Yrkesfiske i Mälaren

I Mälaren finns 36 fiskare med yrkesfiskelicens (2015).  I Västmanlands län finns 14 och lika många är aktiva i Sörmlands län. I Upplands län finns fyra yrkesfiskare i Enköpings kommun. Resterande 4 finns i Stockholms län. Dessutom kan yrkesfiske bedrivas med enskild fiskerätt vilket inte kräver yrkesfiskelicens. Bara fisket med yrkesfiskelicens ingår i statistiken.

Yrkesfiskarna i Mälaren är organiserade i Mälarens Fiskareförbund som ingår Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund (SIC). Mats Eriksson är ordförande och Daniel Vidlund v. ordf. Daniel Vidlund är ägare av Mälarfisk AB och suppleant i styrelsen för SIC. Han är också ordinarie styrelseledamot i Smögens Fiskauktion AB. Mats Eriksson är förbundsordförande och ordinarie i styrelsen för SIC samt styrelseordförande i Stockholms Fiskauktion AB och Smögens Fiskauktion AB samt i Mälarhamnar AB som ägs av Västerås kommun.

Historiskt har not- och långrevsfiske varit vanligt i Mälaren men idag bedrivs i huvudsak garnfiske med flytgarn eller fasta bottengarn. I sjön finns ungefär 35 fiskarter som haft eller har betydelse för fisket i Mälaren. Gösfisket är idag det överlägset viktigaste fisket med ungefär 70% av såväl landad vikt som landat värde. Tidigare har även siklöjefisket varit av större betydelse.

Landningarna av gös från Mälaren har generellt sett varierat mellan 100 och 200 ton per år sedan 1960-talet. År 2012 ändrades minimimåttet på gös från 40 cm till 45 cm i Mälaren. Före minimimåttshöjningen, under åren 2007–2011, var fångsterna av gös i Mälaren i medeltal 161 ton. En viss minskning av gösfångsterna observerades ett par år efter regeländringarna, innan gösen växte in i fiskbar storlek.

Därefter ökade landningarna av gös, från 112 ton 2013 till 191 ton 2016, vilket var den högsta landningen i Mälaren sedan registrering startade. År 2017 landades det 181 ton gös i Mälaren och år 2018 185 ton. Vid fisket av gös fångas normalt även en del braxen, lake, gädda och abborre som bifångst. SLU Aqua menar att fångsterna av gös i Mälaren inte bör öka.

Fisket av gös i Mälaren är idag MSC-certifierat för alla gösfiskare som är medlemmar i SIC. Totalt kan 32 fiskare levererar MSC-märkt gös från Mälaren. De är baserade i Torsvi (2), Mellansundet (1), Stallarholmen (5), Kvicksund (1), Tidö-Lindö (1), Lindö (1), Gångholmen (2), Björsund (1), Ängsö (3), Hesselbyholm (1), Adelsö (3), Dåvö (1), Västerås (6), Björnö (1), Bromma (1), Visby (1) och Eskilstuna (1). Fångsterna levereras till Göteborgs Fiskauktion och Stockholms Fiskauktion.

Fisket av abborre i Mälaren är idag mycket begränsat. 4 ton landades 2018. Tidigare har fisket varit större. Yrkesfiskets fångster ökade från omkring tio ton årligen under 1960-och 1970-talen till över 55 ton i slutet av 1990-talet. Därefter har fångsterna minskat kraftigt. År 2017 fångades cirka fem ton. abborre fångas som bifångst i gösfisket. SLU Aqua anser att fisket inte bör öka.

I Mälaren fångades 17 ton gädda under 2017. Fångsterna i Mälaren har historiskt sett varierat mellan ungefär 25–40 ton årligen sedan slutet på 1960-talet. 2018 landades 23 ton. Gädda tas främst som bifångst i gösfisket. SLU Aqua anser att fisket av gädda inte ska öka. Fritidsfisket av gädda är betydligt större än yrkesfisket.

Siklöjefisket i Mälaren som sker med garn är idag av mycket begränsad betydelse men på 1960-talet och fram till 1980-talet var det av stor vikt. Som mest landades över 200 ton siklöja 1984. Siklöjan fiskas främst för rommens skull. År 1990 minskade landningarna till mindre än hälften på grund av ett försvagat bestånd. De årliga landningarna har därefter varit jämförelsevis låga och har de senaste tio åren varit i genomsnitt cirka 7 ton. År 2017 landades 7,7 ton siklöja och 2018 bara 4 ton. En anledning till att siklöjan till stor del försvunnit i Mälaren kan vara gösens expansion. Gösen lever i stor utsträckning på siklöja. SLU Aqua anser att fisket kan öka, men den tid när siklöjefiske inte får bedrivas bör utvidgas.

I Mälaren har fångsterna av lake minskat sedan 1900-talets början. Det fortsätter att minska och 2017 landades bara 0,6 ton. Det finns ett mycket litet kräftfiske i Mälaren så det finns idag ingen användning av lake som bete. Att sälja lake på konsumtionsmarkanden är också det i princip omöjligt då WWF rödflaggat arten. SLU Aqua menar att fisket av lake inte bör öka.

Dn utrotningshotade ålen fiskas också i Mälaren. Inga nya tillstånd delas ut så på sikt kommer fisket att upphöra när nuvarande yrkesfiskar med tillstånd slutar.

Landningar från Mälaren 2018, art, ton

 • Gös, 185
 • Ål, 47
 • Gädda, 23
 • Abborre, 4
 • Siklöja, 4

Landningar från Mälaren 2018, art, 1000-tals kronor

 • Gös, 12 128
 • Ål, 3 849
 • Gädda, 803
 • Abborre, 198
 • Siklöja, 90
 • Kräfta, 21
 • Sik, 20

Mycket små mängder sik landas från fisket i Mälaren. Det handlar om bifångster vid gösfiske. SLU Aqua anser att inget riktat fiske på sik bör bedrivas i Mälaren.

Öringfiske och laxfiske är mycket begränsat i Mälaren och fritidsfisket tar sannolikt det mesta.

Som bifångster landas också flera olika karpfiskar i mindre mängder. Däribland braxen i mängder på kring 1 ton per år. Även asp landas i ganska stor utsträckning liksom mört och sutare.

Nors har tidigare i stor utsträckning fiskats med håv under leken på våren vid olika tillflöden till Mälaren. Ett visst sådant fiske förekommer än idag, exempelvis i Arboga men det kanske ska betraktas som ett fiske som tillhör Hjälmaren. I Mälaren utgör nors sannolikt omkring 50% av fiskbiomassan i sjön.

I Mälaren förekommer numera också den invasiva arten svartmunnad smörbult. Den är en god matfisk som det borde kunna bli ett kommersiellt fiske på oavsett om den slår ut några befintliga fiskbestånd eller inte. Att utrota den är sannolikt inte möjligt.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!