Situationen för fiskbestånden i Nordostatlanten

Situationen för fiskbestånden i Nordostatlanten blir bara bättre och bättre. Mycket färre fiskbestånd är nu överfiskade jämfört med 2003. Ett bestånd fiskas hållbart när förhållandet mellan den faktiska fiskedödligheten (F) och fiskedödligheten på MSY-nivå (FMSY) är lägre än eller lika med ett. Tack vare de åtgärder som vidtagits av fiskare och nationella förvaltningar och Europaparlamentets, rådets och kommissionens åtagande att förvalta fisket på ett ansvarsfullt sätt har fisket blivit mer hållbart.

Varje år uppdaterar EU:s vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommitté för fiskerinäringen (STECF) den tillgängliga informationen om fiskbeståndens nivå i förhållande till målen för den gemensamma fiskeripolitiken. År 2003 låg den genomsnittliga fiskeridödligheten i Nordostatlanten 53 % över FMSY-målet. Den senaste bedömningen visar att dödligheten successivt sjunkit till 42 % under FMSY 2022. Detta medelvärde döljer dock stora inbördes skillnader. 25 bestånd fiskas fortfarande över FMSY. 58 fiskas under. Problemen finns framförallt i Medelhavet och Svarta havet.

Fiskeridödligheten har sjunkit kraftigt i alla områden. De lägsta nivåerna har nåtts kring Biscayabukten och Iberiska kusten och för bestånd med stor utbredning (t.ex. makrill, blåvitling, taggmakrill och sill). I Nordsjön är den genomsnittliga dödligheten fortfarande högre än i andra områden.

Medelhavet

I Medelhavet och Svarta havet nådde medianen F/FMSY sin topp på 1,90 år 2007, låg på 1,87 mellan 2008 och 2011 och har minskat sen dess. Under de senaste tre åren har F/FMSY sjunkit från 1,59 till 1,20 under 2022. Det är den lägsta nivån sedan 2003. Denna trend är likadan i alla delregioner. Fisketrycket i Medelhavet och Svarta havet ligger dock fortfarande 20 % över den mediannivå som anses vara hållbar.

I Medelhavet anses de centrala och östra områdena vara mer sårbara för klimatförändringarna. Detta på grund av ökat tryck från invasiva arter av tropiskt ursprung (t.ex. lessepska arter och andra arter), högre vattentemperaturer och mindre cirkulation i havet, vilket leder till lägre nivåer av upplöst syre.

I genomsnitt ligger bestånden i Nordostatlanten nu inom det intervall som är förenligt med de politikens mål avseende fiskeridödlighet. Även om goda framsteg har gjorts för att uppnå hållbarhet 2023 krävs det ytterligare framsteg. Detta gäller särskilt i Medelhavet och Svarta havet.

Klimatförändringar

Forskare undersöker aktivt i vilken utsträckning andra faktorer än fiske, såsom havsuppvärmning, försurning, föroreningar och försämrad syresättning av haven, kan ha minskat fiskeriproduktiviteten, även om kunskapsluckor kvarstår.

Det som med viss säkerhet är känt, utöver förändrad artutbredning på grund av klimatet, är att planktonarter och planktonblomningarnas tidpunkt och omfattning har förändrats. Det har också skett stora minskningar i planktonmängden under perioden 2015–2019 och i tillförseln av näringsämnen från mark. Dessa förändringar kan ha påverkat fiskbeståndens produktivitet negativt.

Läs mer: