Return of the Cod – intressant men vettlös rapport

Lobbyorganisationen Fishsec har gjort en ganska intressant och också vederhäftig rapport när det gäller beskrivningen av utvecklingen för torskbeståndet i Östersjön. Det finns dock en del som det går att anmärka på och i detta inlägg ska jag fokusera på förslagen. En del av dem är rimliga men edet finns flera som är totalt vettlösa och andra som är verklighetsfrämmande eller innehållslösa.

Ekosystembaserad förvaltning

Förslag nummer 1 är att fiskeriförvaltningen ska var ekosystembaserad. Det låter bra men är helt innehållslöst då ingen vet vad det innebär i praktiken och hur det ska kunna implementeras. En förutsättning är ju att fåglar och  havsdäggdjur förvaltas som en del av fiskeriförvaltningen. Det är inte ens möjligt idag med den lagstiftning som finns. Frågan är om det verkligen är önskvärt?

Förslaget är också kompletterat med en rad innehållslösa förslag om hur det skulle kunna implementeras. Men faktum är att dessa förslag inte ger nån som helst vägledning för nånting. Det är floskler som låter bra och inget annat.

Ett av tilläggsförslagen är dock helt totalt vettlöst. Förslagsställarna kräver att allt fiske ska bevisa att det inte skadar ekosystemet för att det ska tillåtas. I praktiken innebär en sån omvänd bevisprincip att vi människor lika gärna kan lägga oss ner och dö. Ingen mänsklig aktivitet skulle vara möjlig. Allt vi gör påverkar det ekosystem vi lever i.

EU:s miljölagstiftning

Förslag nummer 2 är att fiskeriförvaltningen måste vara i linje med EU:s miljölagstiftning. Det är ett förslag som bygger på att det går att tillämpa ekosystembaserad förvaltning. Samtidigt är det ett känt faktum att EU:s miljölagstiftning omöjliggöra ekosystembaserad fiskeriförvaltning. Försäljning av sälprodukter är förbjudet vilket medför att någon egentlig förvaltning av säl inte kan ske. Fågeljakt är i stort sett alltid förbjudet enligt EU:s fågeldirektiv vilket också omöjliggöra en ekosystembaserade fiskeriförvaltning.

Detta förslag saknar uppenbarligen nästan all form av verklighetsförankring. De tilläggsförslag de har till huvudförslaget är märkliga. Det ena innebär att förslagsställarna vill gynna fisket som har minsta miljö och klimatpåverkan. Det är det storskaliga pelagiska fisket. På nåt sätt verkar det som om de inte har riktig koll på verkligheten för jag tror inte det var förslagsställarnas intention. Sen vill de ha en försiktighetsprincip vid fastställande av MSY och det är väl okej.

Övergödning, syrebrist och klimatförändringar

Det tredje förslaget är att övergödning, syrebrist och klimatförändringar omedelbart måste åtgärdas. Det är ju ett helt självklart förslag. Men också totalt innehållslöst. Det betyder ingenting i praktiken. Det är bara floskler och ord som fyller ett papper men som inte leder till nånting. Tilläggsförslagen är lika innehållslösa och floskelbetonade de också.

Flerartsförvaltning

Flerartsförvaltning är ytterligare ett ord som låter bra. Men innehållsmässigt är det tomt för ingen vet hur det ska kunna genomföras och fungera. De föreslår i samband med detta en låg kvot för skarpsill för skarpsill är föda för torskar. De glömmer därvidlag bort att bara stora torskar äter skarpsill. Det finns i nuläget inga stora torskar. Sannolikt konkurrerar skarpsillen istället med torsken om födan och äter dessutom torskägg och torskyngel. Så förmodligen behövs det istället ökat skarpsillsfiske. Sen upprepar förslagsställarna att försiktighetsprincipen är viktig.

Förslaget är innehållslöst, saknar verklighetsförankring och förankring i vetenskapen. Det skulle sannolikt innebära ökade problem för torskbeståndet.

TAC (Kvoten)

Att inte sätta TAC (kvoten) högre än de vetenskapliga råden är det femte förslaget. Det är ett självklart krav som politikerna dock hade svårt att följa på den tiden som det fanns ett torskfiske.

I detta sammanhang bör vi också nämna att detta inte resulterat i nåt överfiske de senaste 10 åren utan fisket har fångat mindre torsk än vad de vetenskapliga råden föreslagit. Detta förhållande förtiger de helt i resonemanget om förslaget med det syns tydligt i rapporten. Sen två år finns inget torskfiske alls i östra Östersjön.

Försiktighetsprincipen tillämpas redan idag men förslagsställarna hävdar att det inte alls är så.

Förslaget är bra och självklart men argumentationen för förslaget är delvis lögnaktig.

REM (CCTV)

Det sjätte förslaget är övervakningskameror för att kontrollera fångsten. Det är ett bra förslag men betyder i praktiken ingenting då det inte finns nåt torskfiske. WWF har dessutom visat i en rapport att det bara är försvarbart att installera kameror på större fiskebåtar. Därför föreslår Fishsec kameror på alla båtar över 12 meter. Idag handlar det enbart om pelagiska fiskebåtar så länge vi håller oss i Östersjön.

I tillägg vill de förbjuda bottentrålning i Östersjön och restaurera bottnar. Det sistnämnda förefaller vara en total överloppsgärning. De sista 20-30 åren har det trålats på drygt 20% av Östersjöns botten. Det har aldrig trålats på majoriteten av Östersjöns botten. Antalet bottnar som behöver restaureras på grund av skador är marginellt. Dessutom har ingen någon som helst aning om hur det skulle gå till. Att förbjuda bottentrålning när det i stort sett inte finns nån förefaller vara en överloppsgärning och skulle dessutom eventuellt också drabba siklöjefisket i Bottenviken. Ett meningslöst och delvis dåligt förslag.

Bifångst

Som sjunde förslag lägger de fram att fisket i Östersjön ska styras utifrån andelen bifångst av torsk. I princip skulle det innebära att bara det pelagiska fisket med flyttrål blev kvar. Allt annat fiske skulle upphöra. Småskaligt kustnära fiske skulle i stor utsträckning försvinna. Det är ett vettlöst förslag. Men självklart ska så selektiva redskap som möjligt användas.

Förslagsställarna vill också minska fiskeflottan men har inget förslag på hur det ska gå till. De fortsätter alltså med sina uppradningar av floskler utan att ha några som helst konkreta förslag. Det verkar också vara en överloppsgärning vad torskfiskeflottan anbelangar. Den existerar inte.

Säl och skarv

Vi kan också konstatera att Fishsec inte kommer med ett enda förslag för att åtgärda problemet med sälarna som äter fångsten i garnen och därmed gör småskaligt fiske nästan omöjligt. De sprider också parasiter som innebär att torsken får sämre hälsa och blir mindre. Inte heller finns några förslag på åtgärder gentemot skarv som lokalt vid kusten kan äta upp en mängd fisk.

Klimatet

Inte heller tar rapporten upp åtgärder mot klimatförändringarna. I och med att Östersjön har blivit varmare försämras torskens överlevnadsmöjligheter. Kanske är det så att torsken i Östersjön idag inte går att rädda. Klimatet har redan omöjliggjort det. I så fall är även de nuvarande torskfiskeförbudet i östra Östersjön helt felaktigt och drabbar yrkesfisket helt oproportionerligt hårt.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!