Minskande siklöjebestånd i Bottenviken på grund av säl

Beståndet av siklöja har minskat kontinuerligt de senaste åren. I höst kan därför max 454 ton siklöja fångas. Det är en halvering jämfört med 2020.

– Det är nödvändigt beslut för att det ska finnas fisk kvar i framtiden. Beståndet som helhet har blivit mindre och mängden unga siklöjor har minskat kraftigt, säger Martin Karlsson, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten, HaV, i ett pressmeddelande.

Siklöjan fiskas för sin rom. Foto: Linus Vedung/HaV

Inför varje års fiske av siklöja beställer HaV en biologisk rådgivning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Den ligger till grund för beslut om tillstånd och fiskets omfattning. Detta beslut tas sedan i enlighet med HaV:s och Jordbruksverkets gemensamma strategi för fiske och vattenbruk där långsiktigt hållbart nyttjande och försiktighetsprincipen är vägledande.

Beståndet varierar

Av årets rådgivning framgår att beståndet som helhet är mindre. Framförallt har mängden ungfisk minskat kraftigt. Med hela 44 procent jämfört med ett medelår sett över en längre tidsperiod. Siklöjebeståndet kan dock variera rejält från år till år av naturliga skäl. Rådgivningen från SLU är att det inte borde fiskas någon siklöja överhuvudtaget under 2021. Då siklöjefisket står för större delen av inkomsterna för yrkesfisket i Norrbotten skulle ett totalstopp slå ut yrkesfisket i Norrbotten

Variationerna kan dock vara stora ett enskilt år och dessutom finns det på samma sätt som för andra pelagiska arter långa vågor när det gäller beståndets storlek. Ungfiskproduktionen är i huvudsak kopplad till miljön men påverkas även av predation från säl och hur stort fisketrycket är. Just nu har det extremt stora sälbeståndet som störst betydelse för mängden siklöja.

– Beståndsanalysen visar att vikarsälens konsumtion av siklöja har ökat betydligt, vilket innebär att fisket behöver begränsas, konstaterar Martin Karlsson.

– Mot bakgrund av att fisket står för en relativt liten påverkan inom siklöjebeståndets totala utbredning och i väntan på utvecklat analysunderlag gör vi dock bedömningen att vi kan tillåta ett begränsat fiske i höst. Om vi ska kunna tillåta trålfiske nästa år så krävs dock att en ny stark årsklass siklöja kommer in i fisket.

Yrkesfiskarna med i utvärdering

För att ta reda på mer om siklöjebeståndet och framtida fiskemöjligheter har HaV beslutat att finansiera en större utvärdering av analysmetoder om siklöjebeståndets struktur som kommer att genomföras under hösten.

– Utvärderingen görs i samarbete med internationella forskare. Även yrkesfisket kommer att delta i arbetet. På så vis kan vi förhoppningsvis nå hållbara lösningar som tar hänsyn både till fiskare och siklöjebestånd från ett ekosystemperspektiv, säger Mats Svensson, chef för HaV:s avdelning för havsförvaltning.

Utan säljakt kommer situationen för siklöjebeståndet troligen inte att förbättras. Utan licensjakt på säl kan Kalix löjrom snart bara vara ett minne. Med licensjakt på vikaresäl och rätt att sälja sälprodukter skulle yrkesfiskarna i norr dessutom kunna få ytterligare ett ben att stå på vid sidan av siklöjefiske, strömmingsfiske och fiske av laxfiskar.

Fakta om siklöja

Siklöja fångas primärt för sin rom i Sverige. På sommaren är siklöjan spridd över större områden i främst Bottenviken. Under hösten vandrar den in till norra Bottenvikskusten för att leka. Dessutom fiskas siklöja i Vänern och andra insjöar. Siklöjan är inte kvoterad av EU utan förvaltas nationellt. FIsket regleras med ett särskilt nationellt trålfisketillstånd i enlighet med Fiskelagen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter. Fisket regleras dessutom med områdes-, redskaps- och tidsbegränsningar. För att öka yrkesfiskets intäkter pågår satsningar för att producera filéer av siklöja och öka försäljningen av löjfiléer.

Efter en nedgång under slutet av 1990-talet ökade fångsterna av siklöja fram till år 2004, och minskade därefter fram till 2008 för att sedan öka igen. År 2014 och 2015 fångades 1 550 ton siklöja Det är de största noterade landningarna sedan trålfisket inleddes på 1960-talet. Dessutom är det drygt sex gånger så mycket siklöja som bottenåret 1998. Infiskningstaket 2020 var 880 ton.

Läs mer om siklöja.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!