Almedalsveckan om sillen i Östersjön

Under Almedalsveckan i Visby på Gotland som börjar imorgon ska det vara tre progampunkter om sillen i Östersjön. Två verkar vara det det sedvanliga gnället från Stockholmsforskare och okunniga politiker om trålgränser och annat som i praktiken är meningslöst. Det fyller i allmänhet inget annat syfte än att smutskasta fisket.

Visserligen ska Anton Paulrud från Swedish Pelagic Federation (SPF), det pelagiska fisket organisation, vara med som talare och i panelen med debattörer på den ena programpunkten. men det förändrar sannolikt inte mycket. Punkten presenteras så här:

Hållbart nyttjande av havets resurser – sillfisket i Östersjön

Vi har ett småskaligt kustfiske efter sill/strömming längs våra kuster. Detta bidrar till levande kustsamhällen och lokala råvaror, men är inte ett stort bidrag till Sveriges ekonomi. Vi har också ett storskaligt pelagiskt fiske efter sill/strömming och skarpsill i Östersjöns utsjö med god lönsamhet. Här går den största delen av fångsten till foderproduktion och på så sätt bidrar till livsmedelsförsörjningen. Hur balanserar vi dessa två olika områden för bästa hållbarhet att bidra till en hållbar blå ekonomi?

Havs- och vattenmyndigheten har nu fått ett regeringsuppdrag om att på prov flytta ut trålgränsen från fyra till tolv sjömil. För bästa effekt måste detta även accepteras av andra nationers fiske som fiskar i dessa områden. Mats Svensson inleder med en överblick över den senaste vetenskapliga rådgivningen för Östersjöns fiske och informerar om hur planeringen av försöket med utflyttad trålgräns går. Därefter följer en paneldiskussion.

Medverkande:

Mats Svensson, Avdelningschef, Havs- och vattenmyndigheten
Henrik Svedäng, Marinbiolog/forskare, Havsmiljöinstitutet/GU
Anton Paulrud, VD, Branschorganisationen Swedish Pelagic Federation (SPF)
Markus Selin, Riksdagsledamot, (S) Miljö- och jordbruksutskottet
Elin Segerlind, Riksdagsledamot, (V) Miljö- och jordbruksutskottet

Hela programpunkten som äger rum 11:00 – 11:45 på måndag den 4 juli sänds också på webben.
https://almedalsveckanplay.info/64699

Programpunkten ordnas av Havs-och vattenmyndigheten.

Den andra gnällprogrampunkten är mer fokuserad på gnäll och svammel då den ordnas av gnällspikarnas egen universitetsinstitution, Östersjöcentrum vid Stockholms universitet. Presentationen lyder så här:

Sillens och sillfiskets framtid i Östersjön

Nedgången för Östersjöns sillbestånd utgör inte längre en risk, utan ett nödläge. Vilken är artens roll i ekosystemet? Vilken betydelse har fisket för livsmedelssäkerheten? Finns det juridiska hinder för att flytta ut trålgränsen och hur vill de politiska partierna hantera situationen?

Att skydda Östersjöns sill/strömmingsbestånd är en fråga om att bevara grundläggande ekologisk balans och vattenkvalitet, men också om att säkra centrala samhälleliga värden såsom livsmedelssäkerhet och framtiden för lokala fiskesamhällen läng kusten.

Via ett utskottsinitiativ har en politiskt enig riksdag uppmanat regeringen att agera när det gäller frågan om utflyttad trålgräns längs Sveriges kust, samt att prioritera det lokala småskaliga fisket av sill/strömming för humankonsumtion.

Under tre kunskapsblock belyses de ekologiska respektive de juridiska aspekterna av sillfisket samt dess betydelse för livsmedelssäkerheten. Seminariet avslutas med en paneldiskussion med representanter för politiska partier och förvaltning.

Medverkande:

Gun Rudquist, (Moderator), Stockholms universitets Östersjöcentrum
Henrik Svedäng, Vetenskaplig koordinator, docent, Havsmiljöinstitutet/ Stockholms universitets Östersjöcentrum
Sara Hornborg, Forskare, RISE
David Langlet, Professor, miljörätt, Uppsala universitet
Elin Segerlind, Riksdagsledamot, Vänsterpartiet (V)
Markus Selin, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna (S)
Mats Svensson, Avdelningschef, Havs- och vattenmyndigheten

Hela programpunkten som äger rum 10:00 – 10:45 på onsdag den 6 juli sänds också på webben.
https://almedalsveckanplay.info/64372

På torsdagen den 7 juli kommer den tredje punkten om sillen i Östersjön. Den har en mer positiv ansats än de andra programpunkterna:

Hur ska vi använda sillen och skarpsillen från Östersjön i framtiden? Vad är rätt eller fel?

Fisket av sill/strömming och skarpsill i Östersjön står för stora volymer varje år. Idag används denna fisk huvudsakligen för produktion av fiskmjöl och fiskolja. Varför är det så och hur kan det se ut i framtiden?

I samhällsdebatten har olika aktörer framfört att en högre andel av Östersjöfisken bör användas till livsmedel. Under seminariet vill vi belysa varför merparten av svenskfångad Östersjöfisk idag används till foder, om detta är ett samhällsproblem och om situationen i så fall går att förändra. Livsmedelsverket, yrkesfiskare, fiskmjölsindustri och forskare kommer att ge inblickar i ämnet.

Medverkande:

Anton Paulrud, Swedish Pelagic Federation
Malin Skog, Swedish Pelagic Federation
Annelie Rosell, Swedish Pelagic Federation
Irina Gyllenhammar, Risk- och nyttovärderare, Livsmedelsverket
Johannes Palsson, Chief Executive Officer, FF Skagen A/S
Ingrid Undeland, Professor, Chalmers

De som anordnar punkten är Swedish Pelagic Federation och Uppsala universitet.

Tyvärr verkar den inte sändas på webben. Programpunkten äger rum 10:00 – 11:00 torsdag den 7 juli.

För att få en bild av hur det pelagiska fisket i Sverige ser ut kan ni börja med att läsa dessa inlägg:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!