Demersala fiskemöjligheter för 2023 delvis klara

Tilldelningen av demersala fiskemöjligheter i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt är klar med ett undantag. Det gäller fiskemöjligheterna för de kvoter som svenska fiskare normalt har tillgång till i norsk ekonomisk zon.

EU och Norge har nämligen inte ännu enats vad gäller tillträde till norskt vatten i Skagerak och Nordsjön. Detta innebär att svenska fiskare ännu inte får fiska de kvoter som Sverige traditionellt har i dessa vatten. Efter att förhandlingarna har avslutats kommer Havs- och vattenmyndigheten att skicka ut fisketillstånden till berörda tillståndshavare. De individuella tilldelningarna för kvoterna i norsk ekonomisk zon i Nordsjön kan alltså inte fiskas förrän tillträdet är klart och HaV skickat ut de aktuella fisketillstånden.

De fördelade individuella kvantiteterna av nordhavsräka i Skagerak/Kattegatt gäller perioden 1 januari till och med den 30 juni 2023. Sveriges förväntade kvot för denna period är 770 ton.

Havs- och vattenmyndigheten har också beslutat att särskilda skäl föreligger för att göra undantag från infiskningskraven för fisketillstånden för nordhavsräka och torskfångande redskap i norsk ekonomisk zon i Nordsjön för fiskeåret 2023. Detta beror på att svenska fiskare ännu inte fått tillgång till norsk zon för sitt fiske.

Infiskningskraven för fisket i norsk zon gäller alltså inte för att få förnyat fisketillstånd för torskfångande redskap och nordhavsräka i norsk ekonomisk zon i Nordsjön för år 2024. Undantaget gäller endast för år 2023.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!