Laxfiskar i fiske och odling

Ett stort antal laxfiskar fiskas i det kommersiella fisket världen runt och många odlas dessutom. Laxfiskar är i allmänhet vandrande fiskar som leker i åar, älvar och floder men det finns också laxfiskar som lever hela sitt liv i en bäck, flod eller å, alternativt i en sjö eller ett hav med bräckt vatten. Det finns en ofantlig mängd olika arter och dessutom finns det många varianter inom enskilda arter och ibland också hybrider mellan arter. De flesta laxfiskar ändrar också form, färg och utseende under lektiden. Vissa dör efter leken, andra leker flera gånger.

Atlantisk lax. Bild: Timothy Knepp. Public domain

Atlantisk lax (Salmo salar) finns från nordöstra USA och Grönland till nordvästra Ryssland och ner till Spanien och norra Portugal inklusive Östersjön. Lax fiska kommersiellt på internationellt vatten och i olika länders havsområden runt hela Nordatlanten. På sina håll finns också lax dom inte kan nå havet utan äter upp sig i sjöar. I Sverige gäller det laxen i Vänern och i USA gällde det Lake Ontario där det idag inte finns nån ursprunglig laxstam utan bara inplanterad. 2018 fångades omkring 1 300 ton på internationellt vatten, 594 ton i Norge, 99 ton på Island, 90 ton i Kanada, 80 ton i Ryssland, 65 ton i Storbritannien, 58 ton på Irland. Övriga länder fångade små mängder. Totalt var fångsten i nationella vatten 1 050 ton. Totalt blir det omkring 2 300 ton. Fritidsfisket och sportfisket fångar betydligt större mängder. Siffrorna inkluderar även lax som fötts upp och satts ut. Som mest fångade det kommersiella fisket närmare 20 000 ton per år kring 1980. Atlantisk lax odlas i mycket stor skala i Nordvästeuropa, Chile och Kanada.

Lax kan bilda hybrider med öring och det förekommer på de flesta håll i Europa.

Öring (Salmo trutta) kan leva i havet och vandra upp för att leka i bäckar, åar och älvar (havsöring) men den kan också leva i sjöar och vandra upp för att leka i bäckar (insjööring) eller leva hela sitt liv i åar och bäckar (bäcköring). Öring fiskas i huvudsak i sport- och fritidsfisket och mycket lite i kommersiellt fisket. Öring finns naturligt från Marocko till Nordnorge och Vita Havet i Ryssland samt från Irland och Island i väster till Aralsjöns tillflöden i öster och Eufrat och Tigris i sydöst. Öring har också planterats in i USA och Kanada där den numera lever vild i stora områden.

Sik (Coregonus sp. / Coregonus lavaretus) är en grupp av fiskarter, eventuellt en art eller flera arter med olika varianter. Förhållandena är mycket oklara och inte ordentligt utredda. Finns i sötvatten och bräckt vatten i nordvästra Europa och bort till Sibirien. Fiskas kommersiellt i Bottenhavet och Bottenviken (Sverige och Finland) liksom i Vänern, kanske också i Ryssland.

Cisco (Coregonus sp. / Corgeonus artedi) är en fisk som framförallt finns i de stora sjöarna i USA men även i många andra sjöar. Den liknar siklöja och fiskas kommersiellt för bland annat rommens skull. Också populär i sport- och fritidsfisket.

Sjösik (Lake whitefish) (Coregonus sp. / Coregonus clupeaformis) är en fisk som liknar sik och som finns i de flesta sjöar i norra USA och i Kanada. I de stora sjöarna i är det den viktigaste fisken för det kommersiella fisket som totalt uppgår till cirka 13 000 ton per år. Det kanadensiska fisket står för 8 000 ton. Det är även en populär fisk bland sportfiskare och fritidsfiskare.

Siklöja (Coregonus albula) finns i sjöar i framförallt Finland och Sverige men i viss utsträckning också i Estland, Tyskland, Norge och Storbritannien. i et fåtal sjöar finns den i en vårlekande form. Dessutom i Bottenviken och Fnska viken. Den fiskas kommersiellt i flera finska sjöar, Vänern, Mälaren och Vättern samt i Bottenviken. Huvudprodukten är löjrom.

