är en del i själva funktionen hos ett systemet med överförbara fiskerättigheter. Ingen ska straffas för att de använder ett existerande system på de sätt som är möjligt. I två av fallen är det faktiskt ännu värre.

Anledningen till att två av dem inte fiskat är nämligen att fartygen försenats från varv. Leveransen av de nybeställda fartygen har blivit nästan ett år försenad. De gamla båtarna är redan sålda. Att ett enda fiskeriföretag (det är samma företag som äger båda båtarna och fiskerättigheterna) ska bestraffas för något de inte orsakat eller kunnat påverka är faktiskt helt orimligt. Det hela har inte tagits upp i samrådshandlingarna och ingen har därför kunnat ha någon åsikt om detta. Att HaV agerar på detta vis är orättvist, mycket oseriöst och djupt felaktigt.

Även i fallet med sillen i Bottenhavet och Bottenviken är det rimliga att ingen fråntas fiskerättigheter då de faktiskt följt existerande regelverk. Vill HaV undvika att en båt inte fiskar alls i ett visst hav under en period så är det bättre att införa infiskningskrav. Att i efterhand bestraffa båtar och företag som följt regelverket och agerat efter detta är inte rimligt.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!