En del danska fiskare har mer än 10% av kvoten för en viss art

I danskt fiske är överförbara fiskerättigheter införda för länge sen. De är köp- och säljbara. Till en början fanns ingen begränsning för hur mycket någon fick inneha, men det infördes så småningom. Något som alla nu försvarar. En dansk fiskebåt eller ägare får bara inneha fiskerättigheter motsvarande maximalt 10% av den totala danska kvoten om vi talar om pelagiskt fiske (IOK) inklusive industrifiske.

För vissa arter och kvoter såsom skarpsill (brisling) och sill i Östersjön, skarpsill i Skagerak och Kattegatt, skarpsill i Nordsjön och tobis finns det artbegränsningar på 15% i Östersjön och Skagerak/Kattegatt samt 10% för Nordsjön och tobis.

Inom det demersala fisket (FKA) finns det fler artbegränsningar. För nordhavsräkor (djuphavsräkor) finns det dock inga artbegränsningar på kvotandelar men det finns för sej, kräfta (jomfuhummer), kolja, torsk, tunga, rödspätta och krabba. I en del fall är gränsen 5%, exempelvis gäller det torsk i de flesta fiskevattnen.

För de som har pelagiska fiskerättigheter (IOK) gäller också omfattande begränsningar av hur mycket demersala fiskerättigheter (FKA) de får ha. Även omvänt finns begränsningar.

Observera dock att en båt som har fiskerättigheter som motsvarar mer än 10% av en viss kvot med stor sannolikhet inte bryter mot lagen. För det första finns det inte begränsningar för alla enskild arter och kvoter.

Fiskarter där en eller flera båtar har mer än 10% av kvoten, båtnamn, andel, företag

Atlantoskandisk sill (NVG-sill)

S 349 Gitte Henning, 23,5%, Gitte Henning A/S
HG 333 Isafold, 22,1%, P/R HG 333 Isafold
HG 264 Ruth, 21,0%, Rederiet Ruth A/S
HG 265 Asbjørn, 15,9%, P/R Asbjørn

Sill i Nordsjön

S 349 Gitte Henning, 20,4%, Gitte Henning A/S
HG 333 Isafold, 15,1%, P/R HG 333 Isafold
E 532 Rockall, 13,0%, Astrid Fiskeri A/S
HG 264 Ruth, 11,4%, Rederiet Ruth A/S

Sill i Skagerak och Kattegatt

S 349 Gitte Henning, 25,3%, Gitte Henning A/S
HG 333 Isafold, 13,0%, P/R HG 333 Isafold

Sill i västra Östersjön

HM 579 Lingbank, 15,0%, Fiskeriselskabet Lingbank ApS
S 144 Themis, 12,8%, Themis Fiskeri A/S
H 145 Sonja, 12,8%, Jørgensen
H 10 Hanne, 10,1%, Petersen

Sill i östra Östersjön

HM 579 Lingbank, 15,0%, Fiskeriselskabet Lingbank ApS
S 144 Themis, 12,8%, Themis Fiskeri A/S
H 145 Sonja, 12,8%, Jørgensen
H 10 Hanne, 10,1%, Petersen

Sannolikt har Themis Fiskeri mer fiskerättigheter än vad som egentligen är tillåtet då ett systerföretag till Themis med samma ägare har ytterligare några procent rättigheter till sill i Östersjön. Det finns kvotandelsbegränsningar för sill Östersjön på 15% men inte för övriga sillkvoter.

Makrill

HG 333 Isafold, 21,0%, P/R HG 333 Isafold
HG 264 Ruth, 19,3%, Rederiet Ruth A/S
S 349 Gitte Henning, 18,8%, Gitte Henning A/S

Det finns inga kvotandelsbegränsningar för makrill.

Skarpsill (Brisling) i Nordsjön

E 532 Rockall, 12,1%, Astrid Fiskeri A/S

Skarpsill (Brisling) i Skagerak och Kattegatt

FN 384 Silvervåg, 13,7%, Godtliebsen

Skarpsill (Brisling) i Östersjön

S 144 Themis, 15,1%, Themis Fiskeri A/S
L 49 Lasse, 15,0%, Nordstrand Fiskeri ApS
S 264 Astrid, 14,6%, Astrid Fiskeri A/S
AS 464 Stella Nova, 14,4%, Fiskeriselskabet Stella Nova Aps

Sannolikt har Themis Fiskeri och Astrid Fiskeri mer fiskerättigheter än vad som egentligen är tillåtet i Östersjön då ett systerföretag till Themis med samma ägare har ytterligare några procent medan Astrid Fiskeri äger ytterligare en båt med rättigheter till skarpsill i Östersjön. För skarpsill finns kvotandelsbegränsningar i alla fiskevatten. 15% i Östersjön, Skagerak och Kattegatt samt 10% i Nordsjön. I Nordsjön har Astrid Fiskeri A/S helt klart mer än vad som egentligen är tillåtet vad det gäller fiskerättigheter för skarpsill då de redan med Rockalls fiskerättigheter når över 10%. Till det kommer sedan de rättigheter S 264 Astrid har.

