Jens Holms orimliga inställning till bottentrålning

Vänsterpartisten Jens Holm är ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet (MJU). Han har en helt verklighetsfrämmande syn på bottentrålning vilken uttrycks i hans reservation till det beslutsförslag/betänkande som lagts av MJU inför dagens riksdagsdebatt om fiskeripolitik:

Bottentrålningen är ett stort hot mot känsliga och ofta relativt okända havsmiljöer och ekosystem. De flesta arter som lever i djuphaven har en långsam tillväxt- och reproduktionstakt, vilket gör att det tar mycket lång tid innan mängden fisk som tas upp kan ersättas. Extremt tunga redskap används som river upp skadliga stoftmoln och ödelägger livet på bottnarna.

På Östersjöns bottnar finns i dag dumpade stridsmedel, och på många områden finns gifter och kemikalier lagrade i bottensedimenten som kan frigöras vid bottentrålning. Bottentrålning medverkar även till att fosfor frigörs ur sedimenten, vilket bidrar till Östersjöns övergödning. Det enda välmående beståndet av torsk i svenska vatten återfinns i dag, enligt forskare på Havsmiljöinstitutet, i Öresund där det varit trålförbud sedan 1930-talet.

Bottentrålning bör förbjudas i alla svenska havsområden. Sverige bör även inom EU och globalt verka för ett förbud mot bottentrålning.

Det finns inga extremt unga redskap som används av svenska fiskbåtar vid bottentrålning. Det är en ren fantasi som Jens Holm för fram.

Han antyder också att bottentrålning pågår där det finns dumpade stridsmedel som senapsgas. Sanningen är att sådana områden undviks som pesten. Ingen vill bli skadad av senapsgas som fastnar i trålen som geléklumpar.

Sen gör han bottentrålningen till huvudskurken nör det gälelr övergödningen. Det är så dumt så det är löjligt. Övergödningen beror på jordbruk, skogsbruk, utdikning av våtmarker, dålig avloppsrening under tidigare årtionden osv. Det är verkligen inte yrkesfiskets ansvar.

Att Öresundsbeståndet av torsk skulle vara et enda välmående beståendet av torsk i svenska vatten är inte heller det sant. Nordsjöns torskbestånd är också det välmående idag. Som ungfiskar uppehåller sig denna torsk under flera år i Skagerak längs den svenska västkusten. Detta bestånd är idag så stort att det är svårt att bedriva yrkesfiske i Skagerak på andra arter på grund av att de flesta fångar mer torsk än vad kvoterna medger.

Att förbjuda bottentrålning som Jens Holm vill är också totalt verklighetsfrämmande. Siklöja för tillverkning av löjrom fiskas med bottentrål i Bottenviken. Det finns idag ingen annan metod som kan ersätta bottentrål även om försök genomförts med snurrevadar. Ett förbud mot bottentrålningen skulle ödelägga det lönsamma fisket av siklöja. I egentliga Östersjön finns idag så mycket sälar att fisk med garn i praktiken är omöjligt.  Att ersätta bottentrålsfiske med granfiske låter sig därför inte göras. Ett förbud mot bottentrålsfiske skulle slå ut allt småskaligt och kustnära fiske i den egentliga Östersjön. Räka kan idag inte fiskas med nåt annat redskap än bottentrål. Burfiske av kräfta kan inte ersätta allt bottentrålsfiske av kräfta Utan bottentrålning av räka och kräfta försvinner det småskaliga fisket längs bohuskusten nästan helt.

Om Jens Holm skulle få som han ville skulle Sveriges fiskeflotta bestå av cirka 25-30 stora pelagiska fiskebåtar och nåt 100-tal deltidsfiskande småbåtar. Antalet yrkesfiskare skulle kanske vara omkring 400, dvs mindre än hälften av dagens antal. Nästan allt yrkesfiske skulle vara baserat i Göteborgsområdet. Inga fiskelägen skulle kunna leva på fiske och ytterligare några fiskelägen på Västkusten skulle avfolkas.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!