De pelagiska fiskarna om det pelagiska systemet

Swedish Pelagic Federation PO (SPF) har lämnat det mest omfattande svaret på Havs- och vattenmyndighetens (HaV) samråd inför remissen om det pelagiska systemet. De har hållit sig strikt till de frågeställningar som HaV skickat ut till alla som inbjudits till samrådet. Dessa frågor var:

  • Hur ska pelagiska fiskerättigheter fastställas för sill och skarpsill i Östersjöns delområde 30-31, där vissa fartyg idag har fiskerättigheter och andra fartyg har årliga pelagiska fiskemöjligheter (avsnitt 4)
  • Ska fördelning genom pelagiska fiskerättigheter ersätta nuvarande fördelning genom årliga pelagiska fiskemöjligheter för taggmakrill (hästmakrill) (avsnitt 5)
  • Bestämmelser om fördelning genom regionalkvot i Östersjön behöver tydliggöras i föreskriften
  • Bifångstsill i skarpsillsfisket i Kattegatt och Skagerrak (Avsnitt 7)
  • Kvoten för skarpsillfiske i Nordsjön (Avsnitt 8)
  • Fastställande av fiskerättigheter för en ny tioårsperiod (Avsnitt 9)
  • Fördelning av svenska pelagiska fiskemöjligheter mellan pelagiska fiskerättigheter, regionalkvot och kustkvot (Avsnitt 10)
  • Möjligheter till nyetablering i pelagiskt fiske (Avsnitt 11)
  • Ytterligare behov av översyn av det pelagiska fisket (Avsnitt 12)

När det gäller det pelagiska fisket i Bottenhavet och Bottenviken menar SPF att de som idag har årliga fiskemöjligheter helt ska integreras i det pelagiska systemet med individuella överförbara fiskerättigheter. Dock vill de gör undantag för en båt, en som är regionalt förankrad. Det är dock en ganska stor båt, över 30 meter lång, och jag tycker det är ett orimligt förslag. Det är också HaV:s hållning och de föreslår att alla fyra båtarna ska in i det pelagiska systemet. Årskvoten för fiskebåtarna bör enligt SPF omräknas rakt över så att de årliga fiskemöjligheterna överförs direkt till den andel de motsvarar i det pelagiska systemet när den totala kvoten som ingår i detta system vad det gäller Bottenhavet och Bottenviken räknats upp. I detta avsnitt i remissen har dock HaV helt utan förvarning hittat på helt nya konfiskatoriska förslag som inte varit uppe i samrådet.

För hästmakrill (taggmakrill) vill SPF att de årliga fiskemöjligheterna ska göras om till individuella överförbara fiskerättigheter. SPF vill ha en överföring rakt av. Nuvarande fiskemöjligheter blir fiskerättigheter. Det är en rimlig utveckling. Även på detta område har dock HaV utan samråd kommit med märkliga konfiskatoriska förslag.

För regionalkvoten i Östersjön vill SPF att även denna ska vara individuellt överförbara mellan båtar. De vill alltså ha regionala fiskerättigheter som är överförbara mellan båtar som har rätt till regionalkvot. De menar att detta skulle öka lönsamheten i företagen med regional kvot. Idag har dessa företag en dålig lönsamhet.

SPF vill på sikt ha förändringar vad det gäller bifångstkvoten av skarpsill i Skagerak och Kattegatt så att denna också fördelas som individuella överförbara fiskerättigheter. De vill också göra på samma sätt med skarpsillskvoten i Nordsjön. De vill dock avvakta ICES beslut om huruvida skarpsillen i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt ska betraktas som ett bestånd eller inte innan förändringar genomförs. SPF:s förslag på detta område är rimligt.

De vill förstås också ha en förlängning av systemet med individuella överförbara fiskerättigheter. Det är en självklarhet då det är detta system som lett till att överkapacitet/överetablering i det pelagiska fisket försvunnit utan att sysselsättningen minskat, lönsamheten i företagen ökat och medelåldern på pelagiska fiskare sjunkit till 40 år (jämfört med över 60 år i övrigt svenskt fiske). Systemet har varit mycket framgångsrikt och har dessutom inte lett till en minskning för det kustnära småskaliga fisket.

SPF vill inte öka kustkvoterna utan menar att de fungerat bar och i enlighet med intentionerna. På grund av problemet med torskfisket i Östersjön vill de dock göra undantag för kustkvoten på sill i östra Östersjön där de kan tänka sig en ökning med 40%.

När det gäller nyetablering i det pelagiska fisket ser SPF inte det som ett problem. Istället är reglerna om att fiskerikapacitet måste föras ut vid nyinvesteringar ett problem. Detta förhindrar enligt SPF nyinvesteringar i miljövänlig teknik såsom bränslesnålare motorer, elvinschar istället för hydrauliska etc. Modernare båtar måste vara lite större på grund av den förbättrade arbetsmiljön och klimat- och miljövänlig teknik. Detta kräver ett större tonnage och nuvarande regelverk förhindrar därför en satsning på miljö och klimatvänligare teknik på fiskebåtarna. SPF vill inte ha några regeländringar för att underlätta nyetablering då de anser att det inte behövs. De individuella överförbara fiskerättigheterna i sig själva har lett till generationsskifte och att yngre yrkesfiskare tagit över inom det pelagiska fisket.

SPF menar också att införande av ett aktivitetskrav i det pelagiska fisket är rimligt. Detta då de inte vill att det ska uppstå en situation när enskilda företag enbart tjänar pengar på kvothandel. De påpekar dock att inget sådant förekommit i Sverige. De vill också att det ska vara lättare för pelagiska fiskebåtar att komma över demersala kvoter för de små bifångsternas skull. Sådant skulle förstås bli enklare om individuella överförbara fiskerättigheter även existerade i det demersala fisket. Det sistnämnda är dock inte en åsikt som SPF uttrycker.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!