Fiske i Västsahara: Obegripliga lagar och eventuellt brott

Häromveckan ägde hovrättsförhandlingen om misstänkt olagligt fiske i västsahariskt vatten rum (I dessa sammanhang kallas det marockanskt vatten av yrkesfiskarna då avtalet de anser sig ha hyrt ut på båtarna enligt är med Marocko som ockuperar Västsahara). Lagstiftningen om det hela är väldigt förvirrande och delvis helt obegriplig och berör den gemensamma fiskeripolitiken i EU, EU-lagstiftning, internationella sjölagstiftning, Svenska lagstiftning och hur dessa samverkar. Det är nästan omöjligt att begripa. Det handlar del som huruvida avtalen båtarna fiskade på var legala och om de svenska yrkesfiskarna var att betrakta som ansvariga för båtarna och befäl ombord.

Klart är att åklagaren anser att de två fiskarna Lennart Kjellberg och Ove Ahlström bedrivit olagligt fiske i Västsahara. Klart är också att de två yrkesfiskarna hävdar att allt gått lagligt till och att de upplevt att det hela skötts på ett korrekt sätt. Åtalet gäller endast en kortare period av fiske under åren 2006 till 2008. Både för och efter har Lennart Kjellberg med familj deltagit i och bedrivit fiske i Västsahara som inte betraktas som olagligt på något vis. Ove Ahlström har i alla före 2006 bedrivit fiske i området, men eventuellt också efteråt utan att det varit några olagligheter eller ens misstankar om olagligheter. Efter att ha lyssnat på argumenten från åklagare och åtalade under en dag (tre dagar var avsatta för rättegången, men jag kunde bara vara med en dag).

GG 309 Aldo

GG 309 Aldo. Bild: Lennart Ramsvik, Maritimbild

Åklagaren menade att de två båtar som åtalet gällde, dvs GG 309 Aldo (Ahlström) och GG 130 Nordic IV (Kjellberg) som under den aktuella perioden hade svensk flagg inte hade tillstånd att fiska i västsahariska vatten enligt de avtal som fanns. Avtalen som fanns gällde istället GG 205 Ganthi (Ahlström) och GG 270 Nordic (Kjellberg) som var de båtar som tidigare fiskat i Västsahara på lagligt vis. Vidare menade han att det var uppenbart att båtarna sköttes, bemannades och kontrollerades av Ahlström och Kjellberg. Han begärde att de två åtalade fiskarna skulle betala 10 miljoner i skadestånd var med solidariskt betalningsansvar.

GG 130 Nordic IV

GG 130 Nordic IV. Bild: Lennart Ramsvik, Maritimbild

Kjellberg och Ahlström samt deras försvarare Erik Bergenhem menade att båtarna hyrdes ut på så kallad bare-boat charter och att ansvaret ombord var lokalt. De svenska besättningsmännen var uthyrda till marockanska företag för att lära ut fiske med partrål och den moderna RSW-teknik som fanns ombord på båtarna och som fortfarande var något ovanligt i den marockanska fiskeflottan. Detta i enlighet med ett marockansk fiskeprogram om modernisering av fisket.

Det marockanska fiskeprogrammet startade  2004 och omfattade inhyrning av pelagiska fiskebåtar. För att förse fabrikerna med pelagisk råvara istället för bläckfisk då bläckfiskbetsånden överfiskats och det därför inte fanns råvara för en lång rad fiskberedningsfabriker. Fabrikerna var de som fick kvoter (fiskerättigheter) på pelagisk fisk. En kvot 6 000 – 10000 ton per år. Nya typer av fiskebåtar behövdes och Marocko gav fiskefabrikerna  rätt att chartra fiskebåtar. Inhyrda konsulter hyrdes in. Däribland svenskar. Kontakterna knöts under en mässa i Bryssel år 2004.

10000 ton i kvot ansågs dock för lite för att hyra in en båt. Genom konsortier, enkla bolag skapades då pooler som omfattade kvoter 20 000 – 25 000 ton . Frigroup och Dakgroup bildade bolaget Atlas Pelagique. Vid sidan av sina svenska fiskerättigheter fick Kjellberg och Ahström erbjudande av uthyrning av båtar till Marocko (Ganthi och Nordic). Användes av de marockanska företagen 2005 och 2006. Fångsterna rapporterades i Marocko och Sverige i enlighet med de lagar och avtal som fanns och hyran baserades på fångsterna. 2006 lämnade Kjellberg och Ahlström fisket i Sverige. Nya fartyg inköptes då för uthyrning till Marocko. Det vara Aldo och Nordic iv.

2006 slöts ett nytt avtal mellan EU och Marocko om fisket.  Avtalet uteslöt inte inhyrning vid sidan av. Marocko har förklarat att inhyrningen av Aldo och Nordic IV var laglig i landet. Båtarn hyrdes enligt Kjellberg och Ahlström ut på Bare boat charter till Atlas Pelagique och ett managementavtal fanns med Fiskeri AB Ganthi och Fiskeri AB Nordic om inhyrning av viss personal.

Atlas Pelagique hade ansvaret för båtarna och att föra loggbok då de förvaltade kvoten. Ove Ahlström har inte varit ombord och kan därför inte betraktas som ansvarigt befäl. Lennart Kejlleberg har varit ombord 20% av tiden. Han har dock bara behörighet för europeiska vatten och kan inte ha befäl på båtar i Marocko enligt försvaret.

Enligt försvaret kom ny EU-förordning år 2008 och sen 2010 kom samma förändring i Sverige. När EU-domstolen behandlade ärendet tog de ingen hänsyn till detta utan hanterade ärendet som om de nya förordningarna gällde när de två båtarna Aldo och Nordic IV fiskade i Västsahara.

Skadeståndesyrkandet bestreds som oskäligt vilket också gällde begäran om solidariskt betalningsansvar.

Så långt var jag med på rättegången och vad som hände sedan vet jag inte. Men jag vet vad som hänt innan. Tingsrätten konstaterade att brott nog begåtts men att Ahlström och Kjellberg inte kunde dömas. EU-domstolen har konstaterat att brott sannolikt begåtts då båtarna enligt dem inte haft de tillstånd som krävts. Kjellberg och Ahlström menar dock att de haft det då reglerna ändrades efter den period som åtalet gäller och att EU-domstolen bara brytt sig om att bedöma ärendet i förhållande till den nya reglerna.

Om det hela är att anse som brott är omöjligt för mig att bedöma, men jag är helt säker på att de två yrkesfiskarna som åtalats inte haft för avsikt att begå brott, inte haft uppsåt. Dessutom förefaller det yrkande om 10 miljoner i skadestånd per person som helt oskäligt i förhållande till de summor på omsättning och liknande som väckts. I förhållande till de tillgångar som Ahlström och Kjellberg har menade dock åklagaren att det inte skulle vara några problem för dem att betala detta.

Jag har ännu inte sett till nån dom i ärendet och vet inte när den faller eller om den kanske redan fallit.

Vad det gäller de aktuella fiskebåtarna så fiskar Aldo fortfarande i Västsahara, numera ägd av marockanska intressen och med namnet Mansour Dakhla. Även den i inlägget nämnda båten Ganthi fiskar i Västsahara, numera med namnet Allotf3. Varken Nordic IV eller Nordic fiskar däremot därnere. Kjellberg fortsatte fiska i Västsahara med en annan båt efter att Nordic IV sålts, Zander. Den har numera sålts till marockanska intressen och istället har Lennart Kjellberg med familj köpt en annan fiskebåt, HF 32 Alpha. Enligt den information som gavs vid rättegången är det inte längre möjligt att hyra ut båtar till marockanska intressen på det sätt som gjorts med Zander så det är något oklart var Alpha ska fiska nånstans.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!