Torskfisket har redan halverats

Det är återigen problem med torsken i Östersjön. Den är liten och av dålig kvalitet. Något som föranlett några forskare att i Miljöaktuellt skriva att det är nödvändigt att halvera torskfisket i Östersjön. Hela deras arumentation är naturligtvis riktig men samtidig också lite av en överloppsgärning. Torskfisket i Östersjön har redan halverats. Eftersom det är svårt att sälja kvalitetsmässigt undermålig torsk som dessutom är liten har yrkesfiskarna helt enkelt inte fiskat så mycket torsk. De kan inte sälja den.

Torsk

De senaste åren har ungefär hälften av kvoten tagits upp, inte mer. Fisket är alltså ansvarsfullt och hållbart. Yrkesfiskarna har anpassat sig till verkligheten snabbare än forskarna och det är alltså inte på något sätt yrkesfiskarnas fel att torsken i Östersjön återigen är en problemart. Istället handlar det om sådant som föroreningar, övergödning, syrebrist och ökat antal sälar. Dessutom kan det vara så att det storleksselektiva fisket kan ha påverkat torskstammen i negativ riktning. Något som forskarna också påpekar i Miljöaktuellt:

Östersjön är ett särskilt utsatt ekosystem. Artfattigdomen, den låga salthalten och det långsamma vattenutbytet gör att både miljön och fiskens livsbetingelser är mycket känsliga för störningar.

Det finns således många andra faktorer, utöver själva fisket, som påverkar ekosystemet:

  • I östra Östersjön har torskbestånden på senare år har återhämtat sig något. Ökningen består dock av liten torsk. Antalet stora individer har minskat dramatiskt.
  • Enligt forskning från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har genomsnittsstorleken på de största torskfiskarna i Östersjön mer än halverats de senaste tjugo åren. Anledningen tros vara förbudet mot att ta upp liten torsk samt att fisket bedrivs med allt större maskor i näten.
  • Forskare har observerat en rumslig uppdelning under ytan, i vilken torsken främst lokaliseras till södra Östersjön medan skarpsillen håller till i norra egentliga Östersjön. Detta påverkar torskens tillgång till föda.
  • Den ökade utbredningen av syrefria bottnar påverkar torskens tillgång till viktiga födoämnen.

Dessa är bara några av de många ekosystemrelaterade faktorer som har betydelse för torsken.

I stort finns det ingen som ifrågasätter en halvering av torskkvoten i Östersjön. Danska fiskare har visserligen opponerat sig men deras protester har väldigt liten grund i verkligheten och i praktiken accepterar nog de flesta yrkesfiskare en halvering av kvoten. De fiskar ju ändå inte mer än så.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!