Bottentrålning i Natura 2000-områden bör kanske förbjudas

Fult fiskeEnligt en rapport som Greenpeace gav ut förra året, Fult fiske, fiskas det med bottentrål i flera svenska Natura 2000-områden. Det betyder att naturen i dessa områden faktisk inte skyddas helt och fullt. För bottentrålning har utan tvekan en negativ påverkan på havets bottnar och havets fauna, dvs djurlivet. I områden där trålförbud funnits länge, dvs i närområdet enbart Öresund är djurlivet rikare, mängden fiskar större och det finns dessutom många fler stora fiskar, något som är bra för fiskarnas reproduktion, fortplantning.

Bottentrålning i Natura 2000-områden borde enligt Greenpeace inte vara tillåtet överhuvudtaget:

Samtidigt har EU infört ett lagstadgat skydd av våra hav som kallas för Natura 2000. Fem procent av de svenska haven är skyddade som Natura 2000-områden.

Det är förbjudet att bedriva verksamhet som på ett betydande sätt kan påverka miljön i Sveriges skyddade havsområden. Fisket utgör ett av de allvarligaste hoten mot våra havsmiljöer. För att få fiska i skyddade havsområden krävs det därför att man har
ett tillstånd. Fisket får inte skada de skyddade livsmiljöerna och arterna. Detta har regeringen varit väldigt tydlig med.

Greenpeace har granskat ifall Sveriges marina Natura 2000- områden verkligen skyddas ifrån miljöskadligt fiske. För att ta reda på hur det ser ut i verkligheten genomförde vi en enkät- undersökning med landets fjorton kustlän under februari 2012. Resultatet visar bland annat följande:

 • Samtliga 14 kustlän har marina Natura 2000-områden.
 • Alla utom Västerbottens län har svarat att det bedrivs organiserat fiske i länets marina Natura 2000-områden. Elva län anger att det även bedrivs yrkesfiske i områdena.
 • Fem av länen (Gävleborg, Halland, Norrbotten, Uppsala och Västra Götaland) uppger att det pågår fiske med bottentrål — en mycket destruktivt fiskemetod — i länets marina Natura 2000-områden.
 • Trots att inget fiske som kan misstänkas utgöra ett hot mot miljön i dessa områden får förekomma utan särskilt tillstånd är det ingen länsstyrelse som idag tillståndsprövar någon form av fiske. Inte ens i de skyddade områden där det pågår ett omfattande destruktivt fiske med bottentrål som direkt hotar känsliga bottenmiljöer, och de koraller och andra känsliga arter som lever där, utförs någon tillståndsprövning.

BrattenGreenpeace granskade specifikt ett Natura 2000-område i Skagerak, Bratten. Där konstaterade de skador på djur och växtliv på grund av bottentrålning:

Ett tydligt exempel på hur havsmiljön drabbas av det bristande skyddet är Bratten, mitt i Skagerrak i Västra Götalands län. Området har för Sverige helt unika miljöer och ett fantastiskt djurliv, där finns koraller, rev och en unik djupbottensfauna. Trots att Bratten har Natura 2000-skydd förekommer ett omfattande fiske av svenska, norska och danska fiskare. Förra året fångade bara den svenska trålflottan över 525 ton skaldjur och fisk i Bratten. I princip allt fiske sker med mycket miljöskadliga bottentrålar och bara svenska fiskefartyg genomförde över 1500 tråldrag längs botten inom området 2011. Trots att bottenmiljöerna i Bratten redan skadats allvarligt av fisket har ingen miljöprövning av fisket ägt rum och inget fartyg har det särskilda tillstånd som ska bevisa att verksamheten inte hotar miljön i området. Att fiska utan sådant tillstånd är ett brott mot svensk lag.

Vår granskning visar att det i Sverige bedrivs helt oreglerat fiske och till och med bottentrålning i våra skyddade havsområden, trots att det finns lagkrav på omfattande skydd sedan många år tillbaka. Fisket fortgår precis som om områdena aldrig pekats ut som skyddsvärda. Länsstyrelserna sköter inte tillsynen. Regeringen, som varit tydlig med att allt fiske i marina Natura 2000-områden kräver tillstånd, måste omedelbart se till att länsstyrelserna följer lagen och stoppar fiske till dess att det miljöprövats. Dessa områden borde stängas permanent för fiske. Det skulle också vara ett logiskt steg för att möta de ökade krav som det marina direktivet ställer på miljövården av havet.

Svenska myndigheter menar dock att tillståndsplikten är en dålig metod för att reglera fisket i Natura 2000-områden. Lite oklart varför. Kanske för att juridiken är krånglig och därför skulel leda till besvärliga tvister och annat. För enligt lagstiftningen på området så gäller inte tillståndsplikten verksamheter som bedrevs innan 2001. När det gäller Bratten finns det numera också ett förslag från Länsstyrelsen i Västra Götaland på hur fisket ska regleras:

Förslaget till regleringar består av följande delar:

 • Helt fiskefria zoner. I vissa områden är sportfiske tillåtet
 • Utökad kontroll
 • Tidsbegränsat fiske
 • Ankringsförbud
 • Övriga åtgärder

De fiskefria zonerna har en sammanlagd yta av 327 kvadrat-kilometer. Det motsvarar 27 procent av Natura 2000-områdets yta. Alla kända platser med speciellt skyddsvärda djurarter, som horn­koraller, svampdjur och medusahuvud, omfattas av skyddet.