Sperling (Vitlinglyra, Øyepål)

S 264 Astrid, 21,1%, Astrid Fiskeri A/S

Det finns inga kvotandelsbegränsningar för vitlinglyra.

Hästmakrill (Taggmakrill)

E 349 Cattleya, 40,7%, Cattleya A/S
E 532 Rockall, 32,2%, Astrid Fiskeri A/S
HG 264 Ruth, 25,1%, Rederiet Ruth A/S

Bara fyra båtar har fiskerättigheter och det är alltså omöjligt att äga en så liten andel som 10%. Den danskakvoten är också ganska liten och det skulle sannolikt vara omöjligt att få det att fungera med så små fiskerättigheter som 10%. Det finns heller inte några kvotandelsbegränsningar för hästmakrill.

Blåvitling (Kolmule) i EU-vatten

HG 265 Asbjørn, 29,6%, P/R Asbjørn
S 349 Gitte Henning, 24,2%, Gitte Henning A/S
HG 264 Ruth, 22,7%, Rederiet Ruth A/S

Blåvitling (Kolmule) i färöiska vatten

S 349 Gitte Henning, 40,1%, Gitte Henning A/S
HG 265 Asbjørn, 21,9%, P/R Asbjørn
HG 264 Ruth, 18,1%, Rederiet Ruth A/S

Den danska kvoten i färöiska vatten är mycket liten och uppdelad på sex båtar. Det skulle vara omöjligt att få till ett fungerande fiske med så små andelar som 10% av den totala danska kvoten i området. Det finns heller inte några kvotandelsbegränsningar för blåvitling, varekn i färöiska vatten eller EU-vatten..

Trynfisk (Havgalt)

S 349 Gitte Henning, 33,7%, Gitte Henning A/S
E 349 Cattleya, 20,7%, Cattleya A/S
HG 333 Isafold, 20,2%, P/R HG 333 Isafold

Den danska kvoten för havgalt (trynfisk) är liten och uppdelad på sex båtar. Det skulle vara omöjligt att få till ett fungerande fiske med så små andelar som 10% av den totala danska kvoten. Det finns heller inte några kvotandelsbegränsningar för trynfisk.

Det var alla pelagiska fiskarter och det som fiskas i pelagiskt fiske och industrifiske. I detta fiske finns klara stordriftsfördelar så det är inte förvånande att koncentrationen är större i det fisket än i det demersala fisket som jag redovisar nedan. Enskilda företag kan äga fler än en fiskebåt och har därför en större andel av viss kvoter än vad ovanstående tabeller visar. Det gäller exempelvis Gitte Henning A/S, Astrid Fiskeri A/S och Themis Fiskeri A/S. Dessutom kan andelen ett visst år vara högre eller lägre beroende på kvotbyten och tillfälliga inköp. Dessa tillbytta och inhyrda fiskerättigheter ägs dock inte av företagen som byter eller lånar in dem.

Ingen båt har mer än 10% tobis vilket är gränsen för hur stort ett innehav av fiskerättigheter till tobis får vara. Däremot har två företag mer än 10% av fiskerättigheterna till tobis. Det är Astrid Fiskeri A/S och Gitte Henning A/S.

Nu över till det demersala fisket. Där dominerar inga enskilda företag på samma sätt som i det pelagiska fisket.

Djuphavsräkor i Nordsjön, EU-zon

HG 169 Argus, 50,5%, Kjærsgaard Hirtshals A/S
S 386 Casilo, 14,8%, Sørensen och Terpet
HG 410 Signet, 13,5%, T.C. Espersen

Här har det skett ökad koncentration och kraftigt förändrade innehavsförhållanden den senaste månaden.

Djuphavsräkor i Nordsjön, norsk zon

HM 424 Westbank, 27,9%, Fiskeriselskabet Westbank ApS
S 386 Casilo, 25,4%, Sørensen och Terpet
S 226 Emmely Pilegaard, 18,2%, S 226 Emmely Pilegaard ApS
S 107 Ulla Lindblad, 10,1%, Ulla Lindblad A/S

Djuphavsräkor i Skagerak och Kattegatt, norsk zon

S 386 Casilo, 22,9%, Sørensen och Terpet
S 255 North Sea, 20,6%, Nielsen och Samuelsen
S 158 Saron, 17,6%, Saron Fiskeri A/S
S 107 Ulla Lindblad, 14,2%, Ulla Lindblad A/S
S 226 Emmely Pilegaard, 13,4%, S 226 Emmely Pilegaard ApS

Generellt för räkfisket gäller att det finns alldeles för få båtar i Danmark som innehar räkfiskerättigheter. Det finns väldigt få danska fiskebåtar som vill ägna sig åt räkfiske, detta då det är svårt att få lönsamhet i fisket som bedrivs långt bort och till stor del på svenska och norska fiskevatten. En stor anledning till bristande lönsamhet är illojal konkurrens från det svenska och norska räkfisket där det finns alldeles för många räkfiskebåtar med dålig lönsamhet som följd. En situation som bland annat resulterat i olaglig dumpning, så kallad uppgradering av fångsten i den svenska och norska räkfiskeflottan.

Kummel (Kulmule) i Nordsjön

HM 431 Mechalan, 11,6%, B.M. Didriksen

Marulk (Havtaske) i Nordsjön, norsk zon

HG 306 Tobis, 13,7%, Kjærsgaard Hirtshals A/S
HM 128 Borkumrif, 10,4%, Fiskeriselskabet Borkumrif ApS

Kräfta (Jomfruhummer) i Nordsjön, EU-zon

L 153 Malle, 15,6%, Tommy Bach (han äger många fiskebåtar)

Kräfta (Jomfruhummer) i Nordsjön, Norsk zon

HM 128 Borkumrif, 11,6%, Fiskeriselskabet Borkumrif ApS
HM 228 Pondus, 10,9%, Fiskeriselskabet Pondus ApS

Lax i Östersjön

R 500 Pernille Kim, 18,4%, Jens Thorbek
R2 Lusi, 15,8%, H.D. Frithiof

Sej (Mørksej)

HM 555 Kingfisher, 10,2%, Ny Kingfisher ApS

Kolja (Kuller) i Nordsjön

HM 555 Kingfisher, 26,3%, Ny Kingfisher ApS

Som väntat är koncentrationen inom det demersala fisket klart mindre än i det pelagiska fisket. Det är betydligt många fler båtar som har fiskerättigheter och de är i allmänhet inte så stora. I det demersala fisket finns inga direkta stordriftsfördelar med vissa undantag för fiske på torskfiskar i Nordsjön där stordriftsfördelar sannolikt kan finnas om fisket sker långt från land och i områden där det traditionellt finns mycket kummel, kolja, sej eller torsk. Även fisket efter nordhavsräka kan sägas utgöra ett undantag. Det är ett mycket specialiserat fiske som bedrivs i områden där det sällan fiskas annat. Men problemet i detta fiske är främst överetablering och överkapacitet i Norge och Sverige som lett till stora skevheter i marknadsbilden. Förhållanden som kraftigt missgynnat det danska räkfisket där inga oegentligheter förekommer. Förutom för räkor, kummel och lax finns kvotandlesbegräsningar för samtliga de demersala fiskarter som har tagits upp i listan. Flera företag ligger alltås klart över gränsen för vilka fiskerättigheter de egentligen får inneha.

Det förekommer troligen inga danska fiskbåtar eller fiskeriföretag som bryter mot lagstiftningen på området även om frågetecken kan väckas för Astrid Fiskeri A/S och Gitte Henning A/S vad det gäller fiskerättigheter för tobis, Themis Fiskeri A/S och Astrid Fiskeri A/S gällande fiskerättigheter för skarpsill i Östersjön, Themis Fiskeri A/S gällande sill i Östersjön, för Ny Kingfisher ApS vad det gäller sej och kolja samt för Fiskeriselskabet Pondus ApS, Fiskeriselskabet Borkumrif ApS, Tommy Bach och Kjærsgaard Hirtshals A/S vad det gäller kräfta och krabba. Frågetecken finns, men troligen har socialdemokraten Simon Kollerup som oroat sig för saken har troligen fel. Regler och lagar följs nog trots allt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

10 svar på ”En del danska fiskare har mer än 10% av kvoten för en viss art”

 1. Hvis du vidste hvor mange store danske konsumfartøjer Henning Kjeldsen har opkøbt i den seneste tid. Jeg kan nævne fartøjer som S 350 Tove Holm, FN 226 Andrea Klitbo, FN 225 Johannes Klitbo, HM 431 Mechalan, SØ 10 Simaru Grandlund, RI 420 Anette Dahl og hele ”Slettestrand”-rederiet. Han har kastet sig over konsumfiskeri efter især torsk og han ejer nu langt over 10 % af den danske torskekvote.
  Det er disse køb som skaber stor nervøsitet i det danske konsumfiskeri.

  1. Nej, han äger inte dem men hans fru äger en av dem. Tove Holm är en gammal räktrålare som inte används och ägs inte av Kjeldsen. Två andra räkfiskare, S 158 Saron och S 386 Casilo, köpte och delade på fiskerättigheterna. Så vitt jag vet köpte Saron också själva båten då de äger Tove Holms gamla trålar.

   Annette Dahl ägs av hans fru via bolag, Simaru Granlund finns inte längre, Johannes och Andrea Klitbo ägs av Eric Thomas Christiansen och Mechalan ägs av Bent Martin Didriksen. Du har fel.

   Det är heller inte lagligt för en IOK-fiskare att äga så mycket FKA-rättigheter som 10% om jag förstår reglerna rätt och ingen av de båtar du nämner har i närheten av så mycket.

   Källor:
   http://skibsregister.dma.dk/
   http://naturerhverv.dk/fiskeri/fiskeristatistik/statistik-for-fiskeriets-regulering/iok-og-fka-fartoejers-andele-og-landinger-2015/

   De båtar han äger via Gitte Henning A/S är S 210 Patrick, S 449 Myggenes, S 149 Birthe, S 49 Birgitte Martine, ND 14 Nanna, S 249 Stefanie och S 349 Gitte Henning. Hur stora pelagiska fiskerättigheter de har tillsammans har jag redogjort för här:

   http://fiske.zaramis.se/2015/06/07/var-finns-och-vilka-ar-de-som-ager-de-pelagiska-fiskerattigheterna-i-danmark/

   1. S 210 Patrick er ex. SØ 10 Simaru Granlund.
    Tove Holm er i skrivende stund på torskefiskeri i Skagerak under ejerskab af Kjeldsen-familien.
    FN 226 Andrea Klitbo er blevet malet i rederiets farver og skifter navn til L 249 Vestfart. Har i skrivende stund fået nyt gear i Thyborøn og afgår på konsumfiskeri efter rundfisk snarest.
    FN 225 Johannes Klitbo skal ikke fiske og er til salg uden rettigheder. Det samme gælder for HM 431.

    Det danske skibsregister er særdeles langsom til at opdatere og især henover sommerperioden, hvor de ansatte er på ferie.

    Mine kilder er Kjeldsen selv inkl. facebook siden for Gitte Henning.

    Det som især har været kritiseret er netop at nogle af fartøjerne nu ejes af andre familiemedlemmer, som ikke selv driver aktivt fiskeri.

    1. Då har Kjeldsen precis köpt Klitbo-båtarna och ägarbytet ännu inte registrerat. Det är alltså en icke-kontrollerbar uppgift och jag kan inte gå på att du påstår att det är så. Men det kan ju framöver visa sig att du har rätt.

     Jag missade att Simaru Granlund och Patrick är samma båt, så du har rätt på den punkten.

     Eftersom en vän till mig äger Saron och jag vet att de köpte Tove Holms kvoter/fiskerättigheter så ska jag fråga honom om Kjeldsen köpt Tove Holm. Enligt Marinetraffic ligger Tove Holm still i Skagen så jag tror du har fel på den punkten.

     Det är klart att Hennings Kjeldsens fru är bulvan för honom själv. Det borde inte vara tillåtet.

     Men Kjeldsen har trots det begränsade fiskerättigheter/kvoter inom FKA-området (Demersalt fiske)

     1. Som du kan se, har skibet fået det klassiske ”K” i stævnen. Dog har den ikke fået sit nye nummer endnu. Billedet er fra igår i Thyborøn.

     2. Tack för bilden. Det är uppenbart att du har helt rätt. Ska följa upp detta lite senare i en artikel om Gitte Henning A/S-

     3. Nu fik jeg lidt tid, så har for sjov regnet lidt på Kjeldsen-andelene af 2015-kvoterne.
      Det er cirka tal og jeg har kun medregnet fartøjer som 100 % sikkert er ejet af Kjeldsen og familie.

      Nordsø torsk: 9 %
      Skagerak torsk:

     4. Hvis du vil tjekke tallene efter, så læg især mærke til L 49 Lasse, HG 271 og ND 14. Alle tre små joller med meget store kvoter.

     5. Jag vet, Det är bara till för att äga kvoter och fiskar inte. Så gör många danska fiskare. Jag har skrivit om Gitte Henning, men inte räknat ihop de demersala andelarna. Jag har dock fått det till betydligt lägre andelar än vad du redovisar: Har du räknat tillgänglig mängd i år. Där finns inhyrd och inlånad fisk med. Mina tal ligger cirka 5% lägre än dina kanske har jag missat en båt.

      http://fiske.zaramis.se/2015/07/02/gitte-henning-batar-och-bulvaner/

      Men totalt sett är Astrid Fiskeri en större kvotägare genom att de också dominerar i det svenska fisket. Framförallt gäller detta pelagisk fisk och industrifisk som länge varit svenskarnas specialitet. Astrids demersala kvotandelar är försumbar. Kvoter på sej är till tills tor del för att kunna sälja den sej som de får som bifångst vid höstfisket på sill eller vid sperlingfiske. Även kuller (kolja) tas ju som bifångst i pelagiskt fiske.

Kommentarer är stängda.