Sanningen om överfiske i Östersjön

Miljövänner, lobbyister, enstaka forskare och andra påstår regelbundet att överfiske bär ansvaret för att torsken försvunnit från Östersjön. Dessutom påstår de att sillen är överfiskad. Jag har flera gånger påpekat att påståendena är felaktiga och falska. Jag har visat det med diagram och texter. Nu ska jag återigen visa sanningen om överfiske. I siffror.

Överfiske är när det fiskas mer än vad som anses vara långsiktigt hållbart. Det mått som används i dessa sammanhang är FMSY. Om det fiska mer än FMSY är det överfiske. Vad som anses vara FMSY fastställs i vetenskapliga råd och det styr hur mycket forskarna anser att det kan fiskas. För enkelhetens skull kan vi anse att fångster utöver de vetenskapliga råden är överfiske. Råden gäller för områdena 25-32 och endast fångst de områdena är medtaget.

Torskfisket i Östersjön

Sommaren 2019 förbjöds riktat torskfiske i östra Östersjön och endast en mindre mängd fisk har därefter varit tillåten att fånga som bifångst i annat fiske. Det mesta av det fisket är småskaligt garnfiske. Något storskaligt trålfiske existerar inte.

Torskfiske östra Östersjön, år, vetenskapligt råd, beslutad kvot, fångst, ton

2009, 48 600, 49 680, 48 439
2010, 56 800, 56 100, 50 277
2011, ??, 64 500, 50 368
2012, 74 200, 74 200, 51 225
2013, 65 900, 68 700, 31 355
2014, 70 301, 73 400, 28 909
2015, 29 085, 55 800, 38 079
2016, 29 220, 46 900, 29 313
2017, 26 994, 36 957, 25 496
2018, 26 071, 34 288, 15 907
2019, 16 685, 29 912, 8 383
2020, 0, 7 500, 2 319
2021, 0, 3 595, 1 387
2022, 0, 2 595, 1 097
2023, 0, 2 195, 1 181

Källa: ICES

Endast ett år (2015) under perioden 2009 – 2019 fiskades det mer än de vetenskapliga råden. Något överfiske har inte förekommit under perioden. Det är därför osannolikt att fisket haft någon som helst betydelse för att torskbeståndet kollapsade.

Sillfisket i Östersjön

Sillbeståndet i Östra Östersjön har minskat under senare år. Det har fått många miljövänner och lobbyister, en del forskare och journalister att gå bananas.De har anklagat fisket för detta. Men dess anklagelser saknar fog vilkte vi kan om vi tittar på siffrorna.

Sillfiske östra Östersjön, år, vetenskapligt råd, beslutad kvot, fångst, ton

2009, 147 000, 143 900, 135 647
2010, 103 000, 139 776, 137 189
2011, 95 000, 120 020, 118 563
2012, 92 000, 93 317, 101 546
2013, 117 000, 101 480, 100 484
2014, 164 000, 132 225, 134 482
2015, 193 000, 186 351, 174 946
2016, 201 000, 206 605, 190 641
2017, 216 000, 220 629, 199 428
2018, 267 745, 258 855, 240 379
2019, 155 333, 200 260, 200 957
2020, 173 975, 182 484, 174 520
2021, 138 183, 126 051, 129 961
2022, 87 581, 80 753, 83 411
2023, 95 643, 97 822, ??

Källa: ICES

För sillfisket under åren 2009 till 2023 (15 år) gäller att det fiskades mer än de vetenskapliga råden under 5 år (2010-2012 och 2019-2020). Något överfiske har inte ägt rum under perioden som helhet. Det finns inget fog för anklagelser om att fisket är orsaken till minskningen av beståndet.

År 2009 fanns det över 80 fiskebåtar som fiskade sill och som ingick i det så kallade pelagiska systemet med överförbara fiskerättigheter. Idag har antalet båtar minskat till 29 stycken.

Sammanfattning

Det finns inga som helst belägg för att överfiske de senaste 15 åren varit ett problem i Östersjön. Därmed finns det inget stöd för åsikten att överfiske skulle vara orsaken till torskbeståndet kollaps eller det minskade sillbestånden. Det är sanningen om överfiske.

Utan orsakerna till torskbeståndets kollaps är övergödning, syrebrist, sjukdomar och parasiter som sprids av sälar, ett stort sälbestånd, ett stort skarvbestånd och varmare hav som en följd av klimatförändringar. Dessutom kan också ett mycket stort bestånd av skarpsill och ett mycket stort bestånd av spigg troligen ha spelat en roll.

Orsaken till det minskade sillbeståndet är varmare hav som en följd av klimatförändringar, ett stort sälbestånd och naturliga variationer. Det varmare havet ger vårlekande sill problem med leken. De stora bestånden av skarpsill och spigg har sannolikt också haft betydelse.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!