Lax, laxöring, öring och forell

Forell finns det ingen fiskart som heter. Inte heller finns det någon som heter regnbågsforell. Men på restauranger serveras både forell och regnbågsforell. Idag handlar det oftast om att det är regnbåge (Oncorhynchus mykiss) som serveras, en laxart från Nordamerika som odlas i svenska fiskodlingar. Även i receptsamlingar förekommer ofta forell som beteckning på en fisk. Då menas i allmänhet öring men ibland också regnbåge. Regnbåge kallas också regnbågslax, regnbågsöring, laxforell, blanklaxöring och röd forell.

Regnbåge. Bild: Jonathunder Licens: CC BY-SA 3.0

 

Förr i tiden var det öring (Salmo trutta) som serverades om det stor forell på menyn och det finns folk som kallar fiskarten öring samma sak. Öring kallas för övrigt också bäcköring, insjööring, havsöring, laxöring, börting med mera. Bäcköring handlar om bestånd som lever i bäckar och andra vattendrag hela sitt liv. Insjööring är öring som vandrar till och från en sjö och havsöring kallas den öring som vandrar ut i havet och tillbaka.

Öring. Bild: Wilhelm von Wright. Public domain.

Laxöring är oftast bara ett annat namn på öring men det kan även vara namnet på en hybrid mellan lax och öring. Sådana hybrider, som till stor del är sterila men inte alltid helt, kallas också laxing och finns i de flesta laxförande älvar och åar. Det tycks ha blivit vanligare med tiden, kanske på grund av sjukdomar hos laxar. Öring kan också hybridisera med den inplanterade arten bäckröding.

I Vänern är förekommer det att både lax och öring båda två kallas vänerlax eller laxöring.

Lax (Salmo salar) är en fiskart som lever i norra Atlanten och dess tillrinnande vattendrag och kallas därför också atlantisk lax men i handeln kallas även annan fisk för lax. Ofta med nån förstavelse som exempelvis pinklax vars svenska namn som art är puckellax (Oncorhynchus gorbuscha), stillahavslax (Oncorhynchus keta) som också kan kallas keta, chum och  chumlax, silverlax (Oncorhynchus kisutch) som kallas coho, indianlax (Oncorhynchus nerka) som också kallas sockeye och kokanee, kungslax (Oncorhynchus tshawytscha) som också kallas chinook. De flesta av dessa stillahavslaxar odlas i Europa.

Atlantisk lax. Bild: Timothy Knepp. Public domain

I stort sett all atlantisk lax som konsumeras idag är odlad. När det gäller puckellax, keta och indianlax är det mesta vildfångat.

När det gäller röding (Salvelinus alpinus) är artförhållandena omstridda och inte helt utredda. Därför finns det en massa olika namn på röding såsom fjällröding, storröding, småröding, mindre fjällröding, större fjällröding med mera. Bestånden av storröding i Sydsverige betraktas ibland som en separat art (Salvelinus umbla) ihop med rödingar i Europa, skild från rödingen/fjällrödingen i norr. Det som finns i handeln är i allmänhet odlad röding.

Röding. Bild: Wilhelm von Wright. Public domain.

Bäckröding (Salvelinus fontinalis) är en särskild art som inte är samma sak som röding. Den är ursprunglig i USA men finns numera utbrett i Sverige då den inplanterats. Den kan hybridisera med öring, då kallas den tigeröring, såväl som röding och då kallas den bröding. Dessa hybrider är i allmänhet fertila. Bäckröding anses vara en invasiv art med negativa konsekvenser för öring och röding. 

Det finns dessutom ytterligare en rödingart som inplanterats i Sverige, Kanadaröding (Salvelinus namaycush). Kanadaröding anses idag var ett hot mot både öring och röding och betraktas som en invasiv art. Den kan hybridisera med röding och hybriderna kallas kröding eller splejk beroende på från vilken art hona respektive hanen kommer.

Kanadaröding. Public domain

Idag betraktas sik (Coregoenus maraena, ibland Coregonus lavareta) i Sverige som en enda art, men det är en omdiskuterad uppfattning, Sik förekommer därför med en mängd olika namn, storsik, blegsik, glomsik, glyssik, lövsik, aspsik, blåsik, sikling, sil, småsik. smäling, risling, rysling, gråsik, grönsik, planktonsik, smärling, sandsik, kulsik, havssik, skärgårdssik, sellack, storskallesik, djupsik, älvsik, fetsik, gullspångssik, bottensik, kustsik, näbbsik och många fler. Dessutom förekommer fisken under namn som asp (vilket normalt är namnet på en karpfisk, Leuciscus aspius,), löja, siklöja (vilket normalt är namnet på en annan laxfisk). I handeln brukar de dock alla bara heta sik eller ibland storsik.

Sik. Bild: Wilhelm von Wright. Public domain.

Sik kan alltså förväxlas med den mycket mindre fisken siklöja (Coregonus albula) som ibland dessutom kallas bara löja vilket normalt betecknar en karpfisk som egentligen heter benlöja (Alburnus alburnus).  Löjrom görs av siklöjans rom.

Siklöja. Bild: Wilhelm von Wright. Public domain.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!