De svenska yrkesfiskarna kommer enligt förslaget att förlora cirka 5,6 procent av den yta som trålas idag, medan sportfiskarna förlorar 56 procent av sina fiskepositioner. Att det slår olika beror på att sportfisket sker vid de miljöer vi vill skydda.

För att få en bättre och mer rättsäker kontroll av de fiskefria zonerna föreslås AIS, alltså ett system för att identifiera och följa fartyg, bli obligatoriskt för både yrkes- och sportfiskare.   Räkfiske föreslås endast få ske i de delar av Natura 2000-området där trålning är tillåtet under måndag – torsdag, för att undvika ökat fisketryck utanför de fiskefria zonerna.

Förslaget innebär också förbud att ankra i fiskefria zoner och i zoner för sportfiske.

Jag tycker nog förslaget framstår som rimligt. Räkfisket, som är det mest betydande fisket i området kan fortsätta på vissa håll. När det gäller räkfisket så finns det dock även andra problem. Problem med överkapacitet och dålig lönsamhet. De problemen måste också lösas.

Bratten topografi

Brattens bottentopografi

Det är inte heller bara i Sverige som det förekommer bottentrålning i Natura 2000-områden, utan även i Danmark. Något som WWF-Danmark riktat skarp kritik mot:

Områderne er vigtige, hvis vi skal sikre en god havnatur og stoppe tabet i biodiversitet. Fødevareministeriet færdiggjorde i august fiskeriforvaltning til beskyttelse af rev i fire Natura 2000-områder. Men i to af dem er trawlfiskeri stadig delvist tilladt, hvilket er dybt problematisk.

”Der er lagt op til, at der kun oprettes trawlforbudszoner omkring de større revstrukturer i områderne. I området Mejl Flak er det eksempelvis stadig tilladt at ”slalom-trawle” inden for området – selvom der findes alger og masser af fisk i andre dele af det beskyttede område. Vi er bekymrede for, at trawlfiskeriet fortsat kan have en ødelæggende effekt på naturen i de beskyttede områder,” forklarer Mette Blæsbjerg, fiskeripolitisk medarbejder i WWF Verdensnaturfonden.

och:

WWF er særligt skuffede over, at to ud af de fire områder, der er omfattet af udkastet, kun vil blive delvist beskyttet mod fiskeri med bundslæbende redskaber. Det er de to områder Mejl Flak og Kirkegrund, hvor der fortsat vil være tilladelse til trawlfiskeri i dele af områderne. Det inkluderer endda steder, der biologisk set er funktionelle som rev og hvor karakteristiske arter for stenrev er udbredt.

Det är förstås rimligt att bottentrålning och helt tillståndslöst fiske i stort förbjuds i Natura-2000-områden. Totalförbud i Bratten skulle dock innebära ett visst avbräck för räkfisket och det bör därför i enlighet med det förslag som finns från länsstyrelsen vara tillåtet i vissa delar av Bratten. Detta innebär fiske med bottentrål.

GG 73 Ingun

Räktrålare från Fotö. GG 73 Ingun.

Genom andra anpassningar av räkflottan och åtgärder som ökar torskförekomsten i Skagerak så kommer det att innebära minskade räkbestånd och minskat fiske på räkor. Gradvis kan därför förbudet mot bottentrålning utökas i Bratten för att till slut kanske bl helt förbjudet. Det finns ingen anledning att ens i framtiden tillåta trålning efter torsk i området. Ett fiske som också i allmänhet sker med bottentrål.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

6 svar på ”Bottentrålning i Natura 2000-områden bör kanske förbjudas”

 1. Bra inlägg, jag saknar dock en utförligare förklaring på det förstörda revet. Jag var på studiebesök på tjärnö marinbiologiska forskningsstation straxt efter att de upptäckt att bottentrålarna hade trålat sönder Sveriges ENDA hårdkorallrev. Det är alltså en helt unik art som bildats under miljoner år, växer otroligt långsamt och är helt unik i världen. Det finns vad man vet endast ett fåtal andra kallvatten- hårdkorralrev i världen, nästan alla i Norge. Bland annat världens högsta rev som är flera hundra meter högt över havsbotten. Vanliga korallrev i varma hav kan inte bli så höga eftersom de är mer beroende av solljus. Självklart är det hemskt med all den förstörelse som sker vid bottentrålning och det belyser du väl, men jag tycker detta är en relevant punkt att ta upp när du nu pratar om ämnet.

  en som pluggat 3 år marinbiologi.

  1. Jag skriver ju framförallt ur ett yrkesfiskeperspektiv. Miljöbeskrivning hamnar lite utanför och det skulle också göra inlägget för långt (det är redan i längsta laget). För att läsa om det så får länkarna följas, jag är säker på att det står mer hos Greenpeace.

Kommentarer är stängda.