Varmare vatten gynnar småväxta fiskar

Att fiskar växer snabbare men når mindre storlekar och dör tidigare i varmare vatten är väl känt sedan tidigare. Men varför är det så? Och vilka konsekvenser får det för deras populationer och artsamhällen? Viktor Thunell vid SLU visar i sin avhandling att storväxta arter kan vara särskilt utsatta i ett varmare klimat. Orsaken är kopplingen mellan hur fysiologiska effekter av temperatur i slutändan påverkar hur fiskar äter, växer och hur de använder sin energi.

– Min avhandling bidrar framförallt till förståelse för vilka egenskaper hos en individ och hos fiskarter som påverkar hur de växer i högre vattentemperaturer och vilka typer av arter som kan vara särskilt utsatta i ett varmare klimat, säger Viktor Thunell i ett pressmeddelande.

Temperaturens effekter

I sin forskning har Viktor Thunell använt matematiska modeller av hur individers ämnesomsättning påverkas av kroppsstorlek och av den omgivande temperaturen. Sambanden visar att temperaturens effekter på fiskars tillväxt beror på fiskens kroppsstorlek. De innebär i förlängningen att vattentemperaturen påverkar fiskarna mer eller mindre beroende på både vilken art de tillhör och var de är i livet. Kroppsstorleken påverkar också vad en fisk kan äta. Temperaturen påverkar hur mycket en fisk behöver äta.

– Ett varmare klimat leder till förändringar i predation och konkurrens om föda vilket påverkar en fisks roll i ekosystemet. Genom att modellera storleksberoende temperatureffekter matematiskt har jag undersökt varför arter och artsamhällen förändras och hur högre temperaturer kan påverka evolutionen, säger Viktor Thunell.

Storväxta fiskar

Viktor Thunell tar upp exemplet storväxta fiskar. De byter diet varefter de växer och kan fånga större byten. Som riktigt ung äter till exempel torsk plankton. Senare i livet äter de kräftdjur och slutligen fisk. Det innebär att en fisk under delar av livet konkurrerar om födan med sina bytesdjur eller med andra storlekar av den egna arten. Sådana ekologiska samband förändras genom effekten av temperatur på tillväxt.

– Med varmare vatten förväntar vi oss en högre konkurrens om föda vilket drabbar tillväxten hos större arter. Det skulle till och med kunna leda till att ett fiskbestånd kollapsar. Att mindre storlekar gynnas i en varmare miljö innebär också att de fiskar som gör fler ägg istället för att växa i storlek gynnas i evolutionen.

Läs mer om klimat