Omul (Coregonus migratorius) är en laxfisk som bara finns i Bajkalsjön. Den fiskas kommersiellt i stor skala. På 1940-talet fångades omkring 50 000 ton per år, men idag är fångsterna mycket mindre.

Muksun (Coregonus muksun). Laxfisk som finns i områden med sötvatten och bräckt vatten i sibiriska Arktis. Kommersiellt viktigt såväl som viktigt i traditionellt fiske bland urbefolkningen.

Chir (Coregonus nasus) finns i arktiska sötvatten och brackvatten från Petjora i Ryssland i väster till Perry River i Kanada i öster. Fiskas i traditionellt fiske och husbehovsfiske.

Strupsnittsöring (Oncorhynchus clarki) hör hemma i västra USA men har också planterats in på vissa håll i mellersta USA. Den kan vandra ut i havet, till sjöar eller leva hela sitt liv i åar och bäckar precis som öring. Fiskas i stort sett enbart vid sportfiske och fritidsfiske. Föds upp för utsättning i stor skala.

Strupsnittsöring kan bilda hybrider med regnbåge och det förekommer på flera håll i USA.

Regnbåge, havslevande form. Public domain

Regnbåge (Oncorhynchus mykiss) finns både i en vandrande formm som lever i Stilla Havet från Kamtjatka över Aleuterna till Alaska och vidare längs med Kanadas och USA:s kust ner till norra Mexico eller som sjölevande på samma sätt strupsnittsöring eller öring. Finns i likhet med silveröring och öring i en mängd olika varianter och lokala former. Naturligt finns de sjölevande formerna i nordvästra USA men den har planterats in i dammar och sjöar i hela USA liksom på vissa håll Norden Det enda kommersiella fisket på regnbåge är traditionellt fiske bland ursprungsbefolkningen i västra USA och Kanada. Fritids- och sportfisket är betydligt mer omfattande. Den föds upp för utplantering i stor skala i USA och Kanada samt odlas i fiskodlingar runt hela världen.

Puckellax som den ser ut när den lever i havet. Public domain

Puckellax (pinklax) (Oncorhynchus gorbuscha) är en av de vanligaste laxfiskarna i Stilla Havet med en utbredning från Sacramento River i Kalifornien i västra USA till Mackenzie River i norra Kanada till floden Lena i Sibiren och ner till Korea och Japan. Den har planterats in i de ryska floder som mynnar i Vita Havet och Barnets Hav i nordvästra Ryssland. Totalt fiskas 400 000 ton puckellax i det kommersiella fisket varje år, över 50% av detta fiskas Ryssland varav cirka 100 000 ton på Sakhalin. I Ryssland fiskas främst med fällor och burar medan fisket i USA och Kanada bedrivs med snörpvad och garn. Puckelax föds upp i Alaska för utsättning men odlas sällan i fiskodlingar.

Keta, lekande hane. Public domain

Keta (Chum, Hundlax) (Oncorhynchus keta) är den mest spridda laxfisken i Stilla Havet, från norra Kalifornien i USA till Arktis och Mackenzie River i Kanada, västerut till Sibirien och ner till Japan och Korea. Det kommersiella fisket är omkring 300 000 ton per år, hälften av det fångas i Japan. Fiskas i mycket liten utsträckning i USA då det kommersiella värdet är lågt.

Silverlax eller Coho (Oncorhynchus kisutch) finns naturligt i norra Japan, Ryssland upp till Berings sund, i Alaska över Kanada ner till norra Kalifornien. Har introducerats i de stora sjöarna i östra USA samt i flera sötvattensreservoarer, dammar och sjöar runtomkring i USA liksom i Europa. Föds upp för utplantering och odlas i fiskodlingar. Det kommersiella fisket fångar cirka 20 000 ton per år. Sport- och fritidsfisket fångar mycket mer.

Indianlax, havslevande form. Public domain

Indianlax (Sockeye) (Oncorhynchus nerka) finns i en havslevande form som vandra upp och leker i sötvatten på samma sätt om andra laxfiskar och i en sötvattenlevande from som inte vandrar ut till havet. Den havslevande formen finns från norra Japan upp till Arktis där den finns västerut tilL Anadyrhalvön och öster ut till Bathurstviken i Kanada. Vidare finns den längs Alaskas, Kanadas och USA:s kust ner till Oregon. Den helt sötvattenslevande formen finns naturligt i västra Kanada, Alaska och västra USA men har planterats ut även på andra håll. Det kommersiella fisket fångar omkring 170 000 ton per år, varav cirka 115 000 ton i USA och resten fördelat på Kanada och Ryssland med ungefär lika mycket var. Odling är ovanligt. Det US-amerikanska fisket sker framför allt i Bristol Bay i Alaska där indianlax fångas med snörpvad och garn.

Kungslax (chinook) (Oncorhynchus tshawytscha) finns naturligt från södra Kalifornien till Kotzebue i Alaska och mellan norra Japan och Arktis på den ryska sidan av Stilla Havet. Precis som för alla andra laxarter har dock beståndet minskat kraftigt. Kungslax har planterats in i de stora sjöarna i östra USA och finns numera också i Patagonien (Chile och Argentina) där den dels planterats in, dels rymt från odlingar). Cirka 8 000 ton fångas i det kommersiella fisket varje år, 75% av detta fångas i USA, framförallt i Alaska. Det är också en vanlig fisk i sport- och fritidsfiske. Odlas framförallt på Nya Zeeland.

Masu (Oncorhynchus masou) är en laxart som naturligt lever från Taiwan i söder till Kamtjatka i norr. Fiskas kommersiellt och odlas också i fiskodlingar. Det är också en populär fiske i sport- och fritidsfiske.

Röding (Salvelinus sp. / Salvelinus alpinus) finns i en mängd olika former, varianter och arter. Den exakta taxonomin finns det egentligen ingen som helst koll på. Det är i huvudsak en sötvattensfisk som är spridd över hela norra halvklotet och de olika formerna varierar i utseende. Men det finns också bestånd som vandrar mellan hav och sötvatten. Vissa finns över stora områden, andra finns bara i nån enstaka sjö. En populär fisk inom sport- och fritidsfiske men inte kommersiellt fiskad. Odlas i Norden och Kanada men inte i nån större utsträckning.

Harr (Grayling) (Thymallus sp. / Thymallus arcticus) finns i norra Europa från Storbritannien till Uralbergen i Ryssland. Populär fisk i sport- och fritidsfiske.

Kommersiellt fiske av laxfiskar, art, ton

 • Puckellax, 400 000
 • Keta, 300 000
 • Indianlax, 170 000
 • Masu
 • Silverlax, 20 000
 • Sjösik, 10 000
 • Omul
 • Kungslax, 8 000
 • Siklöja, 2000-4000
 • Atlantisk lax, 2 500
 • Regnbåge
 • Muksun

I Sverige fiskas lax, sik, siklöja, öring och röding i kommersiellt fiske.

Den mest odlade arten är atlantisk lax. Det produceras en bit över 2, 2 miljoner ton. Den näst vanligaste laxfisken i odlingar är regnbåge där årsproduktionen i världen är lite över 800 000 ton. Därefter följer silverlax (coho) med kanske omkring 150 000 ton och kungslax (chinook) med cirka 15 000 ton.

Atlantisk lax odlas främst i Norge, Chile, Kanada, Skottland och på Färöarna, regnbåge och silverlax odlas kanske främst i USA medan kungslax odlas på Nya Zeeland. Det produceras totalt sett mycket mer laxfiskar i odlingar än vad som fångas i kommersiellt fiske. I Sverige odlas i huvudsak regnbåge och röding medan lax och öring föds upp för utsättning.

Odling av laxfiskar, art, ton

 • Atlantisk lax, 2 200 000
 • Regnbåge, 800 000
 • Silverlax, 150 000
 • Kungslax, 15 000

Laxfiskar är bland det nyttigaste som finns att äta. Odlad såväl som vild. Undantaget är vildfångad lax från Östersjön som kan innehålla höga halter av dioxiner och PCB. Många vilda bestånd har dock minskat kraftigt i storlek och fisket har begränsats.

Odlad atlantisk lax innebär ofta problem med att de rymmer och sedan orsakar genetiska förändringar för de vilda laxstammar som lever i samma områden. Dessutom innebär användningen av laxlusmedel att naturliga förekomster av mindre kräftdjur slås ut.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!