IUU-fiske i nordiska vatten?

IUU-fiske är illegalt, orapporterat och oreglerat fiske. Internationellt är denna typ av fiske vanligt förekommande, kanske främst i delar av Sydatlanten och i Indiska Oceanen. Det kan förstås också förekomma i Sverige och andra nordiska länder.

Illegalt fiske i Sverige kan vara trålare som fiskar på områden där trålfiske är förbjudet, trålare som använder trål med felaktiga maskor för ett visst fiske eller fiskar med trål utan artsorterande rist där sådant inte är tillåtet. Det här förekommer regelbundet, men så vitt någon vet inte i någon större skala. Ibland beror det på rena misstag, ibland tar fiskare en chansning. Oavsett vilket så är det ett brott och yrkesfiskare åker med jämna mellanrum fast för sådant. Med åren tycks det dock ha blivit allt ovanligare.

Vidare kan det handla om fiske på områden där fiskeförbud råder, fiske riktad mot torsk och kolja i områden där fiskeförbud råder osv. Sådant illegalt fiske handlar nog främst om fritidsfiske och ingen vet hur vanligt eller ovanligt det är. Hur stort detta olagliga fritidsfiske är ganska oklart.

Nordhavsräka

Nordhavsräka

I yrkesfisket kan det också handla om båtar som fiskar över den kvot de har tillåtelse för vad det gäller en viss art osv. Det är ovanligt men händer. Oftast av misstag. I räkfisket handlar det också om olagliga utkast av råräkor för att få större andel kokräkor i fångsten. Detta är vanligt förekommande och sannolikt något som förekommer på alla svenska räktrålare oavsett storlek. Det kan också handla om att fiskare landar för liten fisk då det ofta finns minimimått. Men liten fisk ger sämre betalt, så drivkrafterna att göra det är små.

Rent generellt kan det nog sägas att det idag inte finns nåt illegalt fiske att tala om bland yrkesfiskare. Framförallt inte bland de större båtarna. Inom det pelagiska fisket är det dessutom så att kvantiteterna och de låga priserna per kilo kräver stora mängder fisk för att illegalt fiske med illegal försäljning av fisk ska förekomma. Det förekommer med all sannolikhet inte bland större svenska fiskare idag. De flesta kvoter på pelagisk fisk fiskas inte till 100% vilket innebär att det inte heller finns några egentliga drivkrafter till att fiska olagligt. Samma förhållanden gäller torsken i Östersjön. Där fiskas bara hälften av vad som är tillåtet att fiska. helt säkert inget illegalt fiske där alltså.

För att begränsa fusk och illegalt fiske inom yrkesfisket är myndigheternas kontrollverksamhet väsentlig. Dessutom behövs en minskning av fiskeflottan inom de segment där överetablering finns, vilket främst är inom räkfisket i Skagerak, men även inom kräftfisket i Kattegatt och Skagerak såväl som inom torskfisket i Östersjön. Den enda metod som bevisligen fungerar för att minska överkapacitet och överetablering inom yrkesfiske är individuella överförbara fiskerättigheter (TFC eller ITQ). Kanske borde det införas i torskfiske, fiskfisket, kräftfisket och räkfisket. I det pelagiska fisket är det redan infört.

När det gäller orapporterat fiske i Sverige handlar det i stort sett bara om fritidsfiske. Ingen vet hur mycket fisk som dras upp av fritidsfiskare och deltidsfiskare med mycket små båtar. En del av detta säljs dessutom svart. För vissa arter kan fritidsfisket stå för mycket stora delar av fångsten. Det gäller exempelvis hummerfisket och sannolikt också makrillfisket på sommaren. I Öresund står fritidsfisket sannolikt för en mycket stor del av torskfångsten och även på andra håll kan fritidsfisket ha betydelse för torskbestånden. Även en hel del sill fångas av fritidsfiskare, men då det är mycket stora mängder sill som fångas är fritidsfiskets andel liten. Eftersom fritidsfisket inte rapporteras vet ingen hur mycket som egentligen fångas. När det gäller hummer är det därför mycket svårt att bedöma beståndens storlek och bestämma. Enda möjligheten att åtgärda detta är att belägga fritidsfisket med fler regler. Det är nog väldigt svårt att anordna så att fritidsfiskare måste redovisa sina fångster. Men det finns annat som kan göras. Hummerfiske kan förändras så att endast yrkesfiskare får fiska hummer och totalt fiskeförbud kan införas i fler områden längs med kusten.

När det gäller oreglerat fiske så är trålfisket på kräfta mindre reglerat än andra fisken. Kanske behöver situationen stramas upp här. Kanske kan det lösas enbart genom att individuella överförbara fiskerättigheter införs. Fritidsfisket är i stora delar av de svenska vattnen oreglerat. kanske behövs det mer regleringar kring detta fiske precis som det sannolikt behövs mer kontroll.

Hummer

Hummer

Förmodligen är IUU-fiske bland yrkesfiskare i Sverige ganska ovanligt. Sannolikt är det dock vanligare bland fritidsfiskare. Del sär fritidsfisket i stor utsträckning oreglerat. Dels är det okontrollerat. Ingen vet egentligen hur det är. Fritidsfiskare får enligt lagen inte sälja sin fångst, men sådant förekommer ändå och är svårkontrollerat. Säljer de fisken blir det olagligt, dvs illegalt fiske. För vissa fisken har detta okontrollerade fritidsfiske och småskaliga fiske dessutom stor betydelse. Framförallt gäller det hummerfisket där det vore önskvärt med rejäla förändringar till förmån för yrkesfisket. Något som skulle innebär mindre risk för utfiskning av hummer än som det ser ut idag.

I detta sammanhang kan det nämnas att IUU-fiske av torsk och kolja i Barents Hav och Nordatlanten för 10 år sen var mycket vanligt, men att det numera upphört på grund av bättre kontroller och en skrotning av stora delar av den ryska fiskeflottan genom avreglering och reformer på fiskeriområdet. Ett svenskägt företag var inblandat i detta. I Östersjön fanns ett omfattande IUU-fiske på 1980-talet och början av 1990-talet. Så är det inte idag. Möjligheterna och drivkrafterna till det är idag i stort sett borta som jag skrivit ovan. Något som gäller alla länder och inte bara Sverige.

För några år sen avslöjades också en stor härva med illegalt fiske bland pelagiska fiskare i Skottland och på Shetland. Makrill och sill utöver kvoterna landades utan kontroll. På det sättet kunde båtarna fiska mer än vad de hade tillstånd för, mer än sin kvot, och dessutom tjäna mycket stora pengar svart. En lång rad fiskare, fiskeriföretag, uppköpare och fiskfabriker var inblandade. Stora böter utdömdes. Det finns inga tecken på att sådant förekommer idag.

I svenska och nordiska vatten är IUU-fiske sannolikt ett mycket litet problem med små konsekvenser för fiskbestånden. Säkerligen med undantag för hummerfisket och hummern. Möjligtvis med undantag av makrillen och torsken också. I andra delar av världen är det annorlunda.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!