Att pigghajar måste kastas ut är ett problem

Miljöaktivister är av åsikten att pigghaj inte ska fiskas. Politikerna och myndigheterna i EU har bestämt att pigghaj ska vara fridlyst. Därför får pigghaj inte fiskas och inte heller landas. Yrkesfiskarna har därmed bara en möjlighet. Pigghaj måste slängas ut och enligt reglerna ska det göras så fort som möjligt efter att den fångats.

Pigghaj. Bild: Wilhelm von Wright. Public domain.

Exakt samma förhållanden råder när det gäller blåfenad tonfisk. Men det har politikerna och myndigheterna löst. Om tonfisk fångas som bifångst får den landas. Det vore rimligt att införa samma eller liknande regler för pigghaj. Om trålare eller garnfiskare fångar pigghaj som bifångst bör de kunna landas och säljas. Det skulle inte förändra situationen för pigghajsbeståndet mer än marginellt.

Beståndet av pigghaj

En hel del tyder också på att beståndet av pigghaj återhämtat sig ganska i svenska vatten sen det riktade fisket förbjöds. Garnfiskare får ibland så mycket pigghaj att de upplever det som omöjligt att fiska sill med garn:

Givet nuvarande läge med avseende på utbredning och abundans av broskfisk i svenska vatten och oönskade fångster av dessa (Börjesson m. fl 2022), samt redskapsanvändning i det svenska fisket (Bergenius m. fl. 2018), så är den åtgärd som sannolikt skulle ge störst positiv effekt för bestånden av broskfisk ett utökat användande av rist i fisken med trål.

Relativt fisket med trål så är fisket med krok och garn mycket litet på den svenska västkusten där broskfiskarna förekommer. En av anledningarna till detta är enligt yrkesfiskarna (personlig kommentar, Christian Johannisson) att oönskade fångster av pigghaj har blivit ett allt större problem. Yrkesfiskare menar att detta problem är så stort att det för närvarande inte går att bedriva ett ekonomiskt hållbart garnfiske på kustnära hårdbottnar längs den svenska västkusten, då pigghajarna förstör både fångsten och redskapen.

Om det är så att pigghaj blivit så vanligt att den är ett problem i garnfisket är det troligt att bifångsterna i trålfisket blivit större. Det är orimligt att då kasta ut alla hajar för de flesta kommer nog inte att överleva ändå. Det vore betydligt bättre att äta upp dem. Att yrkesfiskarna kunde sälja dem vore det bästa och rimligaste.

Kanske är det till och med så att pigghaj inte längre behöver vara fridlyst. Det kanske vore det enklaste sättet att tillåta landningar och försäljning av bifångst. Däremot finns det sannolikt inget skäl för att tillåta nåt riktat fiske efter pigghaj.

Läs mer: