Dags för danska yrkesfiskare att bli miljövänliga

I Danmark finns det framförallt ett fiske som är miljö- och klimatvänligt på alla sätt. Det är det storskaliga pelagiska fisket, det fiske där de så kallade kvotkungarna finns. Detta fiske använder redskap som är miljövänliga och inte skadar havets botten. De använder minst mängd bränsle i förhållande till fångstens vikt med mera.

Ett generellt problem i det danska fisket förekommer dock också inom det pelagiska fisket. Andra länder som exempelvis i Norge och på Färöarna använder yrkesfiskarna rist i fisket på blåvitling och vitlinglyra (sperling, øyepål) (det kan finnas danska fiskare som använder rist, men det är mer än vad jag känner till). Några svenska fiskare har för sin del börjat använda rist i sillfisket på hösten för att undvika bifångster så lyser ristanvändning med sin frånvaro i danskt fiske. Såväl inom pelagiskt fiske som inom det demersala fisket.

I Sverige fiskas större delen av den trålfiskade kräftan (jomfruhummer) med ristförsedd trål vilket ger bifångster på nån eller några procent. I Danmark är det ingen som använder rist och bifångsten är omkring 70%. Mycket av det slängs ut. En del säljs troligen svart. Många båtar saknar nämligen tillräckligt med fiskerättigheter för en del av de fiskarter det får som bifångst. Dessutom fiskas 25% av all svensk kräfta med bur, vilket är skonsammare för bottnarna än bottentrål. På samma sätt har några få svenska fiskare börjat använda rist för att kunna fiska plattfisk som rödtunga eller rödspätta utan att fånga rundfisk. Det enda danska fiske där det fiskas med rist är räkfisket i Skagerak och Nordsjön. Det finns med andra ord mycket som kan förbättras i det danska fisket.

Förutom det storskaliga pelagiska fisket finns det även annat danskt fiske som är ungefär lika miljövänligt. Det är det kustnära fisket med passiva redskap. Garnfiske kan dock innebära bifångster av havsdäggdjur och fåglar medan krokfiske kan innebära bifångster av fåglar. Det finns metoder att undvika det, men de är sällan använda i Danmark.

Det är dags att danskt fiske miljöanpassas i större utsträckning. Rist borde vara obligatoriskt för alla som fiskar jomfruhummer (kräfta) i Kattegatt och Skagerak liksom i fisket på blåvitling och vitlinglyra. För att kunna fiska rödspätta i Östersjön utan att samtidigt fånga torsk borde användning av rist uppmuntras. I det pelagiska fisket borde samma regler för rist gälla som på Färöarna, dvs det ska användas i fisket på blåvitling och vitlinglyra (sperling, øyepål).

Det är helt enkelt dags för danskt fiske att bli mer miljövänligt i likhet med fisket på Färöarna och i Sverige.

Det finns dock många problem. De allvarligaste är att Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO) är totalt fientliga till ristandvändning. Dess ordförande Sven-Erik Andersen är själv engagerad i jomfruhummerfiske, det mest miljöfientliga fisket i Danmark, och motståndare till ristanvändning.

Dansk miljörörelse och danska politiker är istället för att fokusera på ett mer miljövänligt fiske helt upptagna med ett icke-problem, de så kallade kvotkungarna, vilket får dem att vilja införa respektive faktiskt införa regler som motverkar de nödvändiga strukturförändringar som behövs för att anpassa danska fiskeflottans storlek till resursen. Dvs låta marknadsmekanismer styra inom uppställda ramar. Förslag som dessutom innebär sämre ekonomi för danskt fiske vilket medför mer svarta pengar, olagligt fiske och sämre arbetsmiljö för de som arbetar i fisket. Det är vad de sysslar med stället för att arbeta för att införa ett mer miljö- och klimatvänligt fiske.

Danska politiker och dansk miljörörelse gör i verkligheten mycket lite för att skapa ett miljövänligt danskt fiske som är anpassat till de fiskbestånd som finns.